Iisus Hristos: Vă spun că pentru orice cuvânt deşert, pe care-l vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua judecăţii. Căci din cuvintele tale vei fi găsit drept, şi din cuvintele tale vei fi osândit.


iisus-hristos-vă-spun-că-pentru-orice-cuvânt-deşert-pe-care-l-vor-rosti-oamenii-vor-da-socoteală-în-ziua-judecăţii-că-din-cuvintele-tale-vei
sfântul mateiiisushristosspunpentruoricecuvântdeşertpecarelvorrostioameniidasocotealăînziuajudecăţiicăcidincuvinteletaleveifigăsitdreptşiosânditiisus hristosvă spunspun căcă pentruorice cuvântcuvânt deşertoamenii vorda socotealăsocoteală înîn ziuaziua judecăţiicăci dindin cuvintelecuvintele taletale veivei fifi găsitgăsit dreptşi dindin cuvintelecuvintele taletale veivei fifi osânditvă spun căspun că pentrucă pentru oricepentru orice cuvântorice cuvânt deşertoamenii vor davor da socotealăda socoteală însocoteală în ziuaîn ziua judecăţiicăci din cuvinteledin cuvintele talecuvintele tale veitale vei fivei fi găsitfi găsit dreptşi din cuvinteledin cuvintele talecuvintele tale veitale vei fivei fi osândit

Când te vei afla la sfârşitul zilelor tale, ce-ţi vei dori? Vei îmbrăţişa diploma de absolvire frumos înrămată şi agăţată pe peretele din camera ta? Vei cere să fi dus în garaj ca să te aşezi la volanul maşinii tale pentru o ultimă dată? Vei găsi alinare recitindu-ţi situaţia financiară? Sigur că nu! Cei care vor conta pentru tine atunci, vor fi oamenii. Dacă atunci relaţiile cu ei vor fi cele mai importante, n-ar trebui să fie şi acum?Cuvintele tale au puterea de a vindeca orice rană, însă, tot prin cuvintele tale, poţi distruge moralul celui de lângă tine. Depinde doar de tine ce vei face pe mai departe.Ascultă, fiul meu şi primeşte cuvintele mele şi anii vieţii tale se vor înmulţi. Eu te voi învăţa calea înţelepciunii şi te voi purta pe căile dreptăţii. Când vei merge, paşii tăi nu vor şovăi şi, chiar de vei alerga, nu te vei poticni. Ţine cu tărie învăţătura şi nu o părăsi, păzeşte-o căci ea este viaţa ta. Nu apuca pe calea celor fără de lege şi nu păşi pe drumul celor răi. Ocoleşte-o şi nu merge pe ea, treci pe alăturea şi du-te mai departe; căci ei nu dorm până nu făptuiesc rău şi nu-i mai prinde somnul până nu fac pe cineva să cadă. Căci ei se hrănesc din pâine agonisită prin fărădelege şi beau vin dobândit prin asuprire.Ai grijă la gândurile tale, căci vor deveni cuvinte. Ai grijă la cuvintele tale, căci devin acţiuni. Ai grijă la acţiunile tale, căci devin obiceiuri. Ai grijă la obiceiurile tale, căci devin caracterul tău. Ai grijă la caracterul tău, căci devine destinul tău.Locurile străine ajută mintea să plutească-n libertateŞi te reduc la la o asemenea simplitateÎncât e de ajuns dacă vei ştiDoar cuvintele: Iisus Hristos: Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.