Momentele trecut, prezent şi viitor sunt făcute de minte şi, în ultimă instanţă, iluzorii. Trecutul şi viitorul sunt forme ale gândirii, abstracţii mentale. Nu-ţi poţi aduce aminte de trecut decât în clipa Acum. Ceea ce îţi aminteşti este un eveniment care a avut loc în clipa Acum, iar tu ţi-l aminteşti în clipa Acum. Viitorul, când va veni, este clipa Acum. Aşa că singurul lucru adevărat, singurul lucru care există este clipa Acum.


momentele-trecut-prezent-şi-viitor-sunt-făcute-de-minte-şi-în-ultimă-instanţă-iluzorii-trecutul-şi-viitorul-sunt-forme-ale-gândirii
echart tollemomenteletrecutprezentşiviitorsuntfăcutedeminteşiînultimăinstanţăiluzoriitrecutulviitorulformealegândiriiabstracţiimentalenuţipoţiaduceamintetrecutdecâtclipaacumceeaîţiaminteştiesteunevenimentcareavutlocacumiarţilviitorulcândvaveniaşasingurullucruadevăratexistămomentele trecutprezent şişi viitorsunt făcutefăcute dede minteminte şiîn ultimăultimă instanţătrecutul şişi viitorulviitorul suntsunt formeforme aleale gândiriiabstracţii mentalepoţi aduceaduce aminteaminte dede trecuttrecut decâtdecât înîn clipaclipa acumceea ceîţi aminteştiaminteşti esteeste unun evenimenteveniment careavut locloc înîn clipaclipa acumiar tuaminteşti înîn clipaclipa acumcând vava venieste clipaclipa acumaşa căcă singurulsingurul lucrulucru adevăratsingurul lucrulucru carecare existăexistă esteeste clipaclipa acumprezent şi viitorşi viitor suntviitor sunt făcutesunt făcute defăcute de mintede minte şiîn ultimă instanţătrecutul şi viitorulşi viitorul suntviitorul sunt formesunt forme aleforme ale gândiriipoţi aduce aminteaduce aminte deaminte de trecutde trecut decâttrecut decât îndecât în clipaîn clipa acumceea ce îţice îţi aminteştiîţi aminteşti esteaminteşti este uneste un evenimentun eveniment carecare a avuta avut locavut loc înloc în clipaîn clipa acumaminteşti în clipaîn clipa acumcând va venieste clipa acumaşa că singurulcă singurul lucrusingurul lucru adevăratsingurul lucru carelucru care existăcare există esteexistă este clipaeste clipa acum

Să îţi menţii atenţia în clipa Acum nu înseamnă să-ţi refuzi lucrurile de care ai nevoie în viaţă, înseamnă să-ţi dai seama de ceea ce este cu adevărat important. Apoi, vei putea să te ocupi cu mai multă uşurinţă de ceea ce este secundar ca importanţă. Nu înseamnă că spui: În momentul în care atenţia ta e concentrată în clipa Acum, realizezi că viaţa este sacră. Sacralitatea există în orice lucru pe care îl percepi atunci când tu eşti prezent. Cu cât trăieşti mai mult în clipa Acum, cu atât mai mult simţi bucuria simplă şi totuşi profundă a Fiinţei, precum şi sacralitatea a tot ceea ce înseamnă viaţă.Ceea ce sunt sigură că nu vreau este să mă trezesc într-o bună zi, într-un secol nou, o bătrână amară, care priveşte cu regret la trecut, dorind ca acum, în clipa asta, să fi avut mai mult curaj.Momentul prezent nu se bucură de popularitate. În comparaţie cu fericirea care credem că ne aşteaptă, clipa de faţă e anostă. Dar clipa asta ne-o vom aminti peste ani ca pe ceva senzaţional. Trecutul e mai frumos în amintirea noastră, iar viitorul ni-l imaginăm în cele mai optimiste nuanţe. Doar prezentul nu-l vedem aşa cum e: o binecuvântare.Clipa de faţă – cea pe care o experimentăm chiar acum – este rezultatul şi apogeul tuturor momentelor pe care le-am experimentat în trecut.Viaţa poate fi găsită numai în prezent. Trecutul a trecut, viitorul nu a ajuns încă iar dacă noi înşine nu ne întoarcem în clipa prezentului, nu putem fi în contact cu viaţa.