Data: Dacă Enterprise ar fi fost chiar aşa de fragilă, domnule, nu ar fi avut permisiunea să părăsească baza. Ca atare, defecţiunile ei nu afectează întrega navă, ci sunt, probabil, rezultatul acţiunilor unui adversar necunoscut. William Riker: Avem un sabotor la bord. Data: Cred că tocmai am spus acest lucru.


data-dacă-enterprise-ar-fi-fost-chiar-aşa-de-fragilă-domnule-nu-ar-fi-avut-permisiunea-să-părăsească-baza-ca-atare-defecţiunile-ei-nu
star trek: generaţia următoaredatadacăenterprisearfifostchiaraşadefragilădomnulenuavutpermisiuneapărăseascăbazacaataredefecţiunileeiafecteazăîntreganavăsuntprobabilrezultatulacţiunilorunuiadversarnecunoscutwilliamrikeravemunsabotorbordcredtocmaiamspusacestlucrudacă enterpriseenterprise arar fifi fostfost chiarchiar aşaaşa dede fragilănu arar fifi avutavut permisiuneapermisiunea săsă părăseascăpărăsească bazaca ataredefecţiunile eiei nunu afecteazăafectează întregaîntrega navăci suntrezultatul acţiunilorunui adversaradversar necunoscutwilliam rikeravem unun sabotorla bordcred căcă tocmaitocmai amam spusspus acestacest lucrudacă enterprise arenterprise ar fiar fi fostfi fost chiarfost chiar aşachiar aşa deaşa de fragilănu ar fiar fi avutfi avut permisiuneaavut permisiunea săpermisiunea să părăseascăsă părăsească bazadefecţiunile ei nuei nu afecteazănu afectează întregaafectează întrega navărezultatul acţiunilor unuiacţiunilor unui adversarunui adversar necunoscutavem un sabotorun sabotor lasabotor la bordcred că tocmaică tocmai amtocmai am spusam spus acestspus acest lucru

Data: Domnule, sunt o superior din multe puncte de vedere, dar aş renunţa bucuros la superioritate pentru de deveni om. William Riker: Bine te-am găsit,... Pinocchio. ( Data se uită înmărmurit la Riker.)William Riker: Era o glumă. Data: Ah! Interesant. William Riker: Cred că vei fi o companie interesantă, domnule Data.Data: O reluare a cursului actual la warp 6 ne va duce în sistemul T'lli Beta în şase zile, treisprezece ore, patruzeci şi şapte de minute. William Riker: Ce? Fără secunde? Data: Domnule, am observat un anumit nivel de iritare când calculez un anumit interval de timp până la cea mai apropiată secundă. Totuşi, dacă doriţi... William Riker: O, nu! Mi-ajung numai minutele.Paul Rice: Spune-mi mai multe despre nava ta – Enterprise, parcă? William T. Riker: O, nu... Numele navei mele e Lollipop. Paul Rice: Nu cunosc nicio navă cu numele ăsta. William T. Riker: E nouă. E o navă bună.Data: Desigur, sunt trei mii patru alte planete în acest roi în care... Jean-Luc Picard: Data, nu abera! Data: Aberez, domnule? Nu cred că aberez vreodată, domnule. Doar că, uneori, am o cantitate impresionantă de informaţii pe care vreau să le comunic, şi le organizez în mod îndoielnic...Data: Ai pierdut tot ceea ce preţuiai. Fajo: Probabil că asta îţi aduce o foarte mare satisfacţie. Data: Nu, domnule. Deloc. Nu simt satsfacţia. Sunt doar un android..Jean-Luc Picard: Data, găseşte o cale să treci de acel scut. Data: Cred că e imposibil, domnule. Jean-Luc Picard: Data, lucrurile sunt imposibile numai până când devin posibile.