Multe cupluri au mărturisit că au fost mai mult decât surprinse când şi-au dat seama că trebuie să discute şi să aplaneze certuri iscate din nimicuri, situaţii cu care nu s-au confruntat niciodată înainte să se căsătorească.


multe-cupluri-mărturisit-că-fost-mai-mult-decât-surprinse-când-şi-dat-seama-că-trebuie-să-discute-şi-să-aplaneze-certuri-iscate-din
terri l. orbuchmultecuplurimărturisitfostmaimultdecâtsurprinsecândşiaudatseamatrebuiediscuteşiaplanezecerturiiscatedinnimicurisituaţiicucarenusauconfruntatniciodatăînaintesecăsătoreascămulte cupluricupluri auau mărturisitmărturisit căau fostfost maimai multmult decâtdecât surprinsesurprinse cânddat seamaseama căcă trebuietrebuie săsă discutediscute şisă aplanezeaplaneze certuricerturi iscateiscate dindin nimicurisituaţii cucu carecare nuconfruntat niciodatăniciodată înainteînainte săsă sese căsătoreascămulte cupluri aucupluri au mărturisitau mărturisit cămărturisit că aucă au fostau fost maifost mai multmai mult decâtmult decât surprinsedecât surprinse cânddat seama căseama că trebuiecă trebuie sătrebuie să discutesă discute şidiscute şi săşi să aplanezesă aplaneze certuriaplaneze certuri iscatecerturi iscate diniscate din nimicurisituaţii cu carecu care nuconfruntat niciodată înainteniciodată înainte săînainte să sesă se căsătorească

De obicei o femeie ştie că e iubită mai înainte ca bărbatul să-şi dea seama ce se petrece cu dânsul. Femeia însă, mai târziu, îi spune că n-a bănuit nimic şi că a fost foarte surprinsă când el i-a mărturisit iubirea. Prin aceasta, ea înlătură orice suspiciune asupra cochetăriilor, manejelor şi provocărilor ei de mai înainte.Am fugit de prieteniile despre care mi-am dat seama că cineva îţi zâmbeşte în faţă şi încep să discute despre tine în secunda următoare când ai ieşit pe uşă. Nu mai am spaţiu în viaţa mea pentru asemenea gen de energie negativă.O femeie trebuie să se căsătorească din dragoste şi să continue să se căsătorească până o găseşte.Cei mai mulţi oameni descoperă cu adevărat esenţa vieţii doar când sunt la un pas de moarte. Atunci, când sunt cu un picior în groapă, înţeleg care e rostul profund al vieţii şi îşi dau seama câte ocazii le-au scăpat printre degete. Viaţa poate fi crudă din acest punct de vedere. Viaţa refuză să-şi dezvăluie darurile, uneori până în ultima clipă. Când suntem tineri şi avem toată viaţa înainte, amânăm să trăim: Există o expresie bine-cunoscută, facută să placă, pentru că se vrea înţeleaptă: