Mai mult, şi mai presus de orice, să ne amintim că vorbele contează doar dacă sunt expresia faptelor, sau dacă sunt urmate de fapte. Conducătorii Terorii Roşii vorbeau de pace în timp ce vărsau sângele unor oameni nevinovaţi; de multe ori tiranul numeşte pacificare zdrobirea protestelor paşnice. Vorbele trebuie judecate în funcţie de faptele noastre; străduindu-ne către un ideal măreţ trebuie să folosim metode realiste; dacă nu putem obţine totul dintr-o dată, trebuie să avansăm pas cu pas, şi să ne mulţumim cu faptul că avansăm pe calea cea bună.


mai-mult-şi-mai-presus-de-orice-să-ne-amintim-că-vorbele-contează-doar-dacă-sunt-expresia-faptelor-sau-dacă-sunt-urmate-de-fapte-conducătorii
theodore rooseveltmaimultşimaipresusdeoriceneamintimvorbeleconteazădoardacăsuntexpresiafaptelorsauurmatefapteconducătoriiteroriiroşiivorbeaupaceîntimpvărsausângeleunoroameninevinovaţimulteoritiranulnumeştepacificarezdrobireaprotestelorpaşnicevorbeletrebuiejudecatefuncţiefaptelenoastrestrăduindunecătreunidealmăreţfolosimmetoderealistenuputemobţinetotuldintrodatăavansămcumulţumimfaptulpecaleaceabunămai multşi maimai presuspresus desă nene amintimamintim căcă vorbelevorbele conteazăcontează doardoar dacădacă suntsunt expresiaexpresia faptelorsau dacădacă suntsunt urmateurmate dede fapteconducătorii teroriiterorii roşiiroşii vorbeauvorbeau dede pacepace înîn timptimp cece vărsauvărsau sângelesângele unoroameni nevinovaţide multeori tiranultiranul numeştenumeşte pacificarepacificare zdrobireazdrobirea protestelorvorbele trebuietrebuie judecatejudecate înîn funcţiefuncţie dede faptelefaptele noastrecătre unun idealideal măreţmăreţ trebuietrebuie săsă folosimfolosim metodemetode realistedacă nunu putemputem obţineobţine totultrebuie săsă avansămavansăm paspas cucu passă nene mulţumimmulţumim cucu faptulfaptul căcă avansămavansăm pepe caleacalea ceacea bunăşi mai presusmai presus depresus de oricesă ne amintimne amintim căamintim că vorbelecă vorbele conteazăvorbele contează doarcontează doar dacădoar dacă suntdacă sunt expresiasunt expresia faptelorsau dacă suntdacă sunt urmatesunt urmate deurmate de fapteconducătorii terorii roşiiterorii roşii vorbeauroşii vorbeau devorbeau de pacede pace înpace în timpîn timp cetimp ce vărsauce vărsau sângelevărsau sângele unorsângele unor oameniunor oameni nevinovaţide multe orimulte ori tiranulori tiranul numeştetiranul numeşte pacificarenumeşte pacificare zdrobireapacificare zdrobirea protestelorzdrobirea protestelor paşnicevorbele trebuie judecatetrebuie judecate înjudecate în funcţieîn funcţie defuncţie de faptelede faptele noastrecătre un idealun ideal măreţideal măreţ trebuiemăreţ trebuie sătrebuie să folosimsă folosim metodefolosim metode realistedacă nu putemnu putem obţineputem obţine totultrebuie să avansămsă avansăm pasavansăm pas cupas cu pasşi să nesă ne mulţumimne mulţumim cumulţumim cu faptulcu faptul căfaptul că avansămcă avansăm peavansăm pe caleape calea ceacalea cea bună

Vorbele sunt un prost înlocuitor al faptelor, şi până acum ne-am folosit doar de vorbe. Dacă e să devenim o naţiune mare, trebuie nu doar să vorbim; trebuie să şi acţionăm măreţ.Avansăm pas cu pas. Nu vrem să cădem în prăpastie.Astronomii cred că multe dintre stelele roşii sunt sori ce merg spre stingerea totală. Dacă mai există oameni pe planetele ce se învârtesc în jurul acelui Soare, apoi viaţa lor trebuie să fie foarte tristă, afară numai dacă ele nu vor fi dispărut de mult.Fiecare citeşte în felul lui, îşi inventează o manieră proprie, unii îşi petrec toată viaţa citind fără să treacă vreodată dincolo de lectură, rămân lipiţi de pagină, nu pricep că vorbele sunt numai pietre puse pentru a traversa curentul unui râu, sunt acolo doar ca să putem ajunge pe celălalt ţărm, celălalt ţărm contează. Doar dacă nu cumva aceste râuri n-au două ţărmuri, ci mai multe, fiecare om care citeşte este propriul lui ţărm şi e numai al lui ţărmul pe care trebuie să ajungă.Nu judeca lucrul după cuvântul care îl numeşte şi nici gândirea după felul în care e înfăţişată în vorbe. Floarea de neghină e mai frumoasă decât cea a grâului folositor. Gândurile trebuie să hrănească vorbele, iar vorbele să îmbrace cuvintele.Nu poţi cere ceea ce vrei dacă nu ştii ce vrei. Mulţi oameni nu ştiu ce vor sau vor mai puţin decât merită. Primul pas e să îţi dai seama ce vrei. Al doilea pas e să decizi că meriţi ceea ce vrei. Al treilea pas e să crezi că poţi obţine ceea ce doreşti. Şi în fine, al patrulea pas, e să ai curajul să ceri ceea ce vrei.