Identitatea mea, confesiunea mea, modul în care mă raportez la religie este absolut personal şi intim. Nu le comentez, nu le afişez, nu caut motivaţii personale şi nu induc ideile mele religioase în proiectele teatrului.


identitatea-mea-confesiunea-mea-modul-în-care-mă-raportez-religie-este-absolut-personal-şi-intim-nu-comentez-nu-afişez-nu-caut-motivaţii
maia morgensternidentitateameaconfesiuneamodulîncareraportezreligieesteabsolutpersonalşiintimnucomenteznuafişezcautmotivaţiipersonaleinducideilemelereligioaseproiecteleteatruluiidentitatea meaconfesiunea meamodul înîn carecare mămă raportezraportez lala religiereligie esteeste absolutabsolut personalpersonal şişi intimnu lele comenteznu lele afişeznu cautcaut motivaţiimotivaţii personalepersonale şişi nunu inducinduc ideileideile melemele religioasereligioase înîn proiecteleproiectele teatruluimodul în careîn care măcare mă raportezmă raportez laraportez la religiela religie estereligie este absoluteste absolut personalabsolut personal şipersonal şi intimnu le comenteznu le afişeznu caut motivaţiicaut motivaţii personalemotivaţii personale şipersonale şi nuşi nu inducnu induc ideileinduc ideile meleideile mele religioasemele religioase înreligioase în proiecteleîn proiectele teatrului

Personal, n-am avut de-a face cu nimic din toate astea. Treaba mea era să observ şi să raportez. Vina mea este obedienţa. Remuşcările sunt pentru copii.Atât companiile cât şi indivizii îşi amintesc din ce în ce mai des că motorul progresului îl constituie ideile noi - ideile noi, împreună cu planurile şi proiectele noi care alcătuiesc inima unei afaceri - şi, totodată, convingerile personale.Mă simt adeseori Lumea sunt eu: Eram cum sunt şi azi, vagabond. Mintea celorlalţi exista numai ca ipoteză a minţii mele. Lumea e, aşadar, reprezentarea mea, lumea e sufletul meu, lumea sunt eu. Şi oamenii? Marionete pretenţioase ale teatrului meu interior, figurine grăbite în pupila mea.Ceea ce simt pentru Sofia nu este dragoste, ci religie. Iubita mea este un univers, iar universul este prelungirea iubitei mele.Viaţa mea – personalitatea mea, obiceiurile mele, felul în care vorbesc – este o combinaţie din cărţile pe care am ales să le citesc, oamenii pe care am ales să-i ascult şi gândurile pe care am ales să le tolerez în mintea mea.