Fundamentaliştii neagă că evoluţia ar fi avut loc; ei neagă că pământul şi universul ca întreg ar fi mai vechi de câteva mii de ani şi aşa mai departe. Există dovezi ştiinţifice ample că fundamentaliştii greşesc în aceste probleme şi că noţiunile lor de cosmogonie au cam tot atâta bază factuală cât Zâna Măseluţă.


fundamentaliştii-neagă-că-evoluţia-ar-fi-avut-loc-ei-neagă-că-pământul-şi-universul-ca-întreg-ar-fi-mai-vechi-de-câteva-mii-de-ani-şi-aşa
isaac asimovfundamentaliştiineagăevoluţiaarfiavutloceipământulşiuniversulcaîntregmaivechidecâtevamiianiaşadeparteexistădoveziştiinţificeamplefundamentaliştiigreşescînacesteproblemenoţiunilelorcosmogoniecamtotatâtabazăfactualăcâtzânamăseluţăfundamentaliştii neagăneagă căcă evoluţiaevoluţia arar fifi avutavut locei neagăneagă căcă pământulpământul şişi universuluniversul caca întregîntreg arar fifi maimai vechivechi dede câtevacâteva miimii dede aniani şişi aşaaşa maimai departeexistă dovezidovezi ştiinţificeştiinţifice ampleample căcă fundamentaliştiifundamentaliştii greşescgreşesc înîn acesteaceste problemeprobleme şică noţiunilenoţiunile lorde cosmogoniecosmogonie auau camcam tottot atâtaatâta bazăbază factualăfactuală câtcât zânazâna măseluţăfundamentaliştii neagă căneagă că evoluţiacă evoluţia arevoluţia ar fiar fi avutfi avut locei neagă căneagă că pământulcă pământul şipământul şi universulşi universul cauniversul ca întregca întreg arîntreg ar fiar fi maifi mai vechimai vechi devechi de câtevade câteva miicâteva mii demii de anide ani şiani şi aşaşi aşa maiaşa mai departeexistă dovezi ştiinţificedovezi ştiinţifice ampleştiinţifice ample căample că fundamentaliştiică fundamentaliştii greşescfundamentaliştii greşesc îngreşesc în acesteîn aceste problemeaceste probleme şiprobleme şi căşi că noţiunilecă noţiunile lornoţiunile lor delor de cosmogoniede cosmogonie aucosmogonie au camau cam totcam tot atâtatot atâta bazăatâta bază factualăbază factuală câtfactuală cât zânacât zâna măseluţă

Credincioşii nu neagă niciodată datele ştiinţifice, dar consideră că deasupra lor stăpâneşte o putere superioară - Dumnezeu.Potrivit înţelegerii mele, omul, aşa cum a trăit până acum, are nevoie de un război la fiecare 10, 12 ani. El acumulează atâta manie, atâta furie, atâta violenţă, încât nimic altceva decât un război nu le poate elibera. Aşa au avut loc războaie după războaie... Există între ele un interval liniştit de 10 până la 15 ani. Acest interval este un fel de relaxare. Dar începi din nou să acumulezi aceeaşi ură, aceeaşi violenţă, pentru că este vorba despre aceeaşi psihologie. Iar omul este la bază un vânător, nu este prin natura sa un vegetarian. Mai întâi a devenit vânător şi vreme de mii de ani a fost doar mâncător de carne, iar canibalismul a prelevat pretutindeni. Era perfect etic să mănânci oameni aparţinând tribului duşman cu care te luptai. Acest lucru s-a impregnat în conştiinţa umanităţii.Roxanne Ritchi: Te rog, nu face acest lucru! Ştiu că mai există un strop de bunătate în tine, Hal! Titan: Eşti atât de naivă, Roxanne! Vezi bunătatea în tot, chiar şi acolo unde nu există. Trăieşti într-o lume a viselor. Nu există iepuraşul de Paşti, nu există Zâna Măseluţă şi nici regina Angliei. Aceasta este realitatea şi tu trebuie să te trezeşti!Peste tot mă văd doar pe mine Nu există om care să nu-mi semeneŞi nici măcar un animalCare să nu geamă cu glasul meuPe unde calc pământul se despicăIar morţii poartă chipul meuCerul şi pământul, după mine au fost făcuteSoarele, luna şi întreg universul Mă urmăreşte cu mii de feţe ale mele... Nu ştiu de unde şi până unde Această stranie şi nebunească asemănareCă doar sunt un simplu DumnezeuExistenţa mea de acum nu neagă non-existenţa mea de acum 100 de ani, dar nici nu neagă existenţa mea de peste 100 de ani.În privinţa moroilor fantezia a mers şi mai departe: cică un strigoi care n-a murit şapte ani de-a rândul, trece-n altă ţară, învaţă o limbă străină(fără profesor – acum sunt destule manuale), se preface din nou în om, se căsătoreşte, face copii şi aşa mai departe. La moarte devine iar strigoi.. şi uite aşa, are şansa să trăiască două, trei mii de ani şi să înveţe toate limbile globului... Păi, să tot fii moroi!