Influenţa celor din jurul nostru este atât de puternică, atât de subtilă, atât de gradată încât adesea nici măcar nu realizăm cât de mult ne poate afecta.


influenţa-celor-din-jurul-nostru-este-atât-de-puternică-atât-de-subtilă-atât-de-gradată-încât-adesea-nici-mă-nu-realizăm-cât-de-mult-ne
jim rohninfluenţacelordinjurulnostruesteatâtdeputernicăsubtilăgradatăîncâtadeseanicimăcarnurealizămcâtmultnepoateafectainfluenţa celordin juruljurul nostrunostru esteeste atâtatât dede puternicăatât dede subtilăatât dede gradatăgradată încâtîncât adeseaadesea nicinici măcarmăcar nunu realizămrealizăm câtcât dede multmult nene poatepoate afectainfluenţa celor dincelor din juruldin jurul nostrujurul nostru estenostru este atâteste atât deatât de puternicăatât de subtilăatât de gradatăde gradată încâtgradată încât adeseaîncât adesea niciadesea nici măcarnici măcar număcar nu realizămnu realizăm câtrealizăm cât decât de multde mult nemult ne poatene poate afecta

Atât de permeabili,încât zarea trecea prin gâtlejul nostru.Atât de încremeniţi de frică,încât ne purtam sufletu-n cârje.Atât de micşoraţi,încât ne târam sub un ceasornicunde nimic nu arăta ora.Atât de tăcuţiîncât pierdeam obişnuinţacelor mai simple cuvinte:Unii dintre cei mai mari oameni din Statele Unite, din domeniul comerţului şi productiei, se tem de ceva. Ei ştiu că undeva există o putere atât de organizată, atât de subtilă, atât de atentă, atât de completă, de perseverentă încât nu au curajul să o vorbeasca de rău sau să o condamne, decât în şoaptă.Limba sanscrită, fie ea cât de antică, este de o structură minunată; mai perfectă decât elina, mai bogată decât latina şi mai desăvârşit rafinată decât amândouă, totuşi dovedind faţă de ambele o afinitate, atât în rădăcinile verbelor, cât şi în formele gramaticii, mai puternică decât ar fi putut apărea din pură întâmplare; atât de puternică încât nici un filolog nu le poate cerceta fără să fie convins că toate trei au izvorât din vreo sursă comună care, probabil, nu mai există.Cu cât ne închidem mai mult faţă de Dumnezeu, datorită orgoliului şi indiferenţei faţă de nevoile celor din jurul nostru, cu atât Flacăra Divină, forţa şi inspiraţia Sa se vor reduce în proporţia obstrucţiei pe care noi o realizăm; iar în momentul în care închiderea devine totală, flacăra dispare, chiar dacă mai există combustibil.Suntem atât de închipuiţi, încât am vrea să fim cunoscuţi de întregul pământ, ba chiar şi de oamenii care vor veni când noi nu vom mai fi; şi suntem atât de deştepţi, încât preţuirea a cinci sau şase persoane din jurul nostru ne amăgeşte şi ne mulţumeşte.Dragostea e atât de puternică, atât de frumoasă, încât mirajul ei ne amăgeşte şi poate produce aceleaşi emoţii ca şi ea însăşi.