Mă revoltă lipsa diversificării. Se încearcă prea timid. Mă aşteptam la o explozie de forme diverse. Or, noi ne luăm unii după alţii, uitând să fim noi înşine şi să ne exprimăm cu tot curajul. Eu însumi am avut multe autocenzuri de-a lungul drumului meu artistic, încercând să mă conformez ori unui trend, ori a ceea ce credeam eu că ar merge în acel moment ori pentru public, ori pentru lumea teatrală.


mă-revoltă-lipsa-diversificării-se-încearcă-prea-timid-mă-aşteptam-o-explozie-de-forme-diverse-or-noi-ne-luăm-unii-după-alţii-uitând
răzvan mazilurevoltălipsadiversificăriiseîncearcăpreatimidaşteptamexploziedeformediverseornoineluămuniidupăalţiiuitândfimînşineşiexprimămcutotcurajulînsumiamavutmulteautocenzuridealunguldrumuluimeuartisticîncercândconformezoriunuitrendceeacredeamarmergeînacelmomentpentrupubliclumeateatralămă revoltărevoltă lipsalipsa diversificăriise încearcăîncearcă preaprea timidmă aşteptamaşteptam lao explozieexplozie dede formeforme diversenoi nene luămluăm uniiunii dupădupă alţiiuitând săsă fimfim noinoi înşineînşine şisă nene exprimămexprimăm cucu tottot curajuleu însumiînsumi amam avutavut multemulte autocenzurilungul drumuluidrumului meumeu artisticîncercând sămă conformezori unuiunui trendceea cece credeamcredeam eucă arar mergemerge înîn acelacel momentori pentrupentru publicori pentrupentru lumealumea teatralămă revoltă lipsarevoltă lipsa diversificăriise încearcă preaîncearcă prea timidmă aşteptam laaşteptam la ola o explozieo explozie deexplozie de formede forme diversenoi ne luămne luăm uniiluăm unii dupăunii după alţiiuitând să fimsă fim noifim noi înşinenoi înşine şiînşine şi săşi să nesă ne exprimămne exprimăm cuexprimăm cu totcu tot curajuleu însumi amînsumi am avutam avut multeavut multe autocenzurilungul drumului meudrumului meu artisticîncercând să măsă mă conformezmă conformez oriconformez ori unuiori unui trendori a ceeaa ceea ceceea ce credeamce credeam eucredeam eu căeu că arcă ar mergear merge înmerge în acelîn acel momentacel moment orimoment ori pentruori pentru publicori pentru lumeapentru lumea teatrală

De foarte multe ori de-a lungul vieţii am fost tentat să renunţ la tot, la bani, celebritate, la tot ceea ce sunt ca persoană publică, în schimbul unei iubiri adevărate, în schimbul unei vieţi a unui om normal, pentru că de foarte multe ori a fi o persoană publică e ca o povară.Academia e ceva prea mare şi prea banal. De câte ori am călcat pe acolo, am dat ori peste prea mulţi vizitatori pentru a mai avea putinţa să admir tablourile, ceea ce a fost îngrozitor, ori peste prea multe tablouri ca să mai pot admira vizitatorii, ceea ce a fost încă şi mai rău.În toate domeniile vieţii avem una din două: ori argumente, ori rezultate; ori motive, ori experienţe; ori teorii, ori succese.Filosofii spun o mulţime de lucruri despre ceea ce este absolut necesar pentru ştiinţă şi, de cele mai multe ori, este o afirmaţie ori naivă, ori greşită.În ceruri vom ajunge cu toţii, dar în direcţia opusă celei trăite pe pământ. Raiul şi Iadul dovedindu-se prea puţin, pentru gama variată de posibilităţi care ar fi trebuit să existe după moarte. Raiul sau Iadul fiind ori prea mult ori prea puţin pentru fiecare dintre noi.Ori de câte ori îi minimalizăm pe ceilalţi, dăm în vileag faţă de aceştia propria noastră neîncredere în noi înşine.