Fiindcă nu ştii ce te-aşteaptă mâine, luptă să fii fericit astăzi. Ia o cană cu vin şi, sub lumina lunii, bea, zicându-ţi că luna te va căuta poate zadarnic, mâine.


fiindcă-nu-ştii-te-aşteaptă-mâine-luptă-să-fii-fericit-astăzi-ia-o-cană-cu-vin-şi-sub-lumina-lunii-bea-zicându-ţi-că-luna-te-va-căuta
omar khayyamfiindcănuştiiteaşteaptămâineluptăfiifericitastăziiacanăcuvinşisubluminaluniibeazicânduţilunatevacăutapoatezadarnicmâinefiindcă nunu ştiiştii celuptă săsă fiifii fericitfericit astăziia oo canăcană cucu vinvin şisub luminalumina luniică lunaluna tete vava căutacăuta poatepoate zadarnicfiindcă nu ştiinu ştii celuptă să fiisă fii fericitfii fericit astăziia o canăo cană cucană cu vincu vin şisub lumina luniică luna teluna te vate va căutava căuta poatecăuta poate zadarnic

Noi nu vom şti vreodată ce ne aşteaptă mâine.Tu bucură-te astăzi! Atâta îţi rămâne.Ia cupa şi te-aşează sub luna de cleştar,Căci mâine poate luna te va căta-n zadar.Astăzi îmbrăcat cu profir, iar mâine dus la mormânt. Astăzi în multe avuţii, iar mâine în coşciug. Astăzi cu cei ce-l linguşesc, iar mâine cu viermii. Astăzi este, iar mâine nu mai este. Astăzi se mândreşte, iar peste puţin se tânguie. Nesuferit când este fericit şi nemângâiat in nenorociri. Nu se cunoaşte pe sine, dar cercetează pe cele peste puterile lui. Nu ştie cele de faţă, dar cugetă la cele viitoare. Prin fire muritor, dar cu firea lui cea semeaţă se socoate că-i veşnic. Supus la tot felul de boli, locaş lesne de străbătut de orice fel de patimă, locuinţă bine primitoare a oricărei supărări.Ea mă întreabă de ce o plac.La fel de bine ar putea întrebaDe ce respir.Poate mâine nu voi mai respiraSau ea n-o să-mi mai placă.Poate mâine mareea nu va mai exista.Poate ziua de mâine nu va mai aduce Alte curcubeie.Poate mâine ea va încetaSă-mi pună întrebări fără rost.Cheamă-mă sub lumina lunii,Aşteaptă-mă sub lumina lunii;Voi veni la tine sub lumina luniiChiar dacă iadul îmi va ţine calea.De câtă impertinenţă dai dovadă când îmi spui că mâine la ora cutare ai să vii negreşit la mine, parcă tu ai cunoaşte întreaga cauzalitate universală ca să ştii că mâine ai să mai fii în viaţă.Trăim viaţa ca şi când am fi o specie eternă. Nu ne gândim niciodată că mâine poate fi prea târziu, că putem muri până mâine şi că tot ceea ce e al nostru azi, mâine poate fi cenuşă.