La unele legi fundamentale se ajunge prin inducţie, la altele prin cunoaştere senzorială, la altele prin deprinderi, iar la unele prin alte căi. Dar trebuie să le cercetăm pe fiecare prin mijloace specifice şi să le delimităm corect, pentru că ele au o mare importanţă în influenţarea consecinţelor. Deoarece aproape unanim se consideră că începutul înseamnă ceva mai mult de jumătate din întreg şi multe întrebări se clarifică prin el.


la-unele-legi-fundamentale-se-ajunge-prin-inducţie-altele-prin-cunoaştere-senzorială-altele-prin-deprinderi-iar-unele-prin-alte-căi-dar
aristotelunelelegifundamentaleseajungeprininducţiealtelecunoaşteresenzorialădeprinderiiaraltecăidartrebuiecercetămpefiecaremijloacespecificeşidelimitămcorectpentruelemareimportanţăîninfluenţareaconsecinţelordeoareceaproapeunanimconsiderăînceputulînseamnăcevamaimultdejumătatedinîntregmulteîntrebăriclarificăella uneleunele legilegi fundamentalefundamentale sese ajungeajunge prinprin inducţiela altelealtele prinprin cunoaşterecunoaştere senzorialăla altelealtele prinprin deprinderiiar lala uneleunele prinprin altealte căidar trebuietrebuie săle cercetămcercetăm pepe fiecarefiecare prinprin mijloacemijloace specificespecifice şile delimitămdelimităm corectpentru căcă eleele auo maremare importanţăimportanţă înîn influenţareainfluenţarea consecinţelordeoarece aproapeaproape unanimunanim sese considerăconsideră căcă începutulînceputul înseamnăînseamnă cevaceva maimai multmult dede jumătatejumătate dindin întregîntreg şişi multemulte întrebăriîntrebări sese clarificăclarifică prinprin ella unele legiunele legi fundamentalelegi fundamentale sefundamentale se ajungese ajunge prinajunge prin inducţiela altele prinaltele prin cunoaştereprin cunoaştere senzorialăla altele prinaltele prin deprinderiiar la unelela unele prinunele prin alteprin alte căidar trebuie sătrebuie să lesă le cercetămle cercetăm pecercetăm pe fiecarepe fiecare prinfiecare prin mijloaceprin mijloace specificemijloace specifice şispecifice şi săsă le delimitămle delimităm corectpentru că elecă ele auele au oau o mareo mare importanţămare importanţă înimportanţă în influenţareaîn influenţarea consecinţelordeoarece aproape unanimaproape unanim seunanim se considerăse consideră căconsideră că începutulcă începutul înseamnăînceputul înseamnă cevaînseamnă ceva maiceva mai multmai mult demult de jumătatede jumătate dinjumătate din întregdin întreg şiîntreg şi multeşi multe întrebărimulte întrebări seîntrebări se clarificăse clarifică princlarifică prin el

Unele lucruri se întâmplă prin necesitate, altele prin întâmplare, altele prin acţiunea nostră proprie.Unele femei flirtează mai mult prin ceea ce spun, altele, prin ceea ce fac.Duhul lui Dumnezeu este susţinătorul tuturor lucrurilor, ele neexistând prin sine, ci unele în altele.Modul ştiinţific de formare a conceptelor diferă de cel folosit în viaţa noastră de toate zilele, dar nu în mod fundamental, ci doar prin definirea mai precisă a conceptelor şi prin determinarea mai precisă a consecinţelor, prin alegerea meticuloasă şi sistematică a materialului experimental şi printr-o mai mare economie logică. Prin aceasta din urmă înţelegem efortul de reducere a tuturor conceptelor şi corelaţiilor la un număr cât mai mic cu putinţă de concepte de bază şi axiome independente din punct de vedere logic.Singura politică pe care trebuie să o facem este aceea a iubirii de neam şi a apărării drepturilor lui sfinte, prin muncă, prin cinste, prin blândeţe, prin conştiinţă şi, mai ales, prin exemplul vostru în toate şi faţă de toţi.Prin pecliţe şi vipuşti, prin pampoane, franjuri şi eghileţi, prin trese şi epoleţi, prin croială şi colorit vestimentar, prin centura cu diagonală şi săbiuţă sau stilet, ofiţerii erau totuşi ceva aparte în mulţimea monotonă de civili, dintre care, unii abia scăpaseră din mâna lor, iar alţii, în mod inexorabil, trebuia să le cadă la mână.