Naşterea tuturor lucrurilor, evoluţia tuturor fiinţelor schimbătoare, tot ceea ce se mişcă într-un mod oarecare îşi are sortite cauze, rânduire, forme din stabilitatea inteligenţei divine. Aceasta şezând în cetatea uniformităţii sale asigură în desfăsurarea realităţii o ordine multiformă. Prin urmare deşi vezi că se întâmplă aici ceva pe alături de speranţele tale, există totuşi o ordine în lucruri, iar confuzia care răstoarnă valorile este o aparenţă subiectivă a minţii tale.


naşterea-tuturor-lucrurilor-evoluţia-tuturor-fiinţelor-schimbătoare-tot-ceea-se-mişcă-într-un-mod-oarecare-îşi-are-sortite-cauze-rânduire
boethiusnaştereatuturorlucrurilorevoluţiafiinţelorschimbătoaretotceeasemişcăîntrunmodoarecareîşiaresortitecauzerânduireformedinstabilitateainteligenţeidivineaceastaşezândîncetateauniformităţiisaleasigurădesfăsurarearealităţiiordinemultiformăprinurmaredeşiveziîntâmplăaicicevapealăturidesperanţeletaleexistătotuşilucruriiarconfuziacarerăstoarnăvalorileesteaparenţăsubiectivăminţiitalenaşterea tuturorevoluţia tuturortot ceeaceea cece sese mişcămod oarecareoarecare îşiîşi areare sortitesortite cauzeforme dindin stabilitateastabilitatea inteligenţeiinteligenţei divineaceasta şezândşezând înîn cetateacetatea uniformităţiiuniformităţii salesale asigurăasigură înîn desfăsurareadesfăsurarea realităţiirealităţii oordine multiformăprin urmareurmare deşideşi vezivezi căcă sese întâmplăîntâmplă aiciaici cevaceva pepe alăturialături dede speranţelesperanţele taleexistă totuşitotuşi oordine înîn lucruriiar confuziaconfuzia carecare răstoarnărăstoarnă valorilevalorile esteeste oo aparenţăaparenţă subiectivăminţii talenaşterea tuturor lucrurilorevoluţia tuturor fiinţelortuturor fiinţelor schimbătoaretot ceea ceceea ce sece se mişcămod oarecare îşioarecare îşi areîşi are sortiteare sortite cauzeforme din stabilitateadin stabilitatea inteligenţeistabilitatea inteligenţei divineaceasta şezând înşezând în cetateaîn cetatea uniformităţiicetatea uniformităţii saleuniformităţii sale asigurăsale asigură înasigură în desfăsurareaîn desfăsurarea realităţiidesfăsurarea realităţii orealităţii o ordineo ordine multiformăprin urmare deşiurmare deşi vezideşi vezi căvezi că secă se întâmplăse întâmplă aiciîntâmplă aici cevaaici ceva peceva pe alăturipe alături dealături de speranţelede speranţele taleexistă totuşi ototuşi o ordineo ordine înordine în lucruriiar confuzia careconfuzia care răstoarnăcare răstoarnă valorilerăstoarnă valorile estevalorile este oeste o aparenţăo aparenţă subiectivăsubiectivă a minţiia minţii tale

Voi scrie aici gândurile mele fără ordine, dar poate nu într-o confuzie lipsită de scop: aceasta este veritabila ordine care-mi va marca obiectul chiar prin dezordine. I-aş acorda prea mare onoare subiectului meu dacă l-aş trata în ordine pentru că vreau să arăt că el este incapabil de ordine.Nu este atât de important să ştim totul, ci mai degrabă să ştim valoarea tuturor lucrurilor, să apreciem ceea ce învăţăm, şi să punem în ordine ceea ce ştim.A pune ordine în conceptele fundamentale ale vieţii nu este o chestiune de pedanterie, ci un mod de-a face periodic curat în ograda minţii şi a vieţii tale.În opinia lumii, căsătoria este sfârşitul tuturor lucrurilor, aşa cum se întâmplă într-o comedie. Adevărul este însă cu totul altul: căsătoria înseamnă începutul tuturor lucrurilor.Deşi pământul şi toate creaturile inferioare aparţin tuturor oamenilor în comun, fiecare om are o proprietate, şi anume asupra persoanei sale. Iar la aceasta nu are nimeni altcineva dreptul în afara sa. Putem spune că munca trupului său şi lucrarea mâinilor sale sunt cu adevărat ale sale. Oricărui lucru pe care îl scoate din starea în care l-a făcut şi l-a lăsat natura, el îi adaugă munca sa, şi, adăugându-i ceva ce este al său, îl face astfel proprietatea sa. Fiind scos de către om din starea comună în care l-a lăsat natura, lui i se adaugă ceva prin munca acestuia – ceea ce exclude dreptul comun al celorlalţi oameni.Richard Brown: Dorinţa mea era să devin scriitor, asta este tot! Îmi doream să scriu despre tot. Despre tot ce se întâmplă într-un moment. Despre cum arată florile atunci când le tii în braţe. Despre acest prosop, cum miroase, cum îl percepi, acest fir. Despre toate sentimentele tale, ale tale şi ale mele. Despre evoluţia lor, ce eram noi odată. Totul din lumea aceasta. Totul amestecat, cum se întâmplă acum. Şi am dat greş. Am dat greş. Indiferent cu ce ai începe, sfârşeşte prin a fi prea puţin. Să împărtăşeşc nenorocita de mândrie şi absurditatea!