După părerea mea, pictura este o artă destul de concretă şi trebuie să se bazeze exclusiv pe înfăţişarea unor lucruri reale şi existente.


după-părerea-mea-pictura-este-o-artă-destul-de-concretă-şi-trebuie-să-se-bazeze-exclusiv-pe-înfăţişarea-unor-lucruri-reale-şi-existente
gustave courbetdupăpărereameapicturaesteartădestuldeconcretăşitrebuiesebazezeexclusivpeînfăţişareaunorlucrurirealeexistentedupă părereapărerea meapictura esteeste oo artăartă destuldestul dede concretăconcretă şişi trebuietrebuie săsă sese bazezebazeze exclusivexclusiv pepe înfăţişareaînfăţişarea unorlucruri realereale şişi existentedupă părerea meapictura este oeste o artăo artă destulartă destul dedestul de concretăde concretă şiconcretă şi trebuieşi trebuie sătrebuie să sesă se bazezese bazeze exclusivbazeze exclusiv peexclusiv pe înfăţişareape înfăţişarea unorînfăţişarea unor lucruriunor lucruri realelucruri reale şireale şi existentepictura este o artăeste o artă destulo artă destul deartă destul de concretădestul de concretă şide concretă şi trebuieconcretă şi trebuie săşi trebuie să setrebuie să se bazezesă se bazeze exclusivse bazeze exclusiv pebazeze exclusiv pe înfăţişareaexclusiv pe înfăţişarea unorpe înfăţişarea unor lucruriînfăţişarea unor lucruri realeunor lucruri reale şilucruri reale şi existentepictura este o artă destuleste o artă destul deo artă destul de concretăartă destul de concretă şidestul de concretă şi trebuiede concretă şi trebuie săconcretă şi trebuie să seşi trebuie să se bazezetrebuie să se bazeze exclusivsă se bazeze exclusiv pese bazeze exclusiv pe înfăţişareabazeze exclusiv pe înfăţişarea unorexclusiv pe înfăţişarea unor lucruripe înfăţişarea unor lucruri realeînfăţişarea unor lucruri reale şiunor lucruri reale şi existente

După părerea mea, tabloul trebuie să fie vesel şi frumos! În viaţă există prea multă monstruozitate ca să mai fabricăm şi noi lucruri urâte.Pictura este o artă a privirii, sculptura este o artă a atingerii, matematica este o artă a gândirii, muzica este o artă a sufletului.După unele păreri, femeia şi înţelepciunea sunt două lucruri care se exclud. După părerea mea, se completează.Deşi, în concepţia mea, creierul este un computer prevăzut atât cu o structură fizică pentru calcul, cât şi cu programe, partea fizică (funcţionarea cerebrală fizică şi concretă) nu este separată de program, adică de programarea şi remodelarea constant existente în cursul vieţii noastre. Acestea se influenţează în mod vădit una pe cealaltă.Trebuie să observ, înainte de toate, că teoria mea despre refracţia luminii şi despre culori constă exclusiv în determinarea unor însuşiri ale luminii fără a emite vreo ipoteză despre originea ei.După părerea mea, muzicienii nu trebuie să fie angajaţi fix. Ca să rămână treji, trebuie să umble din floare-n floare.