La prima vedere, rezolvarea problemei nucleosintezei nu favoriza vreunul din cele două modele cosmologice rivale. În final, atât modelul big bang, cât şi cel al stării staţionare puteau explica sinteza elementelor grele, invocând acelaşi proces stelar. De fapt, însă, big bang-ul devenise mai puternic fiindcă, în privinţa procesului de creare a elementelor uşoare cum sunt hidrogenul şi heliul, doar modelul big bang putea explica satisfăcător abundenţele lor.


la-prima-vedere-rezolvarea-problemei-nucleosintezei-nu-favoriza-vreunul-din-cele-două-modele-cosmologice-rivale-În-final-atât-modelul-big-bang
simon singhprimavedererezolvareaproblemeinucleosintezeinufavorizavreunuldinceledouămodelecosmologicerivaleÎnfinalatâtmodelulbigbangcâtşicelalstăriistaţionareputeauexplicasintezaelementelorgreleinvocândacelaşiprocesstelardefaptînsăbanguldevenisemaiputernicfiindcăînprivinţaprocesuluidecreareuşoarecumsunthidrogenulheliuldoarbangputeasatisfăcătorabundenţelelorla primaprima vedererezolvarea problemeiproblemei nucleosintezeinucleosintezei nunu favorizafavoriza vreunulvreunul dindin celecele douădouă modelemodele cosmologicecosmologice rivaleÎn finalatât modelulmodelul bigbig bangcât şişi celcel alal stăriistării staţionarestaţionare puteauputeau explicaexplica sintezasinteza elementelorinvocând acelaşiacelaşi procesproces stelarde faptdevenise maimai puternicputernic fiindcăîn privinţaprivinţa procesuluiprocesului dede creareuşoare cumcum suntsunt hidrogenulhidrogenul şişi heliuldoar modelulmodelul bigbig bangbang puteaputea explicaexplica satisfăcătorabundenţele lorla prima vedererezolvarea problemei nucleosintezeiproblemei nucleosintezei nunucleosintezei nu favorizanu favoriza vreunulfavoriza vreunul dinvreunul din celedin cele douăcele două modeledouă modele cosmologicemodele cosmologice rivaleatât modelul bigmodelul big bangcât şi celşi cel alcel al stăriial stării staţionarestării staţionare puteaustaţionare puteau explicaputeau explica sintezaexplica sinteza elementelorsinteza elementelor greleinvocând acelaşi procesacelaşi proces stelardevenise mai puternicmai puternic fiindcăîn privinţa procesuluiprivinţa procesului deprocesului de crearecreare a elementelora elementelor uşoareelementelor uşoare cumuşoare cum suntcum sunt hidrogenulsunt hidrogenul şihidrogenul şi heliuldoar modelul bigmodelul big bangbig bang puteabang putea explicaputea explica satisfăcătorexplica satisfăcător abundenţelesatisfăcător abundenţele lor

Adversarii teoriei big bang-ului au ripostat, încercând să submineze pretinsul succes al nucleosintezei big bang.Prima reacţie a adversarilor teoriei big bang a fost să considere acordul dintre calculele lui Gamow şi Alpher şi abundenţa observată a heliului ca pe o simplă coincidenţă. O a doua şi mai substanţială critică viza eşecul lui Gamow şi Alpher de a explica producerea nucleelor mai grele decât hidrogenul şi heliul.Cea mai urgentă problemă de rezolvat pentru partizanii big-bang-ului era ridicată de criteriul legat de vârsta universului. Semnul minus subliniază o absurditate în modelul big-bang: conform lui, universul e mai tânăr decât stelele sale. E la fel de ridicol ca şi cum o mamă ar fi mai tânără decât fiica ei – evident, stelele nu pot fi mai bătrâne ca universul însuşi!Heliul este, după hidrogen, al doilea element în ordinea abundenţei şi a greutăţii. Stelele convertesc hidrogenul în heliu, dar o fac într-un ritm foarte lent, aşa încât nu puteau da socoteală pentru marea cantitate de heliu care există în prezent în Univers. Gamow, Alpher şi Herman arătaseră însă că abundenţa heliului din Universul actual poate fi explicată dacă hidrogenul a fost convertit în heliu în momentele ce au urmat big bang-ului. Cele mai recente calcule ale modelului big bang estimau că atomii de heliu ar trebui să reprezinte 10% din totalitatea atomilor din Univers, cifră foarte apropiată de ultimele estimări bazate pe observaţii, aşa încât teoria concordă cu experimentul.Dacă-mi spuneţi ce-a fost înainte de Chiar şi Einstein, care susţinea teoria Big-bang-ului, recunoştea că problema legată de vârsta universului ar distruge modelul, dacă nu s-ar găsi vreo soluţie radicală.