Educaţia ar fi mult mai eficientă dacă scopul acesteia ar fi ca la ieşirea din şcoală, fiecare copil să conştientizeze cât de multe lucruri nu ştie şi să fie cuprins de o dorinţă permanentă să le afle.


educaţia-ar-fi-mult-mai-eficientă-dacă-scopul-acesteia-ar-fi-ca-ieşirea-din-şcoală-fiecare-copil-să-conştientizeze-cât-de-multe-lucruri-nu
william haleyeducaţiaarfimultmaieficientădacăscopulacesteiacaieşireadinşcoalăfiecarecopilconştientizezecâtdemultelucrurinuştieşifiecuprinsdorinţăpermanentăafleeducaţia arar fifi multmult maimai eficientăeficientă dacădacă scopulscopul acesteiaacesteia arar fifi caca lala ieşireaieşirea dindin şcoalăfiecare copilcopil săsă conştientizezeconştientizeze câtcât dede multemulte lucrurilucruri nunu ştieştie şisă fiefie cuprinscuprins dede oo dorinţădorinţă permanentăpermanentă săle afleeducaţia ar fiar fi multfi mult maimult mai eficientămai eficientă dacăeficientă dacă scopuldacă scopul acesteiascopul acesteia aracesteia ar fiar fi cafi ca laca la ieşireala ieşirea dinieşirea din şcoalăfiecare copil săcopil să conştientizezesă conştientizeze câtconştientizeze cât decât de multede multe lucrurimulte lucruri nulucruri nu ştienu ştie şiştie şi săşi să fiesă fie cuprinsfie cuprins decuprins de ode o dorinţăo dorinţă permanentădorinţă permanentă săpermanentă să lesă le afle

Fiecare ar trebui să fie educat în spirit raţional ca să nu-şi piardă echilibrul interior nici în momentele cel mai cumplite din viaţă. Dacă în şcoală s-ar introduce un curs de educaţie mentală, multe rele din societate ar fi evitate.Scopul programului meu nu este de a-l învăţa pe copil multe lucruri, ci de a nu lăsa să-i pătrundă în creier decât idei juste şi clare. Chiar dacă nu o să ştie nimic, puţin îmi pasă; totul este să nu se înşele; nu îl învăţ unele adevăruri decât pentru a-l feri de greşelile pe care le-ar putea învăţa în locul lor.Cea mai eficientă educaţie pentru un copil constă în joaca lui cu lucruri frumoase.Cu cât citeşti mai mult, cu atât afli mai multe lucruri. Cu cât înveţi mai mult, cu atât vei avea mai multe locuri în care să mergi.Principalul scop al educaţiei din şcoală ar trebui să fie conturarea băiatului şi a fetei de a fi capabili să descopere noi lucruri, şi nu doar să ştie simple repetări ale generaţiilor trecute.Să avem mai multă grijă de educaţia tineretului, mai multă grijă şi mai mult interes. Dacă dascălii ar investi munca lor, dacă ar fi motivaţi să îşi împărtăşească ştiinţa cu copiii în loc să viseze la posturi în străinătate, ar fi bine. Ar creşte simţitor media naţională şi fiecare copil care învaţă astăzi în sistemul de învăţământ ar avea o şansă în plus în carieră.