Logica nu este apanajul reprezentărilor. Ea este şi de ordin afectiv. Cei mai vechi autori au vorbit despre logica pasională. Să existe oare ceva mai logic şi mai ilogic decât delirul pasional? Non-destructibil. Aşa cum perversiunea nu se sustrage, de fapt, refulării, orice ar fi gândit Freud despre toate acestea, psihoza pasională nu este produsul direct al pasiunii. Ea este, dimpotrivă, expresia transformării pasiunii în cel mai înalt grad, din moment ce iubirea interzisă va duce la distrugerea fie a obiectului, fie a Eului. Astfel, diversele tablouri clinice în care se organizează conflictele trebuie văzute ca tot atâtea sisteme de transformări ale pasiunii, pe care am numit-o nebunie erotică, ce-şi are sursa în nebunia împărtăşită între mamă şi copil.


logica-nu-este-apanajul-reprezentărilor-ea-este-şi-de-ordin-afectiv-cei-mai-vechi-autori-vorbit-despre-logica-pasională-să-existe-oare-ceva
andre greenlogicanuesteapanajulreprezentăriloreaşideordinafectivceimaivechiautorivorbitdesprelogicapasionalăexisteoarecevalogicilogicdecâtdelirulpasionalnondestructibilaşacumperversiuneasesustragefaptrefulăriioricearfigânditfreudtoateacesteapsihozapasionalăprodusuldirectalpasiuniiestedimpotrivăexpresiatransformăriipasiuniiîncelînaltgraddinmomentiubireainterzisăvaducedistrugereafieobiectuluieuluiastfeldiverseletablouriclinicecareorganizeazăconflicteletrebuievăzutecatotatâteasistemetransformărialepasiuniipeamnumitonebunieeroticăceşiaresursanebuniaîmpărtăşităîntremamăcopillogica nunu esteeste apanajulapanajul reprezentărilorea esteeste şişi deordin afectivcei maimai vechivechi autoriautori auau vorbitvorbit despredespre logicalogica pasionalăsă existeexiste oareoare cevaceva maimai logiclogic şişi maimai ilogicilogic decâtdecât deliruldelirul pasionalaşa cumcum perversiuneaperversiunea nunu sese sustragede faptorice arar fifi gânditgândit freudfreud despredespre toatetoate acesteapsihoza pasionalăpasională nunu esteeste produsulprodusul directdirect alal pasiuniiea esteexpresia transformăriitransformării pasiuniipasiunii înîn celcel maimai înaltînalt graddin momentmoment cece iubireaiubirea interzisăinterzisă vava duceduce lala distrugereadistrugerea fiediversele tablouritablouri cliniceclinice înîn carecare seorganizează conflicteleconflictele trebuietrebuie văzutevăzute caca tottot atâteaatâtea sistemesisteme dede transformăritransformări aleale pasiuniipe carecare amnebunie eroticăare sursasursa înîn nebunianebunia împărtăşităîmpărtăşită întreîntre mamămamă şişi copillogica nu estenu este apanajuleste apanajul reprezentărilorea este şieste şi deşi de ordinde ordin afectivcei mai vechimai vechi autorivechi autori auautori au vorbitau vorbit desprevorbit despre logicadespre logica pasionalăsă existe oareexiste oare cevaoare ceva maiceva mai logicmai logic şilogic şi maişi mai ilogicmai ilogic decâtilogic decât deliruldecât delirul pasionalaşa cum perversiuneacum perversiunea nuperversiunea nu senu se sustrageorice ar fiar fi gânditfi gândit freudgândit freud desprefreud despre toatedespre toate acesteapsihoza pasională nupasională nu estenu este produsuleste produsul directprodusul direct aldirect al pasiuniiexpresia transformării pasiuniitransformării pasiunii înpasiunii în celîn cel maicel mai înaltmai înalt graddin moment cemoment ce iubireace iubirea interzisăiubirea interzisă vainterzisă va duceva duce laduce la distrugereala distrugerea fiefie a obiectuluifie a euluidiversele tablouri clinicetablouri clinice înclinice în careîn care secare se organizeazăse organizează conflicteleorganizează conflictele trebuieconflictele trebuie văzutetrebuie văzute cavăzute ca totca tot atâteatot atâtea sistemeatâtea sisteme desisteme de transformăride transformări aletransformări ale pasiuniipe care amare sursa însursa în nebuniaîn nebunia împărtăşitănebunia împărtăşită întreîmpărtăşită între mamăîntre mamă şimamă şi copil

Cel mai mare duşman al pasiunii este părerea celorlalţi despre manifestarea ei, şi dacă ţinem foarte mult la părerile lor, pasiunea se răceşte şi moare.Există oare mai mare sfâşiere decât aceea de a simţi focul pasiunii retrăgându-se din tine aşa cum marea se retrage de pe plajă în timpul refluxului?Metoda ştiinţifică este o amplificare/extindere a bunului simţ, exercitat cu o hotărâre deosebit de fermă pentru a nu persista în eroarea la care ne-ar putea duce acţiunile mâinii sau minţii. Ca şi alte procese exploratorii, poate să devină un dialog între fapt şi fantezie, între ceea ce este şi ceea ce e posibil, între ce ar putea fi adevărat din ceea este aşa de fapt. Scopul investigaţiei ştiinţifice nu este să adune un bagaj de informaţii faptice, nici să construiască o imagine totalitariană a Legilor Naturii în care fiecare eveniment care nu este obligatoriu, este interzis. Eu cred mai mult că este o structură articulată de credinţe justificabile despre Natură. Începe ca o povestire despre o Lume Posibilă - o povestire pe care o inventăm şi o critcăm şi o modificăm pe măsură ce înaintăm, aşa că se va termina prin a fi ceva despre viaţa reală.Kitschul este expresia pasiunii la toate nivelurile şi nu este aservit adevărului.Omul care-şi exersează intelectul şi-l cultivă pare să fie dotat cu cea mai desăvârşită dispoziţie şi, în acelaşi timp, cel mai iubit de zei;căci dacă există din partea zeilor vreo preocupare pentru problemele umane, după cum se vede în general, e firesc, de asemenea, să considerăm şi că ei se bucură de ceea ce este în om mai elevat şi mai înrudit cu natura lor(iar acest lucru nu poate fi decât intelectul)şi că-i recompensează pe cei ce iubesc şi preţuiesc intelectul mai presus de orice;pentru că aceşti oameni manifestă grijă faţă de ceea ce ei înşişi iubesc şi se comportă drept şi frumos. Că toate aceste trăsături îl caracterizează în cel mai înalt grad pe înţelept este deasupra oricărei îndoieli. El este deci omul cel mai iubit de zei. Şi tot el este, fără îndoială şi cel mai fericit. Deci, şi pe această cale, rezultă că posesorul înţelepciunii filosofice va fi cel mai fericit dintre oameni.Pentru a fi înţeleasă, femeia trebuie văzută în expresiunile caracteristice ale naturii sale. Femeia sportivă, militar sau inginer tot atâtea chipuri întoarse ale firii. Armonia cosmică le refuză. Supusă unui destin al pasiunii, ea este legată de tot ceea ce îi îmbogăţeşte zilele; de la cele mai însemnate până la cele mai gratuite lucruri, toate o interesează, o chiamă, o farmecă. Dorinţa puternică şi continuu împrospătată de a-şi îmbogăţi vieaţa şi totodată nevoia de dăruire desinteresată fac din femeie o fiinţă în permanentă vibraţie şi îndemn.