Fiecare bibliotecar este, într-o oarecare măsură, un arhitect. Acesta îşi construieşte colecţia sub forma unui labirint în interiorul căruia cititorul trebuie să îşi croiască un drum, să se descopere pe sine însuşi şi să trăiască.


fiecare-bibliotecar-este-într-o-oarecare-măă-un-arhitect-acesta-îşi-construieşte-colecţia-sub-forma-unui-labirint-în-interiorul-căruia
michel melotfiecarebibliotecaresteîntrooarecaremăsurăunarhitectacestaîşiconstruieştecolecţiasubformaunuilabirintîninteriorulcăruiacititorultrebuiecroiascădrumsedescoperepesineînsuşişitrăiascăfiecare bibliotecarbibliotecar esteoarecare măsurăun arhitectacesta îşiîşi construieşteconstruieşte colecţiacolecţia subsub formaforma unuiunui labirintlabirint înîn interiorulinteriorul căruiacăruia cititorulcititorul trebuietrebuie săîşi croiascăcroiască unun drumsă sese descoperedescopere pepe sinesine însuşiînsuşi şisă trăiascăfiecare bibliotecar esteacesta îşi construieşteîşi construieşte colecţiaconstruieşte colecţia subcolecţia sub formasub forma unuiforma unui labirintunui labirint înlabirint în interiorulîn interiorul căruiainteriorul căruia cititorulcăruia cititorul trebuiecititorul trebuie sătrebuie să îşisă îşi croiascăîşi croiască uncroiască un drumsă se descoperese descopere pedescopere pe sinepe sine însuşisine însuşi şiînsuşi şi săşi să trăiască

Nimeni nu poate iubi plenar, profund şi fără măsură pe altcineva, până când nu va ajunge să se iubească pe sine însuşi şi să se respecte aşa cum trebuie pe sine însuşi. -Gregorian Bivolaru
nimeni-nu-poate-iubi-plenar-profund-şi-fără-măă-pe-altcineva-până-când-nu-va-ajunge-să-se-iubească-pe-sine-însuşi-şi-să-se-respecte-aşa
Fiecare om pe lume îşi are măsura sa şi după acea măsură îşi măsoară gândurile şi faptele sale. -Alexandru Odobescu
fiecare-om-pe-lume-îşi-are-măsura-şi-după-acea-măă-îşi-măsoară-gândurile-şi-faptele-sale