Femeia care se gândeşte că îşi poate alege feminitatea se joacă cu ea însăşi la fel cum beţivul se joacă cu vinul. Ei bine, ea o caută, îşi doreşte să nu mai existe, vrea să îşi petreacă viaţa într-o fraudă, să îşi fabrice o identitate nouă şi falsă, falsificându-şi astfel egalitatea cu bărbatul.


femeia-care-se-gândeşte-că-îşi-poate-alege-feminitatea-se-joacă-cu-ea-însăşi-fel-cum-beţivul-se-joacă-cu-vinul-ei-bine-ea-o-caută-îşi
rachel cuskfemeiacaresegândeşteîşipoatealegefeminitateajoacăcueaînsăşifelcumbeţivulvinuleibinecautădoreştenumaiexistevreapetreacăviaţaîntrofraudăfabriceidentitatenouăşifalsăfalsificânduşiastfelegalitateabărbatulfemeia carecare sese gândeştegândeşte căîşi poatepoate alegealege feminitateafeminitatea sese joacăjoacă cucu eaea însăşiînsăşi lala felfel cumcum beţivulbeţivul sese joacăjoacă cucu vinulei bineea oo cautăîşi doreştedoreşte săsă nunu maimai existevrea săîşi petreacăpetreacă viaţaîşi fabricefabrice oo identitateidentitate nouănouă şişi falsăastfel egalitateaegalitatea cucu bărbatulfemeia care secare se gândeştese gândeşte căgândeşte că îşică îşi poateîşi poate alegepoate alege feminitateaalege feminitatea sefeminitatea se joacăse joacă cujoacă cu eacu ea însăşiea însăşi laînsăşi la fella fel cumfel cum beţivulcum beţivul sebeţivul se joacăse joacă cujoacă cu vinulea o cautăîşi doreşte sădoreşte să nusă nu mainu mai existevrea să îşisă îşi petreacăîşi petreacă viaţasă îşi fabriceîşi fabrice ofabrice o identitateo identitate nouăidentitate nouă şinouă şi falsăastfel egalitatea cuegalitatea cu bărbatul

Adevăratul test pentru o fiinţă umană nu este cum îşi joacă rolul inventat de ea însăşi, ci cât de bine îşi joacă rolul pe care i l-a asumat destinul.Unele femei îşi percep feminitatea ca pe un blestem absolut. Ele îşi doresc sau îşi întâmpină o fiică cu plăcerea de a se regăsi într-o altă victimă.Bine ar fi ca omul modern să-şi picteze sufletul aşa cum îşi artificializează chipul, adică să îşi rimeleze mila, să îşi rujeze generozitatea, să îşi coafeze decenţa!Atunci când citim, o altă persoană gândeşte pentru noi: noi nu facem decât să-i repetăm procesul mental. Cand învaţă să scrie, ucenicul trece cu a sa pană peste ce a subliniat învăţătorul: aşadar, când citim, cea mai mare parte a lucrării gândirii este deja făcută pentru noi. Din această cauză, simţim o uşurare atunci când citim o carte, după ce am fost ocupaţi cu gândurile noastre. În citit, de fapt, mintea noastră este locul de joacă al gândurilor altcuiva. Aşa se face că cineva care îşi petrece întreaga zi citind, şi prin relaxare îşi devotează timpul liber într-un fel negânditor, îşi pierde repetat capacitatea de a gândi, la fel cum omul care mereu călăreşte uită să meargă pe jos.Oamenii-s în fundul gol,Joacă loz in plic:Îşi dau votul pe un pol,Să îşi ia un mic.Mi-e milă de oamenii care sunt foarte serioşi, pentru că ştiu că îşi pierd o parte a lor. Îşi pierd locul de joacă.