Cu excepţia astronomiei, omenirea nu a dobândit priceperea de a previziona viitorul; în sfera lucrurilor omeneşti putem vedea că există forţe ce contribuie la fericire şi altele ce favorizează nefericirea. Nu ştim care din cele două va precumpăni, dar, pentru a acţiona chibzuit, trebuie să fim conştienţi de amândouă.


cu-excepţia-astronomiei-omenirea-nu-a-dobândit-priceperea-de-a-previziona-viitorul-în-sfera-lucrurilor-omeneşti-putem-vedea-că-există-forţe
bertrand russellcuexcepţiaastronomieiomenireanudobânditpricepereadeprevizionaviitorulînsferalucruriloromeneştiputemvedeaexistăforţecontribuiefericireşialtelefavorizeazănefericireanuştimcaredinceledouăvaprecumpănidarpentruacţionachibzuittrebuiefimconştienţiamândouăcu excepţiaexcepţia astronomieiomenirea nudobândit pricepereapriceperea depreviziona viitorulîn sferasfera lucruriloromeneşti putemputem vedeavedea căcă existăexistă forţeforţe cece contribuiecontribuie lala fericirefericire şişi altelealtele cece favorizeazăfavorizează nefericireanu ştimştim carecare dindin celecele douădouă vava precumpăniacţiona chibzuittrebuie săsă fimfim conştienţiconştienţi dede amândouăcu excepţia astronomieinu a dobândita dobândit pricepereadobândit priceperea dede a previzionaa previziona viitorulîn sfera lucrurilorsfera lucrurilor omeneştilucrurilor omeneşti putemomeneşti putem vedeaputem vedea căvedea că existăcă există forţeexistă forţe ceforţe ce contribuiece contribuie lacontribuie la fericirela fericire şifericire şi alteleşi altele cealtele ce favorizeazăce favorizează nefericireanu ştim careştim care dincare din celedin cele douăcele două vadouă va precumpănipentru a acţionaa acţiona chibzuittrebuie să fimsă fim conştienţifim conştienţi deconştienţi de amândouă

Din rachetă putem vedea sfera mare a planetei într-o fază sau alta a Lunii. Putem vedea cum se roteşte sfera, şi modul în care, în termen de câteva ore, îşi arată succesiv toate laturile sale, iar timp de câteva minute vom observa mai multe puncte de pe suprafaţa Pământului. Această imagine este atât de maiestuoasă, atractivă şi infinit de variată, încât îmi doresc din tot sufletul meu ca tu şi eu să o putem vedea.Dacă putem recunoaşte că schimbarea şi incertitudinea sunt principii de bază, putem întâmpina viitorul şi transformarea prin care trecem cu înţelegerea că nu ştim destule ca să fim pesimişti.În fiecare clipă aruncăm nişte zaruri, numai că de cele mai multe ori nici măcar nu suntem conştienţi de asta. Şi pe urmă niciodată nu ştim ce scrie pe aceste zaruri. Ele cad totdeauna dincolo de ceea ce putem vedea.Ştim ce avem de făcut, dar trebuie să fim realişti: nu putem realiza totul cât ai bate din palme şi, dacă nu se întâmplă aşa, nu trebuie să recădem pe vechile făgaşuri şi să ne lăsăm păgubaşi.Există două moduri prin care ne putem stabili reputaţia: să fim lăudaţi de oameni cinstiţi şi să fim insultaţi de escroci. Cu toate acestea, este cel mai bine să ne asigurăm de primul, pentru că, invariabil, va fi urmat de al doilea.Putem vedea doar o scurtă distanţă înainte, dar putem vedea suficient acolo din ceea ce trebuie făcut.