Fericirea este ca orice ocazie favorabilă: se află întotdeauna acolo unde o cauţi şi trebuie să fii pregătit să o observi.


fericirea-este-ca-orice-ocazie-favorabilă-se-află-întotdeauna-acolo-unde-o-cauţi-şi-trebuie-să-fii-pregătit-să-o-observi
colin turnerfericireaestecaoriceocaziefavorabilăseaflăîntotdeaunaacoloundecauţişitrebuiefiipregătitobservifericirea esteeste caorice ocazieocazie favorabilăse aflăaflă întotdeaunaîntotdeauna acoloacolo undeunde oo cauţicauţi şişi trebuietrebuie săsă fiifii pregătitpregătit săo observifericirea este caeste ca oriceca orice ocazieorice ocazie favorabilăse află întotdeaunaaflă întotdeauna acoloîntotdeauna acolo undeacolo unde ounde o cauţio cauţi şicauţi şi trebuieşi trebuie sătrebuie să fiisă fii pregătitfii pregătit săpregătit să osă o observifericirea este ca oriceeste ca orice ocazieca orice ocazie favorabilăse află întotdeauna acoloaflă întotdeauna acolo undeîntotdeauna acolo unde oacolo unde o cauţiunde o cauţi şio cauţi şi trebuiecauţi şi trebuie săşi trebuie să fiitrebuie să fii pregătitsă fii pregătit săfii pregătit să opregătit să o observifericirea este ca orice ocazieeste ca orice ocazie favorabilăse află întotdeauna acolo undeaflă întotdeauna acolo unde oîntotdeauna acolo unde o cauţiacolo unde o cauţi şiunde o cauţi şi trebuieo cauţi şi trebuie săcauţi şi trebuie să fiişi trebuie să fii pregătittrebuie să fii pregătit săsă fii pregătit să ofii pregătit să o observi

Fii întotdeauna pregătit pentru orice, munceşte din greu şi speră să ai puţin noroc. Recunoaşte că, cu cât munceşti mai mult şi eşti mereu pregătit să înfrunţi orice, cu atât mai mult norocul se apropie de tine.Caută şi aşteaptă-te să descoperi ocazii şi resurse acolo unde alţii cred că nu există nimic de descoperit - le vei recunoaşte, chiar dacă mai înainte nici tu nu le remarcaseşi, fiindcă nu fuseseşi pregătit să le observi.Fericirea este arareori găsită acolo unde o cauţi. Visurile noastre cele mai adânci sunt înflăcărate de neaşteptate scântei.Dana Scully: Ceea ce mi se pare fantastică este orice concepţie cum că ar exista răspunsuri dincolo de lumea ştiinţei. Răspunsurile sunt acolo. Trebuie doar să ştii unde să le cauţi. Fox Mulder: De asta au pus I-ul în Fericirea este întotdeauna acolo unde o găseşte omul.Să observi logica neclintită şi ciudată a pasiunii şi viaţa emoţională colorată a intelectului, să vezi unde se întâlnesc ele, unde se separă, în ce punct se află la unison şi în ce punct se află în dizarmonie.