Fox Mulder: Ţi-am spus că Domnul Betts nu avea cap? Dana Scully: Da. Şi? Doar nu vrei să spui că un corp fără cap a fugit dintr-un frigider încuiat de la morgă? Sau da?


fox-mulder-Ţi-am-spus-că-domnul-betts-nu-avea-cap-dana-scully-da-Şi-doar-nu-vrei-să-spui-că-un-corp-fără-cap-a-fugit-dintr-un-frigider
dosarele xfoxmulderŢiamspusdomnulbettsnuaveacapdanascullydaŞidoarvreispuiuncorpfărăcapfugitdintrunfrigiderîncuiatdemorgăsaudafox mulderspus căcă domnuldomnul bettsbetts nunu aveaavea capdana scullydoar nunu vreivrei săsă spuispui căcă unun corpcorp fărăfără capfrigider încuiatîncuiat dede lala morgăsau daspus că domnulcă domnul bettsdomnul betts nubetts nu aveanu avea capdoar nu vreinu vrei săvrei să spuisă spui căspui că uncă un corpun corp fărăcorp fără capcap a fugitfrigider încuiat deîncuiat de lade la morgă