Experţii nu se pot pune de acordSub camera ascunsă.Facilităţile de distracţie în afara orelor amieziiSunt reduse sub pretextul că Petrecăreţii au provocat scandal În locuinţa temporară. Pe litoral.Aceasta se delimitează ca teritoriu familial Posesorii felicitându-se,Adoptă tactica de supraveghere obstinatăA proprietăţilor fictive. Potrivit cu rangul, infractorii, Sub clar de lunăÎndeplinesc misiunea Bine pusă la punct. Televiziunea ia atitudinePrin urmare, face mult zgomot comunicaţional. În zadar. Entuziaşti, agenţii de turism dezvoltă afacerea În baza principiului


experţii-nu-se-pot-pune-de-acordsub-camera-ascunsăfacilităţile-de-distracţie-în-afara-orelor-amieziisunt-reduse-sub-pretextul-că
ana-maria cristofirexperţiinusepotpunedeacordsubcameraascunsăfacilităţiledistracţieînafaraoreloramieziisuntredusesubpretextulpetrecăreţiiprovocatscandalÎnlocuinţatemporarăpelitoralaceastadelimiteazăcateritoriufamilialposesoriifelicitânduseadoptătacticasupraveghereobstinatăaproprietăţilorfictivepotrivitcurangulinfractoriisubclarlunăÎndeplinescmisiuneabinepusăpunctteleviziuneaiaatitudineprinurmarefacemultzgomotcomunicaţionalzadarentuziaştiagenţiiturismdezvoltăafacereabazaprincipiuluiprimulvenitprimulservitautorizaţiadeplasaminivacanţăexperţii nunu sese potpot punepune dede acordsubacordsub camerade distracţiedistracţie înîn afaraamieziisunt redusereduse subsub pretextulpretextul căcă petrecăreţiipetrecăreţii auau provocatprovocat scandalscandal ÎnÎn locuinţalocuinţa temporarăse delimiteazădelimitează caca teritoriuteritoriu familialfamilial posesoriitactica dede supravegheresupraveghere obstinatăaobstinatăa proprietăţilorpotrivit cucu rangulsub clarclar dede lunăÎndeplinesclunăÎndeplinesc misiuneamisiunea binebine pusăpusă lala punctteleviziunea iaia atitudineprinatitudineprin urmareface multmult zgomotzgomot comunicaţionalÎn zadaragenţii dede turismturism dezvoltădezvoltă afacereaafacerea ÎnÎn bazabaza principiuluiprimul venitse deplasadeplasa înexperţii nu senu se potse pot punepot pune depune de acordsubde acordsub camerade distracţie îndistracţie în afaraîn afara orelorafara orelor amieziisuntorelor amieziisunt reduseamieziisunt reduse subreduse sub pretextulsub pretextul căpretextul că petrecăreţiică petrecăreţii aupetrecăreţii au provocatau provocat scandalprovocat scandal Înscandal În locuinţaÎn locuinţa temporarăse delimitează cadelimitează ca teritoriuca teritoriu familialteritoriu familial posesoriitactica de supravegherede supraveghere obstinatăasupraveghere obstinatăa proprietăţilorobstinatăa proprietăţilor fictivepotrivit cu rangulsub clar declar de lunăÎndeplinescde lunăÎndeplinesc misiunealunăÎndeplinesc misiunea binemisiunea bine pusăbine pusă lapusă la punctteleviziunea ia atitudineprinia atitudineprin urmareface mult zgomotmult zgomot comunicaţionalagenţii de turismde turism dezvoltăturism dezvoltă afacereadezvoltă afacerea Înafacerea În bazaÎn baza principiuluide a sea se deplasase deplasa în

Elaine: Ştii, nu este corect să aşeze oamenii după criteriul: primul venit, primul servit. Criteriul ar trebui să fie: cine-i lihnit?Clar a provocat furori,Are un umor pervers:Rişti oricând de râs să moriÎncă de la primul vers!Un film nu este opera unei agenţii de turism, nu este finanţat de un program pentru atragerea străinilor pe litoral, ci este o operă de artă şi un act de cultură. El îşi are propriul său univers.Doar pentru că nu ai afacerea pe care o consideri potrivită sau nu eşti în mediul potrivit acum, nu înseamnă că trebuie să amâni acţiunea până când vei avea afacerea sau mediul potrivit.Ştiinţa (cercetată critic şi îndrumată metodic) este poarta îngustă care duce la doctrina înţelepciunii, dacă prin aceasta nu înţelegem numai ce facem, ci ceea ce trebuie să servească de îndreptar dascălilor, spre a netezi bine şi a face cunoscută calea spre înţelepciune, pe care fiecare trebuie să meargă şi spre a feri pe alţii să apuce pe căi greşite: o ştiinţă a cărei depozitară trebuie să rămână totdeauna filosofia, la a cărei cercetare subtilă publicul nu poate participa, dar desigur la doctrinele care, după o asemenea pregătire, pot să-i apară în primul rând destul de clar evidente.În primul rând să fii un artist magnific şi apoi poţi face orice vrei, dar arta trebuie să fie pe primul loc.