Iisus Hristos: Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume. Ai Tăi erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine; pentru că cuvintele pe care Mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit, şi au crezut că Tu M-ai trimis. Eu pentru aceştia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, că ai Tăi sunt. Şi toate ale Mele sunt ale Tale, şi ale Tale sunt ale Mele şi M-am preaslăvit întru ei. Şi Eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău, în care Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem şi Noi. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în numele Tău, pe cei ce Mi i-ai dat; şi i-am păzit şi n-a pierit nici unul dintre ei, decât fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum, vin la Tine şi acestea le grăiesc în lume, ca să fie deplină bucuria Mea în ei. Eu le-am dat cuvântul Tău, şi lumea i-a urât, pentru că nu sunt din lume, precum Eu nu sunt din lume. Nu Mă rog ca să-i iei din lume, ci ca să-i păzeşti pe ei de cel viclean. Ei nu sunt din lume, precum nici Eu nu sunt din lume. Sfinţeşte-i pe ei întru adevărul Tău; cuvântul Tău este adevărul. Precum M-ai trimis pe Mine în lume, şi Eu i-am trimis pe ei în lume. Pentru ei Eu Mă sfinţesc pe Mine Însumi, ca şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr. Dar nu numai pentru aceştia Mă rog, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine, prin cuvântul lor, Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca să fie una, precum Noi una suntem: Eu întru ei şi Tu întru Mine, ca ei să fie desăvârşiţi întru unime, şi să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit pe ei, precum M-ai iubit pe Mine. Părinte, voiesc ca, unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat, ca să vadă slava mea pe care Mi-ai dat-o, pentru că Tu M-ai iubit pe Mine mai înainte de întemeierea lumii. Părinte drepte, lumea pe Tine nu te-a cunoscut, dar Eu Te-am cunoscut, şi aceştia au cunoscut că Tu M-ai trimis. Şi le-am făcut cunoscut numele Tău şi-l voi face cunoscut, ca iubirea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei şi Eu în ei.


iisus-hristos-arătat-am-numele-tău-oamenilor-pe-care-mi-i-ai-dat-mie-din-lume-ai-tăi-erau-şi-mie-mi-i-ai-dat-şi-cuvântul-tău-l-păzit-acum
sfântul ioan evanghelistuliisushristosarătatamnumeletăuoamenilorpecaremiiaidatmiedinlumeaităierauşicuvântullaupăzitacumcunoscuttoatecâtemiaisuntdetinepentrucuvinteleleaileamloriareileauprimitcuadevărattineamieşitcrezutmaitrimisaceştiarognulumerogceidataisuntŞialemeletaletalemampreaslăvitîntrueimaiînlumevintinepărintesfintepăzeşteităucafieunaprecumsuntemnoicânderamîipăzeamdatiampăzitnapieritniciunuldintreeidecâtfiulpierzăriiseîmplineascăscripturaiaracumacesteagrăiescdeplinăbucuriamealumeaiaurâtnurogsăiieipăzeşticelvicleaneisfinţeşteiadevărultăuesteadevărulprecumtrimispentrusfinţescÎnsumisfinţiţiadevărdarnumaivorcredeprincatoţiunadupăcumpărintetineaşanoicreadăslavadatodatosuntemdesăvârşiţiunimecunoascăiubitvoiesccaundeîmpreunăaceiavadămeaînainteîntemeierealumiidrepteteacunoscutdarteamfăcutşilvoifaceiubireaiisus hristosnumele tăutău oamenilorpe carecare midat miemie dindin lumeai tăităi erauerau şişi miemie midat şişi cuvântulcuvântul tăuacum auau cunoscutcunoscut căcă toatetoate câtedat suntsunt dede lala tinepentru