Durerile mari au o parte bună. Sunt atât de mari şi de curate, încât treci altfel prin ele, pe când durerile meschine te mai murdăresc, te mai maculează. Dacă eşti foarte atent la tine, te priveşti altfel, ai altă privire, altă fereastră deschisă, lucrurile vin spre tine altfel, te schimbi un pic şi eşti cu adevărat deschis spre minune.


durerile-mari-o-parte-bună-sunt-atât-de-mari-şi-de-curate-încât-treci-altfel-prin-ele-pe-când-durerile-meschine-te-mai-murdăresc-te-mai
rodica mandachedurerilemaripartebunăsuntatâtdeşicurateîncâttrecialtfelprinelepecânddurerilemeschinetemaimurdărescmaculeazădacăeştifoarteatenttinepriveştialtfelaialtăprivirefereastrădeschisălucrurilevinspretineschimbiunpiccuadevăratdeschisminunedurerile marimari auo parteparte bunăsunt atâtatât dede marimari şişi dede curateîncât trecitreci altfelaltfel prinprin elepe cândcând dureriledurerile meschinemeschine tete maimai murdărescte maimai maculeazădacă eştieşti foartefoarte atentatent lala tinete priveştipriveşti altfelai altăaltă privirealtă fereastrăfereastră deschisălucrurile vinvin sprespre tinetine altfelte schimbischimbi unun picpic şişi eştieşti cucu adevăratadevărat deschisdeschis sprespre minunedurerile mari aumari au oau o parteo parte bunăsunt atât deatât de maride mari şimari şi deşi de curateîncât treci altfeltreci altfel prinaltfel prin elepe când durerilecând durerile meschinedurerile meschine temeschine te maite mai murdărescte mai maculeazădacă eşti foarteeşti foarte atentfoarte atent laatent la tinete priveşti altfelai altă privirealtă fereastră deschisălucrurile vin sprevin spre tinespre tine altfelte schimbi unschimbi un picun pic şipic şi eştişi eşti cueşti cu adevăratcu adevărat deschisadevărat deschis spredeschis spre minune

Dacă nu eşti acum prezent cu tot ce ai în tine, atent cu tot ce ai în tine la momentul în care respiri acum, nu exişti. Ca actor trebuie să-ţi dezvolţi în tine această capacitate de a simţi, de a asculta, de a vedea altfel. De a vedea cu altă parte a urechii, de a auzi cu altă parte a ochiului.Durerile mari de regulă sunt mute, îţi iau toate puterile şi nu mai eşti în stare să spui nimic. Durerile mici sunt cele care se vor auzite. La fel e şi cu inimile mari şi cele mici.Pentru a te simţi nemaipomenit de fericit, trebuie să treci prin mari dureri şi nefericiri. Cum altfel ai şti că eşti fericit?Într-un fel râzi la 20 de ani şi altfel după ce înaintezi în vârstă, când te maturizezi şi începi să priveşti altfel lucrurile.Tu eşti cu totul altfel. Când omul iubit se află lângă tine, eşti capabilă să-i simţi prezenţa întreagă; nu doar ochii sau buzele, ci şi faptele lui sunt simţite de tine, chiar şi viitorul împreună.Howard: Spre deosebire de tine, eu chiar pot vorbi cu femeile când sunt treaz. Raj: Nu iei în considerare că, fie şi mut, sunt străin şi exotic. În timp ce tu, pe de altă parte, eşti plăpând şi cleios.