Curiozitatea ne solicită să punem întrebări, să încercăm să punem lucrurile cap la cap şi să încercăm să înţelegem această multitudine de aspecte care probabil sunt rezultatul unui număr relativ destul de mic de elemente şi forţe acţionând într-un număr infinit de combinaţii.


curiozitatea-ne-solicită-să-punem-întrebări-să-încercăm-să-punem-lucrurile-cap-cap-şi-să-încercăm-să-înţelegem-această-multitudine-de
richard p. feynmancuriozitateanesolicităpunemîntrebăriîncercămlucrurilecapşiînţelegemaceastămultitudinedeaspectecareprobabilsuntrezultatulunuinumărrelativdestulmicelementeforţeacţionândîntruninfinitcombinaţiicuriozitatea nene solicităsolicită săsă punempunem întrebărisă încercămîncercăm săsă punempunem lucrurilelucrurile capcap lala capcap şisă încercămîncercăm săsă înţelegemînţelegem aceastăaceastă multitudinemultitudine dede aspecteaspecte carecare probabilprobabil suntsunt rezultatulrezultatul unuiunui numărnumăr relativrelativ destuldestul dede micmic dede elementeelemente şişi forţeforţe acţionândnumăr infinitinfinit dede combinaţiicuriozitatea ne solicităne solicită săsolicită să punemsă punem întrebărisă încercăm săîncercăm să punemsă punem lucrurilepunem lucrurile caplucrurile cap lacap la capla cap şicap şi săşi să încercămsă încercăm săîncercăm să înţelegemsă înţelegem aceastăînţelegem această multitudineaceastă multitudine demultitudine de aspectede aspecte careaspecte care probabilcare probabil suntprobabil sunt rezultatulsunt rezultatul unuirezultatul unui numărunui număr relativnumăr relativ destulrelativ destul dedestul de micde mic demic de elementede elemente şielemente şi forţeşi forţe acţionândnumăr infinit deinfinit de combinaţii

Dragostea este o fiinţă sălbatică. Când încercăm să o ţinem în frâu, ne distruge. Când încercăm să o închidem, ne înrobeşte. Când încercăm să o înţelegem, ne tulbură. -Paulo Coelho
dragostea-este-o-fiinţă-sălbatică-când-încercăm-să-o-ţinem-în-frâu-ne-distruge-când-încercăm-să-o-închidem-ne-înrobeşte-când