Comunismul, de pildă: premisa lui majoră e egalitatea reală, absolută a oamenilor. În nici unul din regnurile cunoscute nu există egalitate - nici în regnul mineral, că aurul nu e egal cu cărbunele, nici în regnul vegetal, că plantele nu sunt egale, şi nici în regnul animal, că pisica nu e egală cu leul, cel puţin ca forţă. Şi nici în specia om nu funcţionează, cu atât mai mult, principiul egalităţii. E damnat esenţial comunismul prin premisa lui majoră: egalitatea reală a oamenilor, care este o utopie.


comunismul-de-pildă-premisa-lui-majoră-e-egalitatea-reală-absolută-a-oamenilor-În-nici-unul-din-regnurile-cunoscute-nu-există-egalitate-nici
petre ŢuţeacomunismuldepildăpremisaluimajorăegalitatearealăabsolutăoamenilorÎnniciunuldinregnurilecunoscutenuexistăegalitateînregnulmineralaurulegalcucărbunelevegetalplantelesuntegaleşianimalpisicaegalăleulcelpuţincaforţăŞispeciaomfuncţioneazăatâtmaimultprincipiulegalităţiidamnatesenţialcomunismulprinmajorărealăoamenilorcareesteutopiede pildăpremisa luilui majorămajoră ee egalitateaegalitatea realăÎn nicinici unulunul dindin regnurileregnurile cunoscutecunoscute nunu existăexistă egalitateegalitatenicinici înîn regnulregnul mineralcă aurulaurul nunu ee egalegal cucu cărbunelenici înîn regnulregnul vegetalcă planteleplantele nunu suntsunt egaleşi nicinici înîn regnulregnul animalcă pisicapisica nunu ee egalăegală cucu leulcel puţinpuţin caca forţăŞi nicinici înîn speciaspecia omom nunu funcţioneazăcu atâtatât maimai multprincipiul egalităţiie damnatdamnat esenţialesenţial comunismulcomunismul prinprin premisapremisa luilui majorăegalitatea realăcare esteeste oo utopiepremisa lui majorălui majoră emajoră e egalitateae egalitatea realăabsolută a oamenilorÎn nici unulnici unul dinunul din regnuriledin regnurile cunoscuteregnurile cunoscute nucunoscute nu existănu există egalitateexistă egalitatenici înnici în regnulîn regnul mineralcă aurul nuaurul nu enu e egale egal cuegal cu cărbunelenici în regnulîn regnul vegetalcă plantele nuplantele nu suntnu sunt egaleşi nici înnici în regnulîn regnul animalcă pisica nupisica nu enu e egalăe egală cuegală cu leulcel puţin capuţin ca forţăŞi nici înnici în speciaîn specia omspecia om nuom nu funcţioneazăcu atât maiatât mai multe damnat esenţialdamnat esenţial comunismulesenţial comunismul princomunismul prin premisaprin premisa luipremisa lui majorăreală a oamenilorcare este oeste o utopie

În toată natura, începând de la materia anorganică, trecând prin regnul vegetal şi cel animal, şi ajungând la om, şi la propriul nostru corp, măsurile de apărare chiar prin distrugere, dacă nu există alt mijloc, sunt o lege a naturii...Ştii, ştii bine că nici o virtute nu este egală cu răbdarea, ea mai cu seamă este împărăteasa virtuţilor, temelia faptelor bune, limanul cel neînvălurat, pacea în războaie, liniştea în furtună, întărirea în mijlocul uneltirilor. Răbdarea te face mai tare ca diamantul. Răbdarea nu poate fi biruită nici cu arme, nici de oşti, nici de maşini de război, nici de săgeţi, nici de lănci, nici de oştirile demonilor, nici de falangele înfricoşătoare ale puterilor potrivnice, nici chiar de diavolul, cu toată oştirea şi iscusinţa lui.Animalele sunt creaturile lui Dumnezeu, nu proprietatea oamenilor, nici utilităţi, nici resurse, nici comodităţi, ci fiinţe preţioase în ochii lui Dumnezeu.Nimeni nu este superior, nimeni nu este inferior, şi nu există nici persoane egale între ele. Fiecare este unic. Egalitatea este, din punct de vedere psihologic, o aberaţie. Nu toţi oamenii pot fi un Albert Einstein sau un Rabindranath Tagore. Însă aceasta nu înseamnă că Rabindranath Tagore este superior pentru că nu poţi fi asemenea lui. Nici el nu poate fi ca tine. Eu cred că fiecare reprezintă o manifestare unică. Trebuie deci să renunţăm la toate ideile de superioritate, inferioritate, egalitate şi inegalitate şi să le înlocuim cu ideea nouă de unicitate. Într-adevăr, fiecare individ este unic. Priveşte doar cu mai multă iubire şi vei vedea că fiecare individ are ceva propriu, un lucru pe care nu îl mai are nimeni altcineva.Omul e un univers închis cu legile-i proprii care-i comandă viaţa efemeră, tot atât de departe de ceilalţi oameni ca şi un astru de ceilalţi aştrii, fără nici un mijloc de comunicare reală cu nimeni. Iluzia cumunităţii cu alţi semeni te înşeală numai până în momentul unei mari zdruncinări sufleteşti, când, deodată, îţi dai seama că nici părinţii, nici fraţii, nici prietenii, nimeni nu te poate nici ajuta, nici măcar înţelege...Mentalul nu este nici rău, nici bun, aşa cum nici o forţă a naturii nu este nici rea, nici bună. Totul depinde de modul în care vă folosiţi de această forţă. Urmăriţi deci să o utilizaţi doar în scopuri benefice, pentru a vindeca şi a binecuvânta pe oameni.