Mereu am căutat drumuri, pe unele m-am rătăcit, pe altele n-am avut curaj să merg, dar ştiu sigur că drumul nostru l-aş reface şi azi, pas cu pas, prin aceeaşi durere.


mereu-am-căutat-drumuri-pe-unele-m-am-rătăcit-pe-altele-n-am-avut-curaj-să-merg-dar-ştiu-sigur-că-drumul-nostru-l-aş-reface-şi-azi-cu-prin
any drăgoianumereuamcăutatdrumuripeunelemamrătăcitaltelenamavutcurajmergdarştiusigurdrumulnostrulaşrefaceşiazicuprinaceeaşidureremereu amam căutatcăutat drumuripe unelepe alteleavut curajcuraj săsă mergdar ştiuştiu sigursigur căcă drumuldrumul nostrureface şişi azipas cucu pasprin aceeaşiaceeaşi dureremereu am căutatam căutat drumuriavut curaj săcuraj să mergdar ştiu sigurştiu sigur căsigur că drumulcă drumul nostrureface şi azipas cu pasprin aceeaşi durere

Ceea ce te salvează este să faci un pas. Încă un pas. Mereu să începi cu acelaşi pas.Oamenii merg pe drumuri diferite pentru a căuta împlinire şi fericire. Numai fiindcă ei nu sunt pe drumul tău, nu înseamnă că ei s-au rătăcit.Nu e durere mai mare ca naşterea... , să mergi pe drumul pierzaniei cu martori le fiece pas.Zidit-am ţara cu un rostŞi azi o vindem pas cu pas.Deştepţi am fost,Proşti... am rămas.Fericirea se află mereu cu un pas în faţa păcătosului şi cu un pas în urma sfântului.Ca să ajungi undeva nu trebuie să ştii tot drumul, pas cu pas, încă de dinainte de a pleca. Primul pas este să îţi asumi călătoria şi unde vrei să ajungi. Ca să îţi asumi această călătorie, trebuie să îi spui pe nume; lucrurile se vor aranja de la sine, pe parcurs.