Noi vorbim de blândeţea lui Iisus - arătând că a mers la moarte ca mielul la junghiere, că a tăcut ca oaia când e tunsă – şi enumerăm smerenia, bunătatea, ascultarea. Dar de o însuşire a sa – pe care trebuie să fi avut-o de vreme ce a primit să moară de moartea înfiorătoare de pe cruce – nu pomenim. Însuşirea aceea e curajul.


noi-vorbim-de-blândeţea-lui-iisus-arătând-că-a-mers-moarte-ca-mielul-junghiere-că-a-tăcut-ca-oaia-când-e-tunsă-şi-enumerăm-smerenia
nicolae steinhardtnoivorbimdeblândeţealuiiisusarătândmersmoartecamieluljunghieretăcutoaiacândtunsăşienumerămsmereniabunătateaascultareadarînsuşirepecaretrebuiefiavutovremeprimitmoarămoarteaînfiorătoarecrucenupomenimÎnsuşireaaceeacurajulnoi vorbimvorbim dede blândeţeablândeţea luilui iisusiisusarătândarătând cămers lala moartemoarte caca mielulmielul lala junghieretăcut caca oaiaoaia cândcând ee tunsătunsă –şi enumerămenumerăm smereniadar dede oo însuşire– pepe carecare trebuietrebuie săsă fide vremevreme ceprimit săsă moarămoară dede moarteamoartea înfiorătoareînfiorătoare dede pepe crucecruce –– nunu pomenimÎnsuşirea aceeaaceea ee curajulnoi vorbim devorbim de blândeţeade blândeţea luiblândeţea lui iisuslui iisusarătând căcă a mersa mers lamers la moartela moarte camoarte ca mielulca mielul lamielul la junghierecă a tăcuta tăcut catăcut ca oaiaca oaia cândoaia când ecând e tunsăe tunsă –tunsă – şi– şi enumerămşi enumerăm smereniadar de ode o însuşireînsuşire a sasa – pe– pe carepe care trebuiecare trebuie sătrebuie să fide vreme cece a primita primit săprimit să moarăsă moară demoară de moarteade moartea înfiorătoaremoartea înfiorătoare deînfiorătoare de pede pe crucepe cruce –cruce – nu– nu pomenimÎnsuşirea aceea eaceea e curajul

Gândul acesta să fie în voi, care era şi în Hristos Iisus, Care, Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o ştirbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci S-a deşertat pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor şi la înfăţişare aflându-Se ca un Om. S-a zmerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, şi încă moarte pe cruce. Pentru aceea şi Dumnezeu L-a preaînălţat şi I-a dăruit Lui nume care este mai presus decât orice nume, ca în Numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de dedesubt şi să mărturisească toată limba că Domn este Iisus Hristos întru slava lui Dumnezeu-Tatăl.Noi, eu, doar vorbim despre cum în noi şi în fiecare om trăieşte, se manifestă Dumnezeu. Dar astea nu sunt vorbe, este adevărul netăgăduit. Trebuie deci să trăim conform lui. Dar ce înseamnă să trăim conform lui, adevărului dupa care Dumnezeu se află în fiecare om? Înseamnă că atunci când ne întâlnim, cand vorbim cu un om trebuie să ţinem minte că avem de-a face cu manifestarea lui Dumnezeu, adică la fiecare întâlnire cu el trebuie să fim într-o dispoziţie pioasă, de rugăciune. Rugăciunea e stârnirea în tine a stării spirituale supreme, amintirea religiozităţii tale. Comunicarea cu omul este taina comunicării cu Dumnezeu, împărtăşanie. Ah, de-aş ţine minte asta mereu! E cu putinţă. Şi voi încerca.Ascultarea faţă de părinţi nu este numai o datorie, ci şi de mult şi nepreţuit folos pentru noi. Noi prin ei am primit viaţa şi, supunându-ne lor, ne-o putem prelungi, căci ascultarea, cinstirea faţă de părinţi este prima poruncă ce are o făgăduinţă.Te întrebi ce poate să îţi dea Iisus. De ce trebuie ca cineva să îţi fie folositor ca să-i dai dragostea ta? De ce această căutare constantă după ceea ce este important? Unii oameni l-au urmat pe Iisus când şi-a proorocit propria moarte pe cruce. Maria Magdalena L-a iubit şi I-a spălat picioarele cu lacrimile ei, neavând nici o idee că ar putea obţine de la El iertarea păcatelor şi un loc în rai. Ea L-a iubit doar de dragul iubirii. Fă şi tu la fel!În Biblie, braţul lui Dumnezeu reprezintă întotdeauna protecţia. Scriitorii sacri cunosc valoarea simbolului; acesta evocă o imagine care influenţează subconştientul. Ar fi interesant să enumerăm tot ceea ce înseamnă în Biblie, în afară de stâncă, mielul, ciobanul, viţa de vie, lampa. Braţul evocă, şi el, forţa.Când fu să moară Irineu,Şi-şi dete duhul chinuit,De dat, l-a dat lui Dumnezeu,Dar nu ştiu dacă l-a primit.