Leigh (după ce este chemat la bucătărie de Remy): Câteodată mă întreb cine este servitorul cui. Vin imediat, Remy! Să îţi aduc şi ceva dacă vin? Remy: Doar eliberarea de opresiune, domnule!


leigh-după-este-chemat-bucătărie-de-remy-câteodată-mă-întreb-cine-este-servitorul-cui-vin-imediat-remy-să-îţi-aduc-şi-ceva-dacă-vin
codul lui da vincileighdupăestechematbucătăriederemycâteodatăîntrebcineservitorulcuivinimediatremyîţiaducşicevadacăvinremydoareliberareaopresiunedomnuleleigh (după(după cece esteeste chematchemat lala bucătăriebucătărie dede remy)câteodată mămă întrebîntreb cinecine esteeste servitorulservitorul cuivin imediatîţi aducaduc şişi cevaceva dacădacă vindoar eliberareaeliberarea dede opresiuneleigh (după ce(după ce estece este chemateste chemat lachemat la bucătăriela bucătărie debucătărie de remy)câteodată mă întrebmă întreb cineîntreb cine estecine este servitoruleste servitorul cuisă îţi aducîţi aduc şiaduc şi cevaşi ceva dacăceva dacă vindoar eliberarea deeliberarea de opresiune

Django: Undte te duci? Remy: Înapoi la restaurant! Vor da greş fără mine! Django: De ce îţi pasă? Remy: Pentru că sunt un bucătar! -Ratatouille
django-undte-te-duci-remy-Înapoi-restaurant-vor-da-greş-fără-django-de-îţi-ă-remy-pentru-că-sunt-un-bucătar