Lupta pentru a câştiga sau a pierde este sacră în sine. Dacă este însufleţită de noţiuni de dreptate şi de nedreptate formulate, atunci ea se înalţă în sfera dreptului, este văzută în lumina unor reprezentări pozitive ale puterii divine, deci se înalţă în sfera religiei. Primară însă în toate acestea este forma ludică.


lupta-pentru-a-câştiga-sau-a-pierde-este-sacră-în-sine-dacă-este-însufleţită-de-noţiuni-de-dreptate-şi-de-nedreptate-formulate-atunci-ea-se
johan huizingaluptapentrucâştigasaupierdeestesacrăînsinedacăînsufleţitădenoţiunidreptateşinedreptateformulateatuncieaseînalţăsferadreptuluivăzutăluminaunorreprezentăripozitivealeputeriidivinedecireligieiprimarăînsătoateacesteaformaludicălupta pentrucâştiga saupierde esteeste sacrăsacră înîn sinedacă esteeste însufleţităînsufleţită dede noţiuninoţiuni dede dreptatedreptate şişi dede nedreptatenedreptate formulateatunci eaea sese înalţăînalţă înîn sferasfera dreptuluieste văzutăvăzută înîn luminalumina unorreprezentări pozitivepozitive aleale puteriiputerii divinedeci sese înalţăînalţă înîn sferasfera religieiprimară însăînsă înîn toatetoate acesteaacestea esteeste formaforma ludicăpentru a câştigaa câştiga sausau a pierdea pierde estepierde este sacrăeste sacră însacră în sinedacă este însufleţităeste însufleţită deînsufleţită de noţiunide noţiuni denoţiuni de dreptatede dreptate şidreptate şi deşi de nedreptatede nedreptate formulateatunci ea seea se înalţăse înalţă înînalţă în sferaîn sfera dreptuluieste văzută învăzută în luminaîn lumina unorlumina unor reprezentăriunor reprezentări pozitivereprezentări pozitive alepozitive ale puteriiale puterii divinedeci se înalţăse înalţă înînalţă în sferaîn sfera religieiprimară însă înînsă în toateîn toate acesteatoate acestea esteacestea este formaeste forma ludică

Dacă ni-i imaginăm pe marii compozitori sub forma unui lanţ de munţi, atunci Bach îşi înalţă culmea departe, deasupra norilor, unde toate razele arzătoare ale soarelui alunecă pe suprafaţa de o albeaţă orbitoare a învelişului ei de gheaţă. Aşa este Bach, limpede şi strălucitor ca si cristalul.Ştiinţa răspunde din ce în ce mai mult la întrebări care intrau în sfera religiei. Explicaţiile date de ştiinţă sunt complete. Teologia este inutilă.Din rachetă putem vedea sfera mare a planetei într-o fază sau alta a Lunii. Putem vedea cum se roteşte sfera, şi modul în care, în termen de câteva ore, îşi arată succesiv toate laturile sale, iar timp de câteva minute vom observa mai multe puncte de pe suprafaţa Pământului. Această imagine este atât de maiestuoasă, atractivă şi infinit de variată, încât îmi doresc din tot sufletul meu ca tu şi eu să o putem vedea.Iubirea este de fapt mila de tine proiectată asupra altuia sau uitarea de sine care se înalţă pe o prealabilă conştiinţă a eului propriu.Întâlnirea definitivă a omului cu Dumnezeu este naşterea dincolo de moarte. Omul nu-l poate vedea pe Dumnezeu fără să moară faţă de sine. El nu poate ajunge la sine însuşi, în adevărul lui suprem şi definitiv, fără să moară şi deci fără să renască – în chiar sfera lui Dumnezeu.Iubirea este coloana care susţine lumea să nu se prăbuşească... şi să se stingă pentru totdeauna. Un capăt se sprijină în inima Pământului, celălalt se înalţă şi se pierde în nesfârşitul Universului.