Cred că fiecare om are un număr finit de bătăi ale inimii. Eu nu inteniţionez să irosesc nici una făcând exerciţii fizice.


cred-că-fiecare-om-are-un-număr-finit-de-bătăi-ale-inimii-eu-nu-inteniţionez-să-irosesc-nici-una-făcând-exerciţii-fizice
neil armstrongcredfiecareomareunnumărfinitdebătăialeinimiinuinteniţionezirosescniciunafăcândexerciţiifizicecred căcă fiecarefiecare omom areare unun numărnumăr finitfinit dede bătăibătăi aleale inimiieu nunu inteniţionezinteniţionez săsă irosescirosesc nicinici unauna făcândfăcând exerciţiiexerciţii fizicecred că fiecarecă fiecare omfiecare om areom are unare un numărun număr finitnumăr finit definit de bătăide bătăi alebătăi ale inimiieu nu inteniţioneznu inteniţionez săinteniţionez să irosescsă irosesc niciirosesc nici unanici una făcânduna făcând exerciţiifăcând exerciţii fizicecred că fiecare omcă fiecare om arefiecare om are unom are un numărare un număr finitun număr finit denumăr finit de bătăifinit de bătăi alede bătăi ale inimiieu nu inteniţionez sănu inteniţionez să irosescinteniţionez să irosesc nicisă irosesc nici unairosesc nici una făcândnici una făcând exerciţiiuna făcând exerciţii fizicecred că fiecare om arecă fiecare om are unfiecare om are un numărom are un număr finitare un număr finit deun număr finit de bătăinumăr finit de bătăi alefinit de bătăi ale inimiieu nu inteniţionez să irosescnu inteniţionez să irosesc niciinteniţionez să irosesc nici unasă irosesc nici una făcândirosesc nici una făcând exerciţiinici una făcând exerciţii fizice

Probabil universul nu este nici finit nici infinit, cuvintele finit sau infinit fiind doar expresii care nu vor sa spuna nimic. Daca nu poti sa-ti imaginezi finitul sau unfinitul, dar nici ceva nici-finit, nici-infinit, lucruri care sunt atat de elementare, atat de simple, incat ar trebui sa fim creati astfel incat sa le putem intelege, ce putem face altceva decat sa nu mai gandim?Nici un om nu se întăreşte citind un tratat de gimnastică, ci făcând exerciţii; nici un om nu învaţă a judeca citind judecăţile gata scrise de alţii, ci judecând singur şi dându-şi seama de natura lucrurilor.Într-o ştiinţă deductivă există un număr finit de termeni al căror înţeles este aşa de evident încât nu cer nici o explicaţie. Cu ajutorul lor se definesc ceilalţi termeni folosiţi.Nu am făcut niciodată exerciţii fizice, cu excepţia somnului şi a relaxării.Spiritul omenesc nu-i capabil decât de un număr finit de acte de gândire!Orice existenţă nu-i, în ultimă instanţă, decât un număr finit de motive.