Colina este o mare ridicată-n tablou, Seara revine cu surle şi tobe, Cineva îmi spun – Fiul meu, o umbră, două umbre, hombre,Exilul omului de lut, Noaptea ca sărbătoare autentică, Un pas de dans înspre moarte, Caut mormântul lui Orfeu, Nu-i nicăieri, poeţii sunt ca şi pereţii albi, Fiecare nepoet poate să scrie pe ei ori să-i scuipe, Dacă sunt nebun, este-n ordine, zice Herzog, Urcăm şi noi Muntele Măslinilor, Urcăm treptele bazilicei Madelaine, din Paris, Ochii mei plini de funinginea cuvintelor, O lacrimă le poate spăla, Descifrez numele destinaţiei mele, Nu v-o spun.Vântul alb şi luna neagră, zi de zi cu mult mai dragă, cerul blând, adânc de aer, urcă morţii în zbor lin.


colina-este-o-mare-ridicată-n-tablou-seara-revine-cu-surle-şi-tobe-cineva-îmi-spun-fiul-meu-o-umbră-două-umbre-hombreexilul-omului-de-lut
boris marian mehrcolinaestemareridicatăntablouseararevinecusurleşitobecinevaîmispunfiulmeuumbrădouăumbrehombreexilulomuluidelutnoapteacasărbătoareautenticăunînspremoartecautmormântulluiorfeunuinicăieripoeţiisuntpereţiialbifiecarenepoetpoatescriepeeiorisăiscuipedacănebunestenordineziceherzogurcămnoimuntelemăslinilortreptelebaziliceimadelainedinparisochiimeiplinifuningineacuvintelorlacrimăspăladescifreznumeledestinaţieimelenuvospunvântulalblunaneagrăzimultmaidragăcerulblândadâncaerurcămorţiiînzborlincolina esteeste oo mareseara revinerevine cucu surlesurle şişi tobecineva îmiîmi spunspun –– fiulfiul meuo umbrădouă umbreomului dede lutnoaptea caca sărbătoaresărbătoare autenticăun paspas dede dansdans înspreînspre moartecaut mormântulmormântul luipoeţii suntsunt caca şişi pereţiipereţii albifiecare nepoetnepoet poatepoate săsă scriescrie pepe eidacă suntsunt nebunzice herzogurcăm şişi noinoi muntelemuntele măslinilorurcăm trepteletreptele baziliceibazilicei madelainedin parisochii meimei pliniplini dede funingineafuninginea cuvinteloro lacrimălacrimă lele poatepoate spăladescifrez numelenumele destinaţieidestinaţiei melealb şişi lunaluna neagrăzi dede zizi cucu multmult maimai dragăcerul blândadânc dede aerurcă morţiimorţii înîn zborcolina este oeste o mareseara revine curevine cu surlecu surle şisurle şi tobecineva îmi spunîmi spun –spun – fiul– fiul meuomului de lutnoaptea ca sărbătoareca sărbătoare autenticăun pas depas de dansde dans înspredans înspre moartecaut mormântul luimormântul lui orfeupoeţii sunt casunt ca şica şi pereţiişi pereţii albifiecare nepoet poatenepoet poate săpoate să scriesă scrie pescrie pe eipe ei oridacă sunt nebunurcăm şi noişi noi muntelenoi muntele măslinilorurcăm treptele baziliceitreptele bazilicei madelaineochii mei plinimei plini deplini de funingineade funinginea cuvinteloro lacrimă lelacrimă le poatele poate spăladescifrez numele destinaţieinumele destinaţiei melealb şi lunaşi luna neagrăzi de zide zi cuzi cu multcu mult maimult mai dragăadânc de aerurcă morţii înmorţii în zborîn zbor lin