Conformitatea este singura crimă în modă. Să nu te îmbraci ca tine însăţi şi să îţi încredinţezi spiritul unei anumite forme de identitate de grup, este ca şi cum ai ceda unui fascism al modei.


conformitatea-este-singura-crimă-în-modă-să-nu-te-îmbraci-ca-tine-însăţi-şi-să-îţi-încredinţezi-spiritul-unei-anumite-forme-de
simon doonanconformitateaestesinguracrimăînmodănuteîmbracicatineînsăţişiîţiîncredinţezispirituluneianumiteformedeidentitategrupcumaicedaunuifascismalmodeiconformitatea esteeste singurasingura crimăcrimă înîn modăsă nunu tete îmbraciîmbraci caca tinetine însăţiînsăţi şiîţi încredinţeziîncredinţezi spiritulspiritul uneiunei anumiteanumite formeforme dede identitateidentitate dede grupeste caca şişi cumcum aiai cedaceda unuiunui fascismfascism alal modeiconformitatea este singuraeste singura crimăsingura crimă încrimă în modăsă nu tenu te îmbracite îmbraci caîmbraci ca tineca tine însăţitine însăţi şiînsăţi şi săşi să îţisă îţi încredinţeziîţi încredinţezi spiritulîncredinţezi spiritul uneispiritul unei anumiteunei anumite formeanumite forme deforme de identitatede identitate deidentitate de grupeste ca şica şi cumşi cum aicum ai cedaai ceda unuiceda unui fascismunui fascism alfascism al modei

A decide. A ceda preponderenţei unui grup de influenţe faţă de alt grup.Care este, de fapt, diferenţa dintre comunism şi fascism? Ambele sunt forme de etatism, autoritarianism. Singura diferenţă dintre comunismul lui Stalin şi fascismul lui Mussolini este un detaliu insignificant în structura organizaţională.Dacă ucizi un om, te aşteaptă ghilotina. Dacă ucizi însă cinci sute de oameni în numele unei anumite forme de guvernământ, toată lumea te va respecta pentru această crimă politică.Nimic nu vorbeşte mai mult despre iubire... . ca gesturile simple, care-ţi pătrund în fiintâţă şi continuă să te locuiască, chiar şi când iubitul nu mai este, sau este departe... el exista în tine, cum îţi exişti ţie însăţi!Când eşti jignit de orice greşeală a unui om, întoarce-te spre tine însăţi şi analizează-ţi propriile greşeli. Astfel îţi vei uita furia.Singura bogăţie a unui om este spiritul.