Mânuiesc păpuşile nemaipomenit. Nu se poate mai mare bucurie decât să auzi o sală întreagă de copii râzând. M-am străduit să distrez lumea. Mă simt bine când râde toată sala. Publicul care reacţionează la replică, în sală, acela e publicul în care cred...


mânuiesc-păpuşile-nemaipomenit-nu-se-poate-mai-mare-bucurie-decât-să-auzi-o-sală-întreagă-de-copii-râzând-m-am-străduit-să-distrez
jean constantinmânuiescpăpuşilenemaipomenitnusepoatemaimarebucuriedecâtauzisalăîntreagădecopiirâzândmamstrăduitdistrezlumeasimtbinecândrâdetoatăsalapubliculcarereacţioneazăreplicăînsalăacelapubliculcredmânuiesc păpuşilepăpuşile nemaipomenitnu sese poatepoate maimai maremare bucuriebucurie decâtdecât săsă auziauzi oo salăsală întreagăîntreagă dede copiicopii râzândstrăduit săsă distrezdistrez lumeamă simtsimt binebine cândcând râderâde toatătoată salapublicul carecare reacţioneazăreacţionează lala replicăîn salăacela ee publiculpublicul înîn carecare credmânuiesc păpuşile nemaipomenitnu se poatese poate maipoate mai maremai mare bucuriemare bucurie decâtbucurie decât sădecât să auzisă auzi oauzi o salăo sală întreagăsală întreagă deîntreagă de copiide copii râzândstrăduit să distrezsă distrez lumeamă simt binesimt bine cândbine când râdecând râde toatărâde toată salapublicul care reacţioneazăcare reacţionează lareacţionează la replicăacela e publicule publicul înpublicul în careîn care cred

Degeaba spui că un cvintet de Mozart e superb, dacă omul nu l-a ascultat live. Înregistrarea poate-i place, poate e timid, dar când vezi ce se întâmplă în sală şi simţi... când vii la un concert e ceva special. E liniştea dinainte de început, energia sălii, publicul care aşteaptă, care ascultă, e un calm care molipseşte. Cred că poţi să devii şi dependent. Sunt convins!Cel mai mare premiu pentru un artist este o sală plină cu publicul său iubitor.În comedie nici un cineast nu se poate îmbăta cu apă rece. Dacă publicul nu râde, nu el e cel lipsit de umor, ci filmul. Râsul publicului îţi dă măsura exactă a reuşitei intenţiilor tale ca autor. O sală care tace la o comedie dă un verdict fără drept de apel. Poţi să minţi că ţi-ar fi plăcut la nebunie filmul cutare, dar nu poţi să te faci că râzi. Ceea ce nu înseamnă, aşa cum greşit s-a interpretat, că ilaritatea din sală indică neapărat o comedie bună. Râsul are şi el diverse paliere de calitate. Există şi râs vulgar.Publicul de provincie este bun de pus la rană. Este un public care mie îmi stârneşte un soi de duioşie şi de grijă mai mare decât pentru publicul din Bucureşti. Mi se par nişte oameni care vin să te iubească de toţi banii pe care i-au dat pe bilet.Cât ţinu al lui discurs-Numai vorbărie goală-Două ore-ntregi s-au scurs... Şi tot publicul din sală!Joe Gillis (după ce Norma ameninţă că se va sinucide): Of, Norma, trezeşte-te la realitate. Te sinucizi într-o sală de cinema goală. Publicul a plecat acum 20 de ani.