Educaţia este o armă ale cărei efecte depind de cine o ţine în mâini şi spre cine este ţintită.


educaţia-este-o-armă-ale-cărei-efecte-depind-de-cine-o-ţine-în-mâini-şi-spre-cine-este-ţintită
stalineducaţiaestearmăalecăreiefectedepinddecineţineînmâinişispreţintităeducaţia esteeste oo armăarmă aleale căreicărei efecteefecte depinddepind dede cinecine oo ţineţine înîn mâinimâini şişi sprespre cinecine esteeste ţintităeducaţia este oeste o armăo armă alearmă ale căreiale cărei efectecărei efecte depindefecte depind dedepind de cinede cine ocine o ţineo ţine înţine în mâiniîn mâini şimâini şi spreşi spre cinespre cine estecine este ţintităeducaţia este o armăeste o armă aleo armă ale căreiarmă ale cărei efecteale cărei efecte depindcărei efecte depind deefecte depind de cinedepind de cine ode cine o ţinecine o ţine îno ţine în mâiniţine în mâini şiîn mâini şi spremâini şi spre cineşi spre cine estespre cine este ţintităeducaţia este o armă aleeste o armă ale căreio armă ale cărei efectearmă ale cărei efecte depindale cărei efecte depind decărei efecte depind de cineefecte depind de cine odepind de cine o ţinede cine o ţine încine o ţine în mâinio ţine în mâini şiţine în mâini şi spreîn mâini şi spre cinemâini şi spre cine esteşi spre cine este ţintită

Cine-i cunoaste pe ceilalti este stiutor, cine se cunoaste pe sine este iluminat, cine-i invinge pe ceilalti are putere, cine se invinge pe sine are tarie, cine cunoaste indestularea este bogat, cine merge cu tarie inainte are vointa, cine locul nu-si pierde dainuieste, cine moare dar nu se stinge indelung vietuieste.Cosmosul este un trup viu, iar noi suntem părţi ale sale. Soarele este o inimă uriaşă, iar fiecare fior al său e resimţit până în cele mai mici vene ale noastre. Luna este un mare centru nervos, care ne face întotdeauna să fremătăm. Cine cunoaşte puterea pe care o au asupra noastră Saturn sau Venus? Aceasta este o putere vitală, ale cărei unde ne străbat în permanenţă.Cine defăimează pe prietenul absent, cine nu-l apără atunci când îl învinuieşte cineva, cine umblă după hohotele de râs ale oamenilor şi după reputaţia de om de spirit, cine e capabil să născocească ce nu există, cine nu poate să tacă ceea ce i s-a încredinţat: acela-i un negru, de acela să te fereşti.Cine a zis? Cine a făcut? Cine a uitat? Cine a strigat? Cine a râs? Cine a plâns? Cine a fost ca tine? Cine a fost ca mine? Câţi vor fi ca noi? Cine va putea răspunde la aceste întrebări cu zâmbetul pe buze?... Poate doar timpul fără sentimente, care a uitat că i-am fost tovarăşi...Despovărată de iubireea nu mai este decât o bucată de carne, oase şi părdin care se vor înfrupta lupii flâmânziiar resturile îi vor ajunge în burţile goale ale câinilor vagabonzi.După o vreme mâini de olar o vor rotunji în forme îmbietoare şi cine ştiecâte mâini de bărbaţi o vor mângâia.Cât de frumoasa e, vor rosti ochii lorşi lutul se va-nroşi de plăcere.Nu putem spune cine face ca inima noastră să bată. Doctorii vor spune că este sistemul nervos autonom, dar cine este acest