Furnicile urmează cucerirea lumii.Pământul se furişează din calea picioruluicare-a călcat într-un furnicar şi se vede-atacat dintr-o dată.Furnicile rod pereţii şi casele cad prăbuşindu-se.Ele invadează lămpile şi lumina se stinge.Ele pătrund în trupurile oamenilorrăvăşindu-le ca o flacără neagră.Ele apar în pupilele devorate ale portretului.Ele cad din ramuri în cămăşile descheiateşi părul se-aprinde.Dimineaţa şi-aleg domiciliul în gheteşi numai cu apă le poţi alunga.Le place în casa de bani să mănânce bilete de bancă.Atacă tipografiile: în loc de litere vezi pretutindeni furnici.Inundă calea ferată şi trenul venind deraiază.Împresoară oraşele şi adăposturile devin de prisos.Nimic nu te apără de miriadele de furnici înarmate.Ele mor cu miliardele şi nici nu le pasă.Sunt mai cumplite decât lămpile de sudat.Se reproduc în vederea misiunii,


furnicile-urmează-cucerirea-lumiipământul-se-furişează-din-calea-picioruluicare-a-călcat-într-un-furnicar-şi-se-vede-atacat-dintr-o
artur lundkvistfurnicileurmeazăcucerirealumiipământulsefurişeazădincaleapicioruluicareacălcatîntrunfurnicarşivedeatacatdintrodatăfurnicilerodpereţiicaselecadprăbuşinduseeleinvadeazălămpileluminastingeelepătrundîntrupurileoamenilorrăvăşindulecaflacărăneagrăeleaparpupileledevoratealeportretuluieleramuricămăşiledescheiateşipărulseaprindedimineaţaşialegdomiciliulgheteşinumaicuapăpoţialungaleplacecasadebanimănâncebiletebancăatacătipografiilelocliterevezipretutindenifurniciinundăferatătrenulvenindderaiazăÎmpresoarăoraşeleadăposturiledevinprisosnimicnuteapărămiriadelefurniciînarmateelemormiliardelenicipasăsuntmaicumplitedecâtsudatsereproducvedereamisiuniifurnicile urmeazăurmează cucerirease furişeazăfurişează dindin caleafurnicar şişi serod pereţiipereţii şişi caselecasele cadinvadează lămpilelămpile şişi luminalumina sepătrund înîn trupurileca oo flacărăapar înîn pupilelepupilele devoratedevorate alecad dindin ramuriramuri înîn cămăşilecămăşile descheiateşidescheiateşi păruldomiciliul înîn gheteşigheteşi numainumai cucu apăapă lele poţiplace înîn casacasa dede banibani săsă mănâncemănânce biletebilete deîn locloc dede literelitere vezivezi pretutindenicalea feratăferată şişi trenultrenul venindoraşele şişi adăposturileadăposturile devindevin denu tete apărăapără dede miriadelemiriadele dede furnicicu miliardelemiliardele şişi nicinici nunu lemai cumplitecumplite decâtdecât lămpilelămpile dereproduc înîn vedereavederea misiuniifurnicile urmează cucerirease furişează dinfurişează din caleafurnicar şi serod pereţii şipereţii şi caseleşi casele cadinvadează lămpile şilămpile şi luminaşi lumina sepătrund în trupurileca o flacărăapar în pupileleîn pupilele devoratepupilele devorate alecad din ramuridin ramuri înramuri în cămăşileîn cămăşile descheiateşicămăşile descheiateşi păruldomiciliul în gheteşiîn gheteşi numaigheteşi numai cunumai cu apăcu apă leapă le poţiplace în casaîn casa decasa de banide bani săbani să mănâncesă mănânce biletemănânce bilete deîn loc deloc de literede litere vezilitere vezi pretutindenicalea ferată şiferată şi trenulşi trenul venindoraşele şi adăposturileşi adăposturile devinadăposturile devin denu te apărăte apără deapără de miriadelede miriadele demiriadele de furnicimor cu miliardelecu miliardele şimiliardele şi nicişi nici nunici nu lemai cumplite decâtcumplite decât lămpiledecât lămpile dereproduc în vedereaîn vederea misiunii

Termitele sunt nişte gângănii, sau gâze, cum le zice poporul la făpturile mici şi delicate ale naturii, pe cari oamenii de ştiinţă le numesc în genere insecte. Pe termitele acestea, naturaliştii le numără în rândul insectelor, cum zic ei, nevroptere (dela cuvintele greceşti nevron, adică nerv, şi pteron, adică aripă); căci ele au aripioare străvezii, înăuntrul cărora se vede o ţesătură deasă de firişoare nervoase. Ele trăesc în societate întocmită ca şi furnicile: au o femeiuşcă prăsitoare cu câţiva bărbătuşi pe lângă ea, şi pe urmă mulţime de soldaţi şi de lucrătoare. Sunt la trup cam de mărimea furnicilor dela noi; de aceea popoarele le-au crezut întotdeauna că sunt furnici cu aripi.Toate adevărurile importante sunt private. Din momentul în care ele devin publice, ele încetează să mai fie adevăruri; ele devin fapte sau cel mult parte din caracterul public; şi cel mai rău, cuvinte înşelătoare.Cât ar trebui să învăţăm? Cât mai mult. Uită-te la furnici şi ia exemplul lor. Cât muncesc furnicile? Muncesc până nu mai pot munci. Câtă hrană adună ele? Oricât de multă pot aduna.Oraşele nu seamănă între ele nu pentru că sunt aşezate diferit geografic, nu pentru că parcurile şi clădirile lor urmează stiluri diferite sau pentru că istoria lor a fost de fiecare dată alta - toate acestea nu sunt decât consecinţe neglijabile sau neînsemnate premise: oraşele nu seamănă între ele pentru că au, fiecare, un alt suflet, inefabil, care nu poate fi comparat.Supraveghează-ţi gândurile căci ele devin cuvinte. Supraveghează-ţi cuvintele căci ele devin acţiuni. Supraveghează-ţi acţiunile căci ele devin obicei. Supraveghează-ţi obiceiurile căci ele devin caracter. Supraveghează-ţi caracterul pentru că acesta va deveni destinul tău.Alchimiştii vorbesc de