Iisus vine să ne întâlnească. Să-i ieşim în întampinare, pentru a-i ura bun venit. El vine la noi prin cel flămând, gol, singur, alcoolic, dependent de droguri, printr-o prostituată sau cerşetor. El poate să vină la mine sau la tine sub forma unui tată singur, sub forma fratelui, mamei, surorii. Dacă îl respingem, dacă nu-i ieşim în întâmpinare, îl respingem chiar pe Christos.


iisus-vine-să-ne-întâlnească-să-i-ieşim-în-întampinare-pentru-a-i-ura-bun-venit-el-vine-noi-prin-cel-flămând-gol-singur-alcoolic
maica terezaiisusvineneîntâlneascăsăiieşimînîntampinarepentruaiurabunvenitelnoiprincelflămândgolsinguralcoolicdependentdedroguriprintroprostituatăsaucerşetorpoatevinătinesubformaunuitatăfrateluimameisuroriidacăîlrespingemdacănuiîntâmpinarerespingemchiarpechristosiisus vinevine săsă nene întâlneascăieşim înîn întampinareura bunbun venitel vinevine lala noinoi prinprin celcel flămânddependent dede droguriprostituată sausau cerşetorel poatepoate săsă vinăvină lamine sausau lala tinetine subsub formaforma unuiunui tatătată singursub formaforma frateluidacă îlîl respingemieşim înîn întâmpinareîl respingemrespingem chiarchiar pepe christosiisus vine săvine să nesă ne întâlneascăieşim în întampinareura bun venitel vine lavine la noila noi prinnoi prin celprin cel flămânddependent de droguriprostituată sau cerşetorel poate săpoate să vinăsă vină lavină la minela mine saumine sau lasau la tinela tine subtine sub formasub forma unuiforma unui tatăunui tată singursub forma frateluidacă îl respingemieşim în întâmpinareîl respingem chiarrespingem chiar pechiar pe christos

Oamenii sunt deschişi la minte. Ei pot accepta faptul că un bărbat e alcoolic, dependent de droguri, îşi bate nevasta sau chiar că este jurnalist, dar dacă nu are maşină - ceva nu e în regulă cu el.De cele mai multe ori înţelepciunea nu vine niciodată, aşa că nu ar trebui să o respingem doar pentru că a venit târziu.Tatălui meu i-am declarat o dragoste imensă. Ne unea o mare complicitate şi prietenie, o capacitate neobişnuită de a ne spune totul printr-un singur gest sau o privire. Chiar şi astăzi îl simt alături de mine în fiecare zi, având grijă de mine, chiar dacă nu mai este printre noi.Fariseii: Tu mărturiseşti despre Tine Însuţi; mărturia Ta nu este adevărată. Iisus Hristos: Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine Însumi, mărturia Mea este adevărată, fiindcă ştiu de unde am venit şi unde Mă duc. Voi nu ştiţi de unde vin, nici unde Mă duc. Voi judecaţi după trup; Eu nu judec pe nimeni. Şi chiar dacă Eu judec, judecata Mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci Eu şi Cel ce M-a trimis pe Mine. Şi în Legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată. Eu sunt Cel ce mărturisesc despre Mine Însumi şi mărturiseşte despre Mine Tatăl, Cel ce M-a trimis.Să fiu condamnat să renasc mereu şi mereu, chiar sub forma unui câine, dacă pot să fiu de folos măcar şi unui singur suflet!Departe de a mă fi simţit singur sau abandonat, m-am simţit ca o parte din ceea ce a avut loc pe suprafaţa lunară. Ştiu că aş fi mincinos sau nebun dacă aş spune că am avut cel mai bun loc dintre cele trei de pe Apollo 11, dar pot spune cu sinceritate că sunt perfect mulţumit cu cel pe care l-am avut. Acţiunea a fost structurată pentru trei oameni şi consider a treia parte din mine la fel de necesară ca celelalte două. Nu vreau să neg un sentiment de însingurare. Este aici, întărit de faptul că legatura prin radio cu Pământul se termina în momentul în care dispăream dincolo de lună, eram singur atunci, cu adevărat singur şi absolut izolat de orice formă cunoscută de viaţă. Eu sunt ea.