Cetăţeanul: Aici este Biroul de obiecte pierdute? Funcţionarul: Da! Dumneavoastră, ce-aţi pierdut, vă rog? Cetăţeanul: Capul! Funcţionarul: Ce formă are capul dumneavoastră? Cetăţeanul: E ca mărul! Seamănă cu un măr! Funcţionarul: Adică frumos pe dinafară şi putred pe dinăuntru? Cetăţeanul: Păi nu... că nu e măr, e cap... e cap, domnule, înţelegeţi? Cap! Funcţionarul: Ce aveaţi în el? Cetăţeanul: Idei... Adică... ceva idei. Funcţionarul: Bune sau proaste? Cetăţeanul: Cum să vă spun... aveam idei, dar nu ştiam cum să le exprim... Funcţionarul: Deci nu era capul fără idei, ci ideile erau fără cap. Cetăţeanul: Cam aşa ceva! Funcţionarul: Aha! Mi-e teamă să întreb unde lucraţi... . dar bănuiesc! Ce mai aveaţi în cap? Cetăţeanul: Un litru de coniac! Ştiