Nici de gândit şi-aproape niciDe rezistat n-ar fi problemă,Da-ntreb şi eu, de intru-n schemă:Cam ce-ar putea ieşi de-aici?!


nici-de-gândit-şi-aproape-nicide-rezistat-n-ar-fi-problemăda-ntreb-şi-de-intru-n-schemăcam-ar-putea-ieşi-de-aici
tania culpernicidegânditşiaproapeniciderezistatnarfiproblemădantrebşiintrunschemăcamcearputeaieşideaicinici dede gânditnicide rezistatputea ieşinici de gândit

Aşa-numitul dinamism care merge şi până la manifestaţii de Saturnale aproape isterice cad greu pe oboseala sufletească a unei vremi grămădite de griji, de aici întrecerile electorale, de aici tulburările de stradă, de aici luptele civile, de aici sfărâmarea iremediabilă a moştenirii unor timpuri mai bune, şi în monumentele care de-a lungul vremurilor au rezistat până acum şi la cele mai sălbatece manifestări de ură şi nebunie.Văzuseră ele pârtia de flori pe unde călcase piciorul Liei, dar nu putea chiar nici în basm să le treacă prin minte gândul că florile vii sunt urmă de fată cu inima curată; se potoliră dar, se prinseră în horă şi începură să joace lin, bătând cu piciorul în pământ şi cântând cu glas ademenitor: Augustus Hill: Cam cât m-ar costa să mă faci pachet de aici? Vernon Pe stadion nu-i o problemă,Din schemă însă, ce dilemă!Am gândit tot ce se putea gândi de soiul acesta, dar n-am făcut tot ce am gândit şi, fără îndoială, nici n-am să fac. Sunt libertin, dar nu sunt nici nelegiuit, nici ucigaş.Vara asta, prea fiebinte,A scos muştele din minte.Una n-a mai rezistat:A gândit şi... a zburat.