Harvey Milk: Am şi eu o doleanţă: dacă va avea loc o asasinare, sper că cinci, zece, o sută, o mie se vor revolta. Vreau să-l văd pe fiecare avocat homosexual, fiecare arhitect homosexual cum îşi recunoaşte înclinaţia. Vreau ca această mişcare să continue pentru că aici nu e vorba de vreun câştig personal, nici despre ego sau putere. E vorba despre


harvey-milk-am-şi-o-doleanţă-dacă-va-avea-loc-o-asasinare-sper-că-cinci-zece-o-sută-o-mie-se-vor-revolta-vreau-să-l-văd-pe-fiecare-avocat
dustin lance blackharveymilkamşidoleanţădacăvaavealocasasinarespercincizecesutămiesevorrevoltavreausălvădpefiecareavocathomosexualarhitecthomosexualcumîşirecunoaşteînclinaţiacaaceastămişcarecontinuepentruaicinuvorbadevreuncâştigpersonalnicidespreegosauputerenoiceiacolonudoarhomosexualinegriasiaticicudizabilităţibătrâninoifărăsperanţăvomrenunţaŞtiuputemtrăisperânddarfărăeaviaţameritătrăităaşavoitrebuiedaţisperanţăharvey milkam şio doleanţădacă vava aveaavea locloc oo asasinaresper căcă cincio sutăo miemie sese vorvăd pepe fiecarefiecare avocatavocat homosexualfiecare arhitectarhitect homosexualhomosexual cumcum îşiîşi recunoaşterecunoaşte înclinaţiavreau caca aceastăaceastă mişcaremişcare săsă continuecontinue pentrupentru căcă aiciaici nunu ee vorbavorba dede vreunvreun câştigcâştig personalnici despredespre egoego sausau puteree vorbavorba desprecei dede acolonu doardoar despredespre homosexualişi negricei cucu dizabilităţifără speranţăvom renunţaŞtiu căcă nunu putemputem trăitrăi doardoar sperânddar fărăfără eaviaţa nunu meritămerită trăităaşa căcă voivoi trebuietrebuie săle daţidaţi speranţăam şi eueu o doleanţădacă va aveava avea locavea loc oloc o asasinaresper că cincio mie semie se vorse vor revoltavăd pe fiecarepe fiecare avocatfiecare avocat homosexualfiecare arhitect homosexualarhitect homosexual cumhomosexual cum îşicum îşi recunoaşteîşi recunoaşte înclinaţiavreau ca aceastăca această mişcareaceastă mişcare sămişcare să continuesă continue pentrucontinue pentru căpentru că aicică aici nuaici nu enu e vorbae vorba devorba de vreunde vreun câştigvreun câştig personalnici despre egodespre ego sauego sau puteree vorba desprecei de acolonu doar despredoar despre homosexualici şi negricei cu dizabilităţiŞtiu că nucă nu putemnu putem trăiputem trăi doartrăi doar sperânddar fără eaviaţa nu meritănu merită trăităaşa că voică voi trebuievoi trebuie sătrebuie să lesă le daţile daţi speranţă

Harvey Milk: Fără speranţă, viaţa nu merită trăită. -Dustin Lance Black
harvey-milk-fără-speranţă-viaţa-nu-merită-trăită