Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns. Şi cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosif, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul care zice: Iată,


iar-naşterea-lui-iisus-hristos-aşa-a-fost-maria-mama-lui-fiind-logodită-cu-iosif-fără-să-fi-fost-ei-înainte-împreună-s-a-aflat-având-în
sfântul mateiiarnaşterealuiiisushristosaşafostmariamamaluifiindlogodităcuiosiffărăfifosteiînainteîmpreunăaflatavândînpântecededuhulsfântlogodniculeidreptşinevrândsovădeascăvoitlaseascunsŞicugetândelacesteaiatăîngeruldomnuluiarătatvisgrăindfiuldavidnutetemeluapelogodnicazămislitîntrînsaesteeavanaştefiuveichemanumeleluiiisuscăcielmântuipoporulsăupăcateleloracesteatoatesaufăcutcaseîmplineascăceeazisdomnulprinprooroculcareziceiatăfecioaraaveavoremanueltâlcuieştecunoidumnezeudeşteptândusedinsomniosifprecumiaporuncitluatcunoscutoeamarianăscutfiulsăucelunulnăscutcăruiaiapusiisusiar naştereanaşterea luilui iisusiisus hristoshristos aşamama luifiind logoditălogodită cucu iosiffără săsă fifi fostfost eiei înainteînainte împreunăaflat avândavând înîn pântecepântece dede lala duhulduhul sfântlogodnicul eidrept fiindfiind şişi nevrândlase înîn ascunsŞi cugetândcugetând elel acesteaiată îngerulîngerul domnuluidomnului iarătat înîn visfiul luilui davidnu tete temelua pepe marialogodnica taeste dede lala duhulduhul sfântea vava naştenaşte fiufiu şişi veivei chemachema numelenumele luicăci elel vava mântuimântui poporulpoporul săusău dede păcatelepăcatele loracestea toatefăcut caca săsă sese împlineascăîmplinească ceeaceea cezis dede domnuldomnul prinprin prooroculproorocul carecare zicefecioara vava aveaavea înîn pântecepântece şişi vava naştenaşte fiufiu şişi vorchema numelenumele luicare sese tâlcuieştecu noinoi esteeste dumnezeudin somnfăcut aşaaşa precumporuncit îngerulîngerul domnuluidomnului şiluat pepe logodnicalogodnica saŞi fărăfără săsă fipe eaea iosifnăscut pepe fiulfiul săusău celpus numelenumele iisusiar naşterea luinaşterea lui iisuslui iisus hristosiisus hristos aşaaşa a fostfiind logodită culogodită cu iosiffără să fisă fi fostfi fost eifost ei înainteei înainte împreunăaflat având înavând în pânteceîn pântece depântece de lade la duhulla duhul sfântdrept fiind şifiind şi nevrândlase în ascunsŞi cugetând elcugetând el acesteaiată îngerul domnuluiîngerul domnului iarătat în visfiul lui davidnu te temeteme a luaa lua pelua pe mariaeste de lade la duhulla duhul sfântea va naşteva naşte fiunaşte fiu şifiu şi veişi vei chemavei chema numelechema numele luicăci el vael va mântuiva mântui poporulmântui poporul săupoporul său desău de păcatelede păcatele lorfăcut ca săca să sesă se împlineascăse împlinească ceeaîmplinească ceea cezis de domnulde domnul prindomnul prin prooroculprin proorocul careproorocul care zicefecioara va aveava avea înavea în pânteceîn pântece şipântece şi vaşi va naşteva naşte fiunaşte fiu şifiu şi vorşi vor chemavor chema numelechema numele luicare se tâlcuieştecu noi estenoi este dumnezeuiosif a făcuta făcut aşafăcut aşa precumporuncit îngerul domnuluiîngerul domnului şişi a luata luat peluat pe logodnicape logodnica saŞi fără săfără să fipe ea iosifmaria a născuta născut penăscut pe fiulpe fiul săufiul său celpus numele iisus

Îngerul Domnului: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor.Proorocul: Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu.Iosif a murit convins că fiul său, Iisus, ar fi putut deveni, cu ajutorul lui Dumnezeu, un dulgher remarcabil.După ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua întâi a săptămânii (Duminică), au venit Maria Magdalena şi cealaltă Marie, ca să vadă mormântul. Şi iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer şi venind, a prăvălit piatra şi şedea deasupra ei. Şi înfăţişarea lui era ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Şi de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau şi s-au făcut ca morţi. Iar îngerul, răspunzând, a zis femeilor: Cred Într-Unul Dumnezeu,Care este Tatăl meu;Care toate câte sunt,Şi în cer şi pe pământ,Văzute şi nevăzuteDe El toate sunt făcute;Şi în Fiul Lui Iisus,Ce s-a pogorât de susŞi-ntrupat din Duhul Sfânt,S-a făcut om pe pământ -Născut, dar nu cu păcat,De Fecioara alăptat;Lumină lină, din Lumină,Din puterea cea Divină;Şi-a fost dat spre Răstignire,Pentru-a noastră mântuire;A pătimit şi-a fost îngropat,În vremea lui Ponţiu Pilat,La trei zilea-a ÎnviatŞi la ceruri s-a-Nălţat;Şi acestea s-au scris ca să credeţi că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi crezând viaţă să aveţi în numele Său.