Iisus Hristos: Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat zic vouă: Înainte de a trece cerul şi pământul, o iotă sau o cirtă din Lege nu va trece, până ce se vor face toate. Deci, cel ce va strica una din aceste porunci, foarte mici, şi va învăţa aşa pe oameni, foarte mic se va chema în împărăţia cerurilor; iar cel ce va face şi va învăţa, acesta mare se va chema în împărăţia cerurilor. Căci zic vouă: Că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor.


iisus-hristos-să-nu-socotiţi-că-am-venit-să-stric-legea-sau-proorocii-n-am-venit-să-stric-să-împlinesc-că-adevărat-zic-vouă-Înainte-de-a
sfântul mateiiisushristosnusocotiţiamvenitstriclegeasauproorociinamstricîmplinesccăciadevăratzicvouăÎnaintedetrececerulşipământuliotăcirtădinlegevatrecepânăsevorfacetoatedecicelstricaunaacesteporuncifoartemiciînvăţaaşapeoamenimicchemaînîmpărăţiaceruriloriarînvăţaacestamarecerurilorprisosidreptateavoastrămaimultdecâtcărturarilorfariseilorveţiintraiisus hristossă nunu socotiţisocotiţi căcă amam venitvenit săsă stricstric legealegea sausau proorociivenit săsă stricsă împlinesccăci adevăratadevărat ziczic vouăÎnainte detrece cerulcerul şişi pământulo iotăiotă sausau oo cirtăcirtă dindin legelege nunu vava trecepână cece sese vorface toatecel cece vava stricastrica unauna dindin acesteaceste poruncifoarte micişi vava învăţaînvăţa aşaaşa pepe oamenifoarte micmic sese vava chemachema înîn împărăţiaîmpărăţia ceruriloriar celcel cece vava faceface şişi vava învăţaacesta maremare sese vava chemachema înîn împărăţiaîmpărăţia cerurilorcăci ziczic vouăcă dede nunu vava prisosiprisosi dreptateadreptatea voastrăvoastră maimai multmult decâtnu veţiveţi intraintra înîn împărăţiaîmpărăţia cerurilorsă nu socotiţinu socotiţi căsocotiţi că amcă am venitam venit săvenit să stricsă stric legeastric legea saulegea sau proorociivenit să stricci să împlinesccăci adevărat zicadevărat zic vouăde a trecea trece cerultrece cerul şicerul şi pământulo iotă sauiotă sau osau o cirtăo cirtă dincirtă din legedin lege nulege nu vanu va trecepână ce sece se vorse vor facevor face toatecel ce vace va stricava strica unastrica una dinuna din acestedin aceste poruncişi va învăţava învăţa aşaînvăţa aşa peaşa pe oamenifoarte mic semic se vase va chemava chema închema în împărăţiaîn împărăţia ceruriloriar cel cecel ce vace va faceva face şiface şi vaşi va învăţaacesta mare semare se vase va chemava chema închema în împărăţiaîn împărăţia cerurilorcăci zic vouăcă de nude nu vanu va prisosiva prisosi dreptateaprisosi dreptatea voastrădreptatea voastră maivoastră mai multmai mult decâtdecât a cărturarilora cărturarilor şişi a fariseilornu veţi intraveţi intra înintra în împărăţiaîn împărăţia cerurilor

Iisus Hristos: Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor. Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul. Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor. Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri, că aşa au prigonit pe proorocii cei dinainte de voi.Idiotul, oricât de sfânt ar fi el, nu va intra în Împărăţia Cerurilor. Omul trebuie să se mântuiască şi din punct de vedere intelectual.Împărăţia cerurilor are fundaţia pe pământ.Dacă nu te vei face împărat peste pofte şi gânduri, nu vei moşteni Împărăţia Cerurilor.Conţinutul credinţei este Împărăţia cerurilor.Fericiţi cei ce dorm fără să se teamă de vise, căci a lor va fi Împărăţia Cerurilor. Fericiţi cei ce nu visează nimic, ale căror nopţi sunt limpezi şi goale...