Evanghelia lui Iisus ne învaţă că mai mare e bucuria când dai, decât atunci când primeşti. Aşadar, pentru propria noastră fericire, să învăţăm să punem acest principiu în practică în eforturile noastre zilnice. Mereu să dai, dar, dincolo de toate, nu uita niciodată să te dai pe tine, prin toleranţă constructivă, prin iubire fraternă şi înţelegere divină. Caritatea exterioară este doar o lecţie şi o modalitate de a ne conduce spre o practică mai dificilă, a carităţii interioare. Iisus a dat mai mult din Sine pentru a mântui omenirea decât toţi milionarii de pe Pământ în spiritul carităţii materiale, oricât de sublime ar fi fost eforturile lor.


evanghelia-lui-iisus-ne-învaţă-că-mai-mare-e-bucuria-când-dai-decât-atunci-când-primeşti-aşadar-pentru-propria-noastră-fericire-să
chico xavierevanghelialuiiisusneînvaţămaimarebucuriacânddaidecâtatunciprimeştiaşadarpentruproprianoastrăfericireînvăţămpunemacestprincipiuînpracticăeforturilenoastrezilnicemereudardincolodetoatenuuitaniciodatătedaipetineprintoleranţăconstructivăiubirefraternăşiînţelegeredivinăcaritateaexterioarăestedoarlecţiemodalitateconducespredificilăcarităţiiinterioaredatmultdinsinemântuiomenireatoţimilionariipământspiritulmaterialeoricâtsublimearfifostlorevanghelia luilui iisusiisus nene învaţăînvaţă căcă maimai maremare ee bucuriabucuria cândcând daidecât atunciatunci cândcând primeştipentru propriapropria noastrănoastră fericiresă învăţămînvăţăm săsă punempunem acestacest principiuprincipiu înîn practicăpractică înîn eforturileeforturile noastrenoastre zilnicemereu săsă daidincolo dede toatenu uitauita niciodatăniciodată săsă tete daidai pepe tineprin toleranţătoleranţă constructivăprin iubireiubire fraternăfraternă şişi înţelegereînţelegere divinăcaritatea exterioarăexterioară esteeste doardoar oo lecţielecţie şio modalitatemodalitate dene conduceconduce sprespre oo practicăpractică maimai dificilăcarităţii interioaredat maimai multmult dindin sinesine pentrumântui omenireaomenirea decâtdecât toţitoţi milionariimilionarii dede pepe pământpământ înîn spiritulspiritul carităţiicarităţii materialeoricât dede sublimesublime arar fifi fostfost eforturileeforturile lorevanghelia lui iisuslui iisus neiisus ne învaţăne învaţă căînvaţă că maică mai maremai mare emare e bucuriae bucuria cândbucuria când daidecât atunci cândatunci când primeştipentru propria noastrăpropria noastră fericiresă învăţăm săînvăţăm să punemsă punem acestpunem acest principiuacest principiu înprincipiu în practicăîn practică înpractică în eforturileîn eforturile noastreeforturile noastre zilnicemereu să daidincolo de toatenu uita niciodatăuita niciodată săniciodată să tesă te daite dai pedai pe tineprin toleranţă constructivăprin iubire fraternăiubire fraternă şifraternă şi înţelegereşi înţelegere divinăcaritatea exterioară esteexterioară este doareste doar odoar o lecţieo lecţie şilecţie şi oşi o modalitateo modalitate dede a nea ne conducene conduce spreconduce spre ospre o practicăo practică maipractică mai dificilăa carităţii interioareiisus a data dat maidat mai multmai mult dinmult din sinedin sine pentrupentru a mântuia mântui omenireamântui omenirea decâtomenirea decât toţidecât toţi milionariitoţi milionarii demilionarii de pede pe pământpe pământ înpământ în spiritulîn spiritul carităţiispiritul carităţii materialeoricât de sublimede sublime arsublime ar fiar fi fostfi fost eforturilefost eforturile lor

Când mă gândesc la tine... simt în adâncul sufletului şi făpturii mele o beţie de nedescris pentru că îţi aparţin, şi o nevoie irezistibilă de a-ţi dărui şi mai mult din mine... Atunci când iubeşti nu există nimic mai frumos decât să dai, să dai mereu, tot, tot, viaţa, gândurile, trupul, tot ce ai, să simţi că dai şi să fii gata să rişti totul pentru a da şi mai mult.Niciodată nu îl onorăm mai mult pe Iisus decât atunci când îi onorăm Maica şi o onorăm pur şi simplu numai pentru a-l onora pe El în toată perfecţiunea Sa. Ne îndreptăm către ea doar ca o cale ce ne conduce către ţelul mult căutat - Iisus, Fiul său.Iubirea noastră pentru Dumnezeu nu rămâne niciodată fără răspuns. Şi este chiar mult mai mult decât recompensată, pentru că Dumnezeu ne înţelege chiar şi atunci când toţi cei din jurul nostru ne înţeleg greşit. Pentru că Dumnezeu ne iubeşte chiar şi atunci când toţi ne părăsesc. Pentru că Dumnezeu şi-aduce aminte de noi chiar şi atunci când toţi ceilalţi ne-au uitat. Noi suntem ai lui Dumnezeu şi doar ai Lui pentru eternitate.Sursa tuturor suferinţelor este ignoranţa. Oamenii îi rănesc pe ceilalţi în căutarea egoistă a fericirii sau satisfacţiei lor personale. Oamenii aleg diferite căi pe drumul către împlinire şi fericire. Doar pentru că nu sunt pe drumul tău, nu înseamnă că s-au rătăcit. Judecă succesul tău prin ceea ce trebuie să renunţi ca să poţi obţine. Adu-ţi aminte că uneori să nu primeşti ceea ce îţi doreşti poate fi un mare noroc. Atunci când eşti nemulţumit, vrei întotdeauna mai mult, mai mult, mai mult. Dorinţa nu îţi poate fi niciodată satisfăcută. Doar atunci când practici o stare de autosuficienţă şi mulţumire, poţi să îţi spui: Da, am deja tot ceea ce am nevoie cu adevărat. Fericirea nu se găseşte întotdeauna în urma căutării. Uneori apare când te aştepţi mai puţin. Scopul nu este să devii mai bun decât alt om, ci mai bun decât tine.Cred Într-Unul Dumnezeu,Care este Tatăl meu;Care toate câte sunt,Şi în cer şi pe pământ,Văzute şi nevăzuteDe El toate sunt făcute;Şi în Fiul Lui Iisus,Ce s-a pogorât de susŞi-ntrupat din Duhul Sfânt,S-a făcut om pe pământ -Născut, dar nu cu păcat,De Fecioara alăptat;Lumină lină, din Lumină,Din puterea cea Divină;Şi-a fost dat spre Răstignire,Pentru-a noastră mântuire;A pătimit şi-a fost îngropat,În vremea lui Ponţiu Pilat,La trei zilea-a ÎnviatŞi la ceruri s-a-Nălţat;La modul general, plata zeciuielii înseamnă să dai 10 % din ceea ce obţii unor persoane, instituţii, locuri, gest care te hrăneşte din punct de vedere spiritual sau îţi da putere să fii cât mai bun. Nu fii obsedat de modul în care se vor duce banii, dar lasă-i să se ducă. Atunci când dai aceşti bani, binecuvântează-i şi aşteaptă-te să primeşti de 10 ori mai mult decât ai dat şi vei fi uimit de câtă abundenţă vei aduce în viaţa ta.