căcă cuvintelecuvintele pepe carecare midat loriar eiprimit şiau cunoscutcunoscut cucu adevăratadevărat căcă dede lala tinetine amam ieşitau crezutcrezut căeu pentrupentru aceştiaaceştia mămă rognu pentrupentru lumelume mămă rogci pentrupentru ceicei pepe carecare mică aiai tăităi suntŞi toatetoate aleale melemele suntsunt aleale taleşi aleale taletale suntsunt aleale melemele şipreaslăvit întruîntru eieu nunu maimai suntsunt înîn lumeiar eiei înîn lumelume suntsunt şieu vinvin lala tinepărinte sfinteîn numelenumele tăuîn carecare mica săsă fiefie unauna precumprecum suntemsuntem şişi noicând erameram cucu eiei înîn lumeîi păzeampăzeam înîn numelenumele tăupe ceicei cece mipăzit şipierit nicinici unulunul dintredintre eidecât fiulfiul pierzăriica săsă sese împlineascăîmplinească scripturaiar acumvin lala tinetine şişi acesteaacestea lele grăiescgrăiesc înîn lumeca săsă fiefie deplinădeplină bucuriabucuria meamea înîn eidat cuvântulcuvântul tăuşi lumeapentru căcă nunu suntsunt dindin lumeprecum eueu nunu suntsunt dindin lumenu mămă rogrog caiei dindin lumeci capăzeşti pepe eiei dede celcel vicleanei nunu suntsunt dindin lumeprecum nicinici eueu nunu suntsunt dindin lumepe eiei întruîntru adevăruladevărul tăucuvântul tăutău esteeste adevărultrimis pepe mineîn lumetrimis pepe eiei înîn lumepentru eiei eumă sfinţescsfinţesc pepe minemine Însumica şişi eiei săsă fiefie sfinţiţisfinţiţi întruîntru adevărdar nunu numainumai pentrupentru aceştiaaceştia mămă rogşi pentrupentru ceicei cece vorcrede înprin cuvântulcuvântul lorca toţitoţi săsă fiefie unadupă cumcum tuîntru mineeu întruîntru tineaşa şişi aceştiaaceştia înîn noinoi săsă fiefie unaca lumealumea săsă creadăcreadă căŞi slavaslava pepe carecare tuca săsă fiefie unaprecum noinoi unauna suntemeu întruîntru eiei şitu întruîntru mineca eiei săsă fiefie desăvârşiţidesăvârşiţi întruîntru unimesă cunoascăcunoască lumealumea cătrimis şiiubit pepe eiiubit pepe minevoiesc caunde suntsunt eusă fiefie împreunăîmpreună cucu mineşi aceiaaceia pepe carecare mica săsă vadăvadă slavaslava meamea pepe carepentru căiubit pepe minemine maimai înainteînainte dede întemeiereaîntemeierea lumiipărinte dreptelumea pepe tinetine nudar euşi aceştiaaceştia auau cunoscutcunoscut căfăcut cunoscutcunoscut numelenumele tăuvoi faceface cunoscutca iubireaiubirea cucu careiubit tusă fiefie înîn eiei şiîn einumele tău oamenilortău oamenilor peoamenilor pe carepe care midat mie dinmie din lumeai tăi erautăi erau şierau şi mieşi mie midat şi cuvântulşi cuvântul tăuacum au cunoscutau cunoscut căcunoscut că toatecă toate câtedat sunt desunt de lade la tinepentru că cuvintelecă cuvintele pecuvintele pe carepe care miprimit şi auşi au cunoscutau cunoscut cucunoscut cu adevăratcu adevărat căadevărat că decă de lade la tinela tine amtine am ieşitşi au crezutau crezut căcrezut că tueu pentru aceştiapentru aceştia măaceştia mă rognu pentru lumepentru lume mălume mă rogci pentru ceipentru cei pecei pe carepe care mică ai tăiai tăi suntŞi toate aletoate ale meleale mele suntmele sunt alesunt ale taleşi ale taleale tale sunttale sunt alesunt ale meleale mele şipreaslăvit întru eiŞi eu nueu nu mainu mai suntmai sunt însunt în lumeiar ei înei în lumeîn lume suntlume sunt şisunt şi euşi eu vineu vin lavin la tineîn numele tăuîn care mica să fiesă fie unafie una precumuna precum suntemprecum suntem şisuntem şi noicând eram cueram cu eicu ei înei în lumeeu îi păzeamîi păzeam înpăzeam în numeleîn numele tăupe cei cecei ce mipierit nici unulnici unul dintreunul dintre eidecât fiul pierzăriica să sesă se împlineascăse împlinească scripturavin la tinela tine şitine şi acesteaşi acestea leacestea le grăiescle grăiesc îngrăiesc în lumeca să fiesă fie deplinăfie deplină bucuriadeplină bucuria meabucuria mea înmea în eidat cuvântul tăupentru că nucă nu suntnu sunt dinsunt din lumeprecum eu nueu nu suntnu sunt dinsunt din lumenu mă rogmă rog caiei din lumepăzeşti pe eipe ei deei de celde cel vicleanei nu suntnu sunt dinsunt din lumeprecum nici eunici eu nueu nu suntnu sunt dinsunt din lumepe ei întruei întru adevărulîntru adevărul tăucuvântul tău estetău este adevărultrimis pe minepe mine înmine în lumetrimis pe eipe ei înei în lumepentru ei euei eu măeu mă sfinţescmă sfinţesc pesfinţesc pe minepe mine Însumica şi eişi ei săei să fiesă fie sfinţiţifie sfinţiţi întrusfinţiţi întru adevărdar nu numainu numai pentrunumai pentru aceştiapentru aceştia măaceştia mă rogci şi pentruşi pentru ceipentru cei cecei ce vorce vor credevor crede încrede în mineprin cuvântul lorca toţi sătoţi să fiesă fie unadupă cum tuîntru mine şişi eu întrueu întru tineaşa şi aceştiaşi aceştia înaceştia în noiîn noi sănoi să fiesă fie unaca lumea sălumea să creadăsă creadă căcreadă că tuŞi slava peslava pe carepe care tuca să fiesă fie unaprecum noi unanoi una suntemeu întru eiîntru ei şiei şi tuşi tu întrutu întru mineca ei săei să fiesă fie desăvârşiţifie desăvârşiţi întrudesăvârşiţi întru unimeşi să cunoascăsă cunoască lumeacunoască lumea călumea că tutrimis şi căiubit pe eiiubit pe mineunde sunt eusă fie împreunăfie împreună cuîmpreună cu minecu mine şimine şi aceiaşi aceia peaceia pe carepe care mica să vadăsă vadă slavavadă slava measlava mea pemea pe carepentru că tuiubit pe minepe mine maimine mai înaintemai înainte deînainte de întemeiereade întemeierea lumiilumea pe tinepe tine nuşi aceştia auaceştia au cunoscutau cunoscut căcunoscut că tufăcut cunoscut numelecunoscut numele tăuvoi face cunoscutca iubirea cuiubirea cu careiubit tu sătu să fiesă fie înfie în eiîn ei şiei şi eueu în ei

Hristos spune: Tu spui că eşti un om fără nume. Nu eşti aşa pentru soţia şi copilul tău. Nu vei rămâne aşa pentru mult timp pentru colegii tăi apropiaţi dacă le poţi răspunde la întrebările lor simple când aceştia vin în biroul tău. Tu pentru mine nu eşti fără nume. Să nu rămâi fără nume pentru tine - este un prea trist mod de a fi. Tu îţi cunoşti locul tău în lume şi te evaluezi în mod corect, nu în termenii idealurilor naive ale tinereţii tale, nici în termenii pe care ţi-i imaginezi tu greşit că ar fi idealurile profesorilor tăi.Bea apă din puţul tău şi din pârâiaşele care curg din izvorul tău. Să nu se risipească izvoarele tale pe uliţă, nici pâraiele tale prin pieţe. Să fie numai pentru tine singur, iar nu pentru străinii care sunt cu tine! Binecuvântat să fie izvorul tău şi să te mângâi cu femeia ta din tinereţe. Cerboaică preaiubită şi gazelă plină de farmec să-ţi fie ea; dragostea de ea să te îmbete totdeauna şi iubirea ei să te desfăteze.John Beckwith: Claire! Poţi să îmi acorzi câteva momente? Tot ce am vrut a fost un moment pentru noi amândoi în care să pot să îţi dau explicaţii. Dar nu am avut niciodată această şansă. Poate că nu o merit, dar încep. De când mă ştiu, singura mea ocupaţie a fost să merg neinvitat la nunţi. Mergeam la nunţi neinvitat ca să întâlnesc fete. Treaba mergea. Am întâlnit o grămadă de fete. A fost o atitudine puerilă. Claire Cleary: Şi patetică. John Beckwith: Da. Probabil că acesta este cuvântul care descrie cel mai bine atitudinea mea. Dar ştii ce? M-a şi ajutat să te întâlnesc pe tine, prin urmare, nu regret întru totul. Îţi aminteşti persoana pe care ai cunoscut-o acasă la părinţii tăi? Acela sunt eu cu adevărat. Numele meu nu este acela. Apropo, mă numesc John Beckwith. Şi nici nu mă ocup cu ce ţi-am spus atunci. Dar ce am simţit; glumele, râsetele prosteşti, acelea mă reprezintă. M-am schimbat. Mi-am dat seama de ceva. Am fost la o înmormântare mai devreme fără să fi fost invitat. Jeremy Grey (şoptind): Oh, Dumnezeule! John Beckwith: Nu a fost ideea mea. Practic, am fost forţat să o fac. (Adresându-se lui Jeremy.) Am fost cu Chazz, despre care ai uitat să menţionezi că este nebun de-a binelea. Poate fi considerat şi un geniu pentru că chiar funcţionează, se ocupă de curăţenie şi... Claire Cleary: John! John Beckwith: Îmi pare rău! Totuşi, am văzut o văduva care era distrusă. Tocmai îl pierduse pe cel pe care îl iubea cel mai mult pe această lume şi mi-am dat seama că toţi ajungem să îi pierdem pe cei dragi. Aşa se întâmplă de obicei, dar nu şi cu mine. Nu acum. Pentru că cea pe care o iubesc cel mai mult stă aici în faţa mea. Şi nu sunt pregătit să te pierd. Claire, nu îţi cer să te măriţi cu mine, îţi cer doar să nu te măriţi cu el şi poate să faci o plimbare, să ne acordăm o şansă.Eu sunt izvorul de schimbare pentru mine şi pentru cei din jurul meu, eu sunt cel care decide, eu sunt cel care sufăr, eu sunt cel care mă bucur, şi nimeni nu îmi poate spune cum trebuie să fiu şi ce trebuie să fac, ce este în mine este cu mult mai puternic decât ce este în lume, aşa m-am născut şi asa am să mor, precum un meteorit care a făcut din noapte zi, ca mai apoi să se stingă la orizont.Toate căile omului îi sunt poruncite, în afară de una, cea a desăvârşirii, a sporirii forţei spirituale, a eliberării de trup şi a apropierii de Dumnezeu. Aceasta e singura faptă înţeleaptă din viaţă şi se săvârşeşte numai în momentulul prezentului. Trecutul nu există, el este, ca şi toate raporturile cu lumea, doar material pentru desăvârşire. Nu stabili însă viitorul ca scop al activităţii tale ( este cel mai important lucru pe care l-am înţeles până acum ). Viitorul, imaginea a ceea ce va fi, nu trebuie să existe pentru omul care trăieşte cu înţelepciune. Există numai prezentul, în care pot să înfăptuiesc lucrarea vieţii mele care mie proprie. Ce va ieşi din asta nu mi-e dat să ştiu. Nu mi-e dat să ştiu ce va ieşi pentru lume ( iar oamenii îşi închipuie că pot să ştie asta şi sunt călăuziţi de asta; aici se află principala cauză a vieţii rele a oamenilor ), nu mi-e dat să ştiu ce va ieşi pentru sufletul meu. Aşa că nu trebuie să devenim mai buni sau să trăim o viaţă mai bună aşteptându-ne la răsplată. Şi cât de bine e. Simţi adevărata bucurie a binelui numai dacă nu primeşti nimic în schimb.