Curiozitatea ne solicită să punem întrebări, să încercăm să punem lucrurile cap la cap şi să încercăm să înţelegem această multitudine de aspecte care probabil sunt rezultatul unui număr relativ destul de mic de elemente şi forţe acţionând într-un număr infinit de combinaţii.


curiozitatea-ne-solicită-să-punem-întrebări-să-încercăm-să-punem-lucrurile-cap-cap-şi-să-încercăm-să-înţelegem-această-multitudine-de
richard p. feynmancuriozitateanesolicităpunemîntrebăriîncercămlucrurilecapşiînţelegemaceastămultitudinedeaspectecareprobabilsuntrezultatulunuinumărrelativdestulmicelementeforţeacţionândîntruninfinitcombinaţiicuriozitatea nene solicităsolicită săsă punempunem întrebărisă încercămîncercăm săsă punempunem lucrurilelucrurile capcap lala capcap şisă încercămîncercăm săsă înţelegemînţelegem aceastăaceastă multitudinemultitudine dede aspecteaspecte carecare probabilprobabil suntsunt rezultatulrezultatul unuiunui numărnumăr relativrelativ destuldestul dede micmic dede elementeelemente şişi forţeforţe acţionândnumăr infinitinfinit dede combinaţiicuriozitatea ne solicităne solicită săsolicită să punemsă punem întrebărisă încercăm săîncercăm să punemsă punem lucrurilepunem lucrurile caplucrurile cap lacap la capla cap şicap şi săşi să încercămsă încercăm săîncercăm să înţelegemsă înţelegem aceastăînţelegem această multitudineaceastă multitudine demultitudine de aspectede aspecte careaspecte care probabilcare probabil suntprobabil sunt rezultatulsunt rezultatul unuirezultatul unui numărunui număr relativnumăr relativ destulrelativ destul dedestul de micde mic demic de elementede elemente şielemente şi forţeşi forţe acţionândnumăr infinit deinfinit de combinaţii

Linia cuprinde un număr infinit de puncte; planul, un număr infinit de linii; volumul, un număr infinit de planuri; hipervolumul, un număr infinit de volume... Nu, hotărât lucru, nu acesta - more geométrico - este cel mai fericit mod de a-mi începe relatarea. Astăzi, a afirma veracitatea faptelor narate a ajuns să reprezinte convenţia oricărei povestiri fantastice; prezenta relatare este însă pe de-a-ntregul veridică.Dragostea este o fiinţă sălbatică. Când încercăm să o ţinem în frâu, ne distruge. Când încercăm să o închidem, ne înrobeşte. Când încercăm să o înţelegem, ne tulbură.Fizica modernă ne oferă o metaforă atrăgătoare: cea a unui număr infinit de universuri posibile care există în mod tot atât de real ca şi acela pe care îl împărtăşim cu toţii, acesta din urmă nefiind exact un univers între celelalte, ci un fel de secţiune printr-un număr infinit de universuri paralele.Trăim pe un bulgăre din piatră şi metal care înconjoară o stea banală, care este una dintre cele 400 de miliarde de alte stele care fac parte din Calea Lactee, care este una dintre miliardele de alte galaxii, care alcătuiesc un univers care ar putea fi unul dintre un număr foarte mare, probabil, un număr infinit, de alte universuri.Ştim că există un infinit şi-i ignorăm natura. Cum ştim că este fals ca numerele să fie finite, este deci adevărat că există un infinit în număr. Dar nu ştim ce este: este fals că el ar fi par, e fals că ar fi impar; căci adăugându-i unitatea, el nu-şi schimbă natura; şi totuşi e un număr şi orice număr este par sau impar (e adevărat că acest lucru se referă la orice număr finit). Tot aşa putem spune că există un Dumnezeu fără să ştim ce este.Sunt lucruri care nu pot fi înţelese decât vag. Şi ar trebui să ne mulţumim cu atât, din nefericire însă noi încercăm să le înţelegem mai precis şi, ca urmare, ne trezim că nu le mai înţelegem deloc...