Lumea creştină are nevoie de strălucirea puterii, de aceea îi trebuie o expresie politică fidelă. O astfel de expresie presupune o conştiinţă creştină şi o trăire în Duhul Sfânt.


lumea-creştină-are-nevoie-de-strălucirea-puterii-de-aceea-îi-trebuie-o-expresie-politică-fidelă-o-astfel-de-expresie-presupune-o-conştiinţă
ioan ianolidelumeacreştinăarenevoiedestrălucireaputeriiaceeaîitrebuieexpresiepoliticăfidelăastfelpresupuneconştiinţăşitrăireînduhulsfântlumea creştinăcreştină areare nevoienevoie dede strălucireastrălucirea puteriide aceeaaceea îiîi trebuietrebuie oo expresieexpresie politicăpolitică fidelăo astfelastfel dede expresieexpresie presupunepresupune oo conştiinţăconştiinţă creştinăcreştină şio trăiretrăire înîn duhulduhul sfântlumea creştină arecreştină are nevoieare nevoie denevoie de strălucireade strălucirea puteriide aceea îiaceea îi trebuieîi trebuie otrebuie o expresieo expresie politicăexpresie politică fidelăo astfel deastfel de expresiede expresie presupuneexpresie presupune opresupune o conştiinţăo conştiinţă creştinăconştiinţă creştină şicreştină şi oşi o trăireo trăire întrăire în duhulîn duhul sfânt

Trebuie ca alfabetul nostru muzical să se îmbogăţească. Avem nevoie de noi instrumente, care se pot preta la variate combinaţii şi care să nu ne amintească de lucruri deja auzite. Instrumentele nu trebuie să fie decât mijloace temporare de expresie. Am simţit nevoia unor noi mijloace de exprimare. Refuz să mă supun sunetelor deja auzite. Ceea ce caut sunt mijloace tehnice noi, ce se pot preta la orice expresie a gândirii şi pe care să o susţină.Crucea simbolizează anularea distincţiei între glorioşi şi învinşi. Fără religia creştină omul ar trăi neliniştea produsă de limitele vieţii şi de moartea absolută. Ce glorios este creştinismul ce populează templele şi cimitirele cu nemuritori! Religia creştină asigură fraternitatea între glorioşi şi anonimi şi învinşi. Fără creştinism, umanitatea ar fi alcătuită din bipezi anonimi şi glorioşi. Ce glorioasă e viziunea creştină asupra omului în care nebunii, neîmpliniţii şi geniile se întâlnesc, fratern, aici şi dincolo!Luis: Cum te cheamă? Julia: Bonnie. Bonnie Castle. Luis: E numele tău de creştină? Julia: Ar putea fi... Dacă aş fi creştină.Ciudat lucru este şi preocuparea aceasta pentru perfecţiunea formei. Nu e zadarnică, dar nu e zadarnică decât numai atunci când conţinutul e bun... Trebuie să dai expresie operei artistice pentru ca ea să te emoţioneze. A da unei opere expresie înseamnă a o desăvârşi din punct de vedere artistic.Platon a fost filosoful cel mai apropiat de lumea creştină, dar nu de lumea ideilor, ci de fiinţa divină.În toate categoriile sociale, fiecare simulează o expresie şi o fizionomie, ca să pară ceea ce vrea să fie crezut. Şi astfel, putem spune că lumea nu e alcătuită decât din măşti.