Nikola Tesla: Îmi pare rău că am plecat fără să-mi iau rămas bun, dar se pare că am prelungit prea mult şederea în Colorado. Realizările cu adevărat extraordinare nu sunt premise nici în ştiinţă, nici în industrie. Poate că dumneavoastră veţi avea mai mult noroc în domeniul ales, unde oamenilor le place să fie fascinaţi. În această cutie veţi găsi ceea ce căutaţi. Alley v-a lăsat un set complet de instrucţiuni. Eu mai adaug doar o sugestie la folosirea acestei maşinării: distrugeţi-o. Aruncaţi-o în apele celui mai adânc ocean. Un astfel de obiect vă va aduce numai tristeţe.


nikola-tesla-Îmi-pare-rău-că-am-plecat-fără-să-mi-iau-rămas-bun-dar-se-pare-că-am-prelungit-prea-mult-şederea-în-colorado-realizările-cu
prestigiulnikolateslaÎmiparerăuamplecatfărăsămiiaurămasbundarseprelungitpreamultşedereaîncoloradorealizărilecuadevăratextraordinarenusuntpremiseniciştiinţăindustriepoatedumneavoastrăveţiaveamainorocdomeniulalesundeoamenilorplacefiefascinaţiÎnaceastăcutiegăsiceeacăutaţialleyvalăsatunsetcompletdeinstrucţiuniadaugdoarsugestiefolosireaacesteimaşinăriidistrugeţioaruncaţioapeleceluiadâncoceanunastfelobiectvaaducenumaitristeţenikola teslaÎmi parepare răurău căcă amam plecatplecat fărăiau rămasrămas bundar sese parepare căcă amam prelungitprelungit preaprea multmult şedereaşederea înîn coloradorealizările cucu adevăratadevărat extraordinareextraordinare nunu suntsunt premisepremise nicinici înîn ştiinţănici înîn industriepoate căcă dumneavoastrădumneavoastră veţiveţi aveaavea maimai multmult norocnoroc înîn domeniuldomeniul alesunde oamenilorle placeplace săsă fiefie fascinaţiÎn aceastăaceastă cutiecutie veţiveţi găsigăsi ceeaceea cece căutaţilăsat unun setset completcomplet dede instrucţiunieu maimai adaugadaug doardoar oo sugestiesugestie lala folosireafolosirea acesteiacestei maşinăriiîn apeleapele celuicelui maimai adâncadânc oceanun astfelastfel dede obiectobiect văvă vava aduceaduce numainumai tristeţeÎmi pare răupare rău cărău că amcă am plecatam plecat fărăiau rămas bundar se parese pare căpare că amcă am prelungitam prelungit preaprelungit prea multprea mult şedereamult şederea înşederea în coloradorealizările cu adevăratcu adevărat extraordinareadevărat extraordinare nuextraordinare nu suntnu sunt premisesunt premise nicipremise nici înnici în ştiinţănici în industriepoate că dumneavoastrăcă dumneavoastră veţidumneavoastră veţi aveaveţi avea maiavea mai multmai mult norocmult noroc înnoroc în domeniulîn domeniul alesunde oamenilor leoamenilor le placele place săplace să fiesă fie fascinaţiÎn această cutieaceastă cutie veţicutie veţi găsiveţi găsi ceeagăsi ceea ceceea ce căutaţilăsat un setun set completset complet decomplet de instrucţiunieu mai adaugmai adaug doaradaug doar odoar o sugestieo sugestie lasugestie la folosireala folosirea acesteifolosirea acestei maşinăriiîn apele celuiapele celui maicelui mai adâncmai adânc oceanun astfel deastfel de obiectde obiect văobiect vă vavă va aduceva aduce numaiaduce numai tristeţe

Nu-l căutaţi cu prea mult zel,Că, şi dacă-l veţi găsi,N-o să mai puteţi trăi:Nici cu el, nici fără el!Nikola Tesla: Domnule Angier, v-aţi gândit la costurile pe care le implică această maşinărie? Robert Angier: Preţul nu este o problemă. Nikola Tesla: Poate că nu, dar aţi luat în considerare Între Ofiucus, Şarpele şi Cumpăna, sub primele două constelaţii, la orizont, veţi găsi Scorpionul. De altfel, alfa din Scorpionul sau Antares e o stea care nu prea poate fi trecută cu vederea, deoarece, după ce că este una dintre stelele de mărimea 1, mai are şi o culoare roşiatică cu totul, ceea ce nu veţi mai găsi la nici una dintre stelele cele mai strălucitoare. Numai μ din Cefeu e mai roşu decât Antares, dar această stea e prea mică şi trece neobservată, pe când Antares cu focul lui atrage privirile tuturor. Dar şi forma constelaţiunei e una dintre cele mai frumoase; veţi pricepe lesne pentru ce anticii i-au dat numele de Scorpionul.Cu cât veţi dărui mai mult, cu atât veţi primi mai mult, căci bogăţia universului va continua să circule astfel prin viaţa dumneavoastră.Sunt puţini aceia pe care-i iubesc cu adevărat şi mai puţini încă aceia despre care am o părere bună. Cu cât cunosc lumea mai mult, cu atât mă nemulţumeşte mai mult: fiecare zi îmi întăreşte credinţa în nestatornicia firii omeneşti şi mă convinge de puţinul temei care se poate pune şi pe ceea ce pare a fi merit şi pe ceea ce pare a fi bun-simţ...Cancerul (sau Racul), care se află lângă Leul, e tot o constelaţie zodiacală, dar ale cărei stele nu sunt luminoase mult; o veţi găsi la apus de Leul şi mijlocul cel mai bun e să căutaţi un norişor alb, pe care îl veţi găsi numaidecât, dacă cerul e cu totul senin şi dacă Luna – această mare duşmană a stelelor – nu se află pe cer. Cu un binoclu, norişorul acela se desface în nenumărate stele – un cluster de stele, cum îi zic englezii.