Este un lucru amuzant că atunci când un bărbat ajunge să nu se mai teamă de nimic de pe pământ, el se căsătoreşte.


este-un-lucru-amuzant-că-atunci-când-un-bărbat-ajunge-să-nu-se-mai-teamă-de-nimic-de-pe-pământ-el-se-căsătoreşte
robert frostesteunlucruamuzantatuncicândbărbatajungenusemaiteamădenimicpepământelcăsătoreşteeste unun lucrulucru amuzantamuzant căcă atunciatunci cândcând unun bărbatbărbat ajungeajunge săsă nunu sese maimai teamăteamă dede nimicnimic dede pepe pământel sese căsătoreşteeste un lucruun lucru amuzantlucru amuzant căamuzant că atuncică atunci cândatunci când uncând un bărbatun bărbat ajungebărbat ajunge săajunge să nusă nu senu se maise mai teamămai teamă deteamă de nimicde nimic denimic de pede pe pământel se căsătoreşteeste un lucru amuzantun lucru amuzant călucru amuzant că atunciamuzant că atunci cândcă atunci când unatunci când un bărbatcând un bărbat ajungeun bărbat ajunge săbărbat ajunge să nuajunge să nu sesă nu se mainu se mai teamăse mai teamă demai teamă de nimicteamă de nimic dede nimic de penimic de pe pământeste un lucru amuzant căun lucru amuzant că atuncilucru amuzant că atunci cândamuzant că atunci când uncă atunci când un bărbatatunci când un bărbat ajungecând un bărbat ajunge săun bărbat ajunge să nubărbat ajunge să nu seajunge să nu se maisă nu se mai teamănu se mai teamă dese mai teamă de nimicmai teamă de nimic deteamă de nimic de pede nimic de pe pământ

Un bărbat îndrăgostit nu este complet până nu se căsătoreşte. Când se căsătoreşte e terminat.Când o femeie se căsătoreşte a doua oară, o face fiindcă şi-a detestat primul soţ; când un bărbat se căsătoreşte a doua oară, o face fiindcă şi-a adorat prima soţie. Femeile îşi mai încearcă odată norocul, bărbaţii şi-l riscă pe al lor.În dragostea dintre un bărbat şi o femeie este întotdeauna o clipă când această dragoste ajunge la apogeul ei, când nu are nimic conştient, nimic cugetat şi nici senzual.Aminteşte-ţi că nu e mare lucru să-ţi faci datoria atunci când ţi se impune acest lucru, nu e cu nimic mai merituos decât a-ţi spăla mâinile atunci când ele sunt murdare. Singurul lucru care contează este iubirea pe care o ai faţă de datorie. Atunci când iubirea şi datoria se contopesc, harul se află în tine şi te vei putea bucura de o fericire care merge dincolo de înţelegerea omului.Este amuzant să vezi că nimic n-a fost degeaba, întâmplător şi fără rost, atunci când ai trăit o viaţă pe care să o povesteşti.Gloria şi ruşinea sunt nedespărţite de teamă. Onoarea şi nenorocirea sunt nedespărţite de personalitate. Ce se înţelege de fapt prin aceasta? Gloria este un lucru demn de dispreţuit, căci atunci când o ai te cuprinde teama să nu o pierzi; tot astfel eşti cuprins de nelinişte când nu o ai. De aceea se spune că gloria şi ruşinea sunt nedespărţite de teamă. Putem socoti că avem ceea ce ne vine ca fericire sau nenorocire pentru că avem personalitate. Dacă am fi detaşaţi şi separaţi de ea, în ce fel ne-ar mai ajunge nenorocirea? Iată pentru ce, dacă principele cinsteşte lumea ca pe el însuşi, poate lua parte la conducerea ei, dacă o iubeşte ca pe el însuşi, este demn să o cârmuiască.