La fel cum ura nu dispare niciodată prin ură, ci prin dragoste, la fel şi o disensiune nu se termină prin ceartă, ci prin tact, diplomaţie, conciliere, o dorinţă plină de înţelegere şi faţă de punctul de vedere al celuilalt.


la-fel-cum-ura-nu-dispare-niciodată-prin-ură-prin-dragoste-fel-şi-o-disensiune-nu-se-termină-prin-ceartă-prin-tact-diplomaţie-conciliere-o
dale carnegiefelcumuranudispareniciodatăprinurădragosteşidisensiuneseterminăceartătactdiplomaţieconcilieredorinţăplinădeînţelegerefaţăpunctulvederealceluilaltla felfel cumcum uraura nunu disparedispare niciodatăniciodată prinprin urăci prinprin dragostela felfel şio disensiunedisensiune nunu sese terminătermină prinprin ceartăci prinprin tacto dorinţădorinţă plinăplină dede înţelegereînţelegere şişi faţăfaţă dede punctulpunctul dede vederevedere alal celuilaltla fel cumfel cum uracum ura nuura nu disparenu dispare niciodatădispare niciodată prinniciodată prin urăci prin dragostela fel şifel şi oşi o disensiuneo disensiune nudisensiune nu senu se terminăse termină printermină prin ceartăci prin tacto dorinţă plinădorinţă plină deplină de înţelegerede înţelegere şiînţelegere şi faţăşi faţă defaţă de punctulde punctul depunctul de vederede vedere alvedere al celuilalt

Prin dragoste tot ce-i amar se va îndulci,Prin dragoste tot ce-i cupru va fi aur.Prin dragoste toate poşircile se vor transforma în cel mai pur vin,Prin dragoste toată durerea se va schimba în leac.Prin dragoste cel mort va fi iar în viaţă.Prin dragoste regele se va preschimba în sclav.Ce este dragostea? Şi care este măsura ei? Şi de unde vine dragostea? Dragostea este încântarea inimii cuiva în faţa a ceva, dintr-un anume motiv. Ea este dorinţă când caută să atingă ceva, şi împlinire când se bucură complet şi neîntrerupt;ca dorinţă, aleargă;ca bucurie se odihneşte. Dumnezeu a creat spiritul raţional doar din iubire, fără vreo necesitate, pentru a-l face părtaş la fericirea sa. Apoi, ca să fie capabil să se bucure continuu de o atât de mare fericire, El a aşezat în spirit dragostea, un palat spiritual, făcându-l într-un anume fel sensibil la savoarea plăcerii lăuntrice, astfel încât să guste prin această dragoste farmecul fericirii sale şi să se prindă de aceasta cu o dorinţă neobosită. Prin dragoste, aşadar, Dumnezeu şi-a unit creatura raţională pentru ca ea, nedespărţită vreodată, să se adape prin dorinţă din însuşi binele prin care trebuia să fie fericită şi din care aspira într-un fel prin sensibilitate, şi să se bucure de el prin împlinirea în el însuşi.O dragoste fără răspuns este la fel de mult o parte a divinului ca şi o dragoste împărtăşită, pentru că iubirea este măsurată prin plinătatea ei şi nu prin primirea sau refuzul ei.Singura politică pe care trebuie să o facem este aceea a iubirii de neam şi a apărării drepturilor lui sfinte, prin muncă, prin cinste, prin blândeţe, prin conştiinţă şi, mai ales, prin exemplul vostru în toate şi faţă de toţi.Aşa cum liliacul poate calcula distanţa până la obstacolele ce-i ies în faţă, prin ecoul ultrasunetelor emise, la fel e şi creştinul. Prin ecoul rugăciunii sale poate determina cât de aproape-i este Dumnezeu.În lumea noastră, ura nu este niciodată domolită prin ură. Doar lipsa urii domoleşte ura. Aceasta este o Lege Eternă.