Iisus Hristos: Voi sunteţi sarea pământului; dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? De nimic nu mai e bună decât să fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni. Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie şi o pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri.


iisus-hristos-voi-sunteţi-sarea-pământului-dacă-sarea-se-va-strica-cu-se-va-săra-de-nimic-nu-mai-e-bună-decât-să-fie-aruncată-afară-şi
sfântul mateiiisushristosvoisunteţisareapământuluidacăsevastricacusăradenimicnumaibunădecâtfiearuncatăafarăşicălcatăînpicioaredeoameniluminalumiipoatecetateaflatăpevârfmunteascundăniciaprindfăcliepunsubobrocsfeşniclumineazătuturorcelordincasăaşaluminezevoastrăînainteaoameniloraşaîncâtvadăfaptelevoastrecelebuneslăveascătatălvostrucelceruriiisus hristosvoi sunteţisunteţi sareasarea pământuluidacă sareasarea sese vava stricacu cece sese vava sărade nimicnimic nunu maimai ee bunăbună decâtdecât săsă fiefie aruncatăaruncată afarăafară şişi călcatăcălcată înîn picioarepicioare dede oamenivoi sunteţisunteţi luminalumina lumiinu poatepoate oo cetatecetate aflatăaflată pepe vârfvârf dede muntemunte săsă sese ascundănici nunu aprindaprind făcliefăclie şio punpun subsub obrocîn sfeşnicşi lumineazăluminează tuturordin casăaşa săsă luminezelumineze luminalumina voastrăvoastră înainteaînaintea oameniloraşa încâtîncât săsă vadăvadă faptelefaptele voastrevoastre celecele bunebune şisă slăveascăslăvească pepe tatăltatăl vostruvostru celcel dindin cerurivoi sunteţi sareasunteţi sarea pământuluidacă sarea sesarea se vase va stricacu ce sece se vase va sărade nimic nunimic nu mainu mai emai e bunăe bună decâtbună decât sădecât să fiesă fie aruncatăfie aruncată afarăaruncată afară şiafară şi călcatăşi călcată încălcată în picioareîn picioare depicioare de oamenivoi sunteţi luminasunteţi lumina lumiinu poate opoate o cetateo cetate aflatăcetate aflată peaflată pe vârfpe vârf devârf de muntede munte sămunte să sesă se ascundănici nu aprindnu aprind făclieaprind făclie şifăclie şi oşi o puno pun subpun sub obrocci în sfeşnicşi luminează tuturorluminează tuturor celortuturor celor dincelor din casăaşa să luminezesă lumineze luminalumineze lumina voastrălumina voastră înainteavoastră înaintea oameniloraşa încât săîncât să vadăsă vadă faptelevadă faptele voastrefaptele voastre celevoastre cele bunecele bune şibune şi săşi să slăveascăsă slăvească peslăvească pe tatălpe tatăl vostrutatăl vostru celvostru cel dincel din ceruri

Iisus Hristos: Dacă Dumnezeu ar fi Tatăl vostru, M-aţi iubi pe Mine, căci de la Dumnezeu am ieşit şi am venit. Pentru că n-am venit de la Mine însumi, ci El M-a trimis. De ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Fiindcă nu puteţi să daţi ascultare cuvântului Meu. Voi sunteţi din tatăl vostru diavolul şi vreţi să faceţi poftele tatălui vostru. El, de la început, a fost ucigător de oameni şi nu a stat întru adevăr, pentru că nu este adevăr întru el. Când grăieşte minciuna, grăieşte dintru ale sale, căci este mincinos şi tatăl minciunii. Dar pe Mine, fiindcă spun adevărul, nu Mă credeţi. Cine dintre voi Mă vădeşte de păcat? Dacă spun adevărul, de ce voi nu Mă credeţi? Cel care este de la Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; de aceea voi nu ascultaţi pentru că nu sunteţi de la Dumnezeu.Iisus Hristos: Voi sunteţi din cele de jos; Eu sunt din cele de sus. Voi sunteţi din lumea aceasta; Eu nu sunt din lumea aceasta. V-am spus deci vouă că veţi muri în păcatele voastre. Căci dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre.Cercetaţi-vă pe voi înşivă dacă sunteţi în credinţă. Încercaţi-vă pe voi înşivă. Sau nu vă cunoaşteţi voi singuri bine că Hristos Iisus este întru voi? Afară numai dacă nu sunteţi netrebnici.Adevărul este că Spiritul există în voi şi că voi sunteţi Spiritul. Sunteţi frumuseţea, fericirea şi bucuria acestui Spirit. Aceasta este identitatea voastră reală. Dar, pentru că atenţia voastră nu este acolo, voi nu vă puteţi percepe Spiritul. Dar el există ; este în voi, în inima voastră, aşteptând momentul în care va intra în câmpul minţii voastre conştiente şi va fi perceput la nivelul sistemului vostru nervos central. Totul este acolo, construit în voi.Iisus Hristos: Ştiu vă sunteţi sămânţa lui Avraam, dar căutaţi să Mă omorâţi, pentru că cuvântul Meu nu încape în voi. Eu vorbesc ceea ce am văzut la Tatăl Meu, iar voi faceţi ceea ce aţi auzit de la tatăl vostru.Voi sunteţi petalele, voi sunteţi corola, voi sunteţi culoarea, voi sunteţi frumuseţea, voi sunteţi polenul acestui lotus minunat care este viziunea mea asupra acestei lumi.