Crede şi iubeşte! Credinţa te face liber, iubirea te uneşte. Vei fi liber în unirea cu Iisus Hristos şi vei rămâne în dragostea Lui.


crede-şi-iubeşte-credinţa-te-face-liber-iubirea-te-uneşte-vei-fi-liber-în-unirea-cu-iisus-hristos-şi-vei-rămâne-în-dragostea-lui
gheorghe calciu-dumitreasacredeşiiubeştecredinţatefaceliberiubireauneşteveifiliberînunireacuiisushristosveirămânedragostealuicrede şişi iubeştecredinţa tete faceface liberiubirea tete uneştevei fifi liberliber înîn unireaunirea cucu iisusiisus hristoshristos şişi veivei rămânerămâne înîn dragosteadragostea luicrede şi iubeştecredinţa te facete face liberiubirea te uneştevei fi liberfi liber înliber în unireaîn unirea cuunirea cu iisuscu iisus hristosiisus hristos şihristos şi veişi vei rămânevei rămâne înrămâne în dragosteaîn dragostea luicredinţa te face libervei fi liber înfi liber în unirealiber în unirea cuîn unirea cu iisusunirea cu iisus hristoscu iisus hristos şiiisus hristos şi veihristos şi vei rămâneşi vei rămâne învei rămâne în dragostearămâne în dragostea luivei fi liber în unireafi liber în unirea culiber în unirea cu iisusîn unirea cu iisus hristosunirea cu iisus hristos şicu iisus hristos şi veiiisus hristos şi vei rămânehristos şi vei rămâne înşi vei rămâne în dragosteavei rămâne în dragostea lui

Vino în Biserica lui Hristos! Ca să înveţi ce este inocenţa şi puritatea, ce este blândeţea şi ce este iubirea. Vei afla care este rostul tău în lume, care este sensul existenţei noastre. Spre stupoarea ta, vei afla că viaţă noastră nu sfârşeşte în moarte, ci în înviere; că existenţa noastră este spre Hristos şi că lumea nu este doar un moment gol, în care să stăpânească neantul. Vei avea o nădejde şi nădejdea te va face tare. Vei avea o credinţă şi credinţa te va mântui. Vei avea o dragoste şi dragostea te va face bun.Iubeşte şi vei fi liber... Ura subjugă şi ucide sufletul.Iubeşte aproapele,Iubeşte duşmanul,Iubeşte şi apele,Iubeşte uraganul.Iubeşte lumina,Întunericul iubeşte.Iubeşte-o pe RominaCă şi ea te iubeşte.Iubirea e tinereţe.E sevă de viaţă lungă.Nu aduce bătrâneţe,Dar aduce bani în pungă.Iubirea-ţi dă putere,Te face mai frumos,Viaţa ta este de miere,Trăirea mai cu folos.Sănătate cât cuprinde,Binele-i de partea ta,Răul lumii nu te prinde,În toate vei prospera.De vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul şi vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat pe El din morţi, te vei mântui. Căci cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturiseşte spre mântuire.Omul e liber şi eliberat numai în templul creştin, acolo, în ritual, când se comunică tainele care îi învăluiesc deopotrivă şi pe sacerdot, şi pe credincioşi. Ca să fii cu adevărat liber, trebuie să înlocuieşti infinitul şi autonomia gândirii cu credinţa în Dumnezeul crestin: Speri că vei fi fericit de îndată ce vei obţine ceea ce doreşti. Te înşeli. Nici nu-l vei căpăta bine, că vei avea alte nelinişti, aceleaşi supărări, acelaşi dezgust, aceleaşi temeri, aceleaşi dorinţe. Fericirea nu constă în a-ţi dori ceva şi a te bucura de el, ci în a nu dori. Căci fericirea constă în a fi liber.