De-a lungul întregii zile trebuie să întreţii cu Domnul o conversaţie continuă care să se alimenteze din înseşi circumstanţele vieţii tale profesionale. Du-te cu gândul la Tabernacol... şi oferă-i Domnului munca pe care tocmai o îndeplineşti.


de-a-lungul-întregii-zile-trebuie-să-întreţii-cu-domnul-o-conversaţie-continuă-care-să-se-alimenteze-din-înseşi-circumstanţele-vieţii-tale
sfântul josemaria escrivadealungulîntregiiziletrebuieîntreţiicudomnulconversaţiecontinuăcaresealimentezedinînseşicircumstanţelevieţiitaleprofesionaledutegândultabernacolşioferăidomnuluimuncapetocmaiîndeplineştilungul întregiiîntregii zilezile trebuietrebuie săsă întreţiiîntreţii cucu domnuldomnul oo conversaţieconversaţie continuăcontinuă carecare săsă sese alimentezealimenteze dindin înseşiînseşi circumstanţelecircumstanţele vieţiivieţii taletale profesionalecu gândulgândul lala tabernacoltabernacol şidomnului muncamunca pepe carecare tocmaitocmai oo îndeplineştilungul întregii zileîntregii zile trebuiezile trebuie sătrebuie să întreţiisă întreţii cuîntreţii cu domnulcu domnul odomnul o conversaţieo conversaţie continuăconversaţie continuă carecontinuă care săcare să sesă se alimentezese alimenteze dinalimenteze din înseşidin înseşi circumstanţeleînseşi circumstanţele vieţiicircumstanţele vieţii talevieţii tale profesionalecu gândul lagândul la tabernacolla tabernacol şidomnului munca pemunca pe carepe care tocmaicare tocmai otocmai o îndeplineşti

Oferă-i azi unui necunoscut unul din surâsurile tale. Poate fi singura rază de soare pe care o vede de-a lungul întregii zile.Corelaţia între dependenţă şi iubire se manifestă de-a lungul întregii tale vieţii ca adult şi îţi influenţează inclusiv modul în care tu câştigi.Munca ta trebuie să fie expresia exterioară a nivelului de conştiinţă pe care l-ai atins. Ea trebuie să fie un mod de exprimare a dorinţelor tale benefice, o activitate care oferă substanţă materială acestor dorinţe şi care menţine, dezvoltă şi îmbunătăţeşte condiţiile în care se desfăşoară viaţa ta.Dacă vrei să îndeplineşti ţelurile vieţii tale, trebuie să începi cu spiritul.Secretul vieţii este acela că trebuie să ai o sarcină, o misiune, ceva pentru care să dai totul, în fiecare minut al întregii tale vieţi. Şi, ceea ce este cel mai important lucru: sarcina trebuie să fie irealizabilă.Atâta timp cât te menţii concentrat şi îţi îndeplineşti scopul pentru care ai fost trimis aici, vei avea succes şi vei fi prosper în toate domeniile vieţii tale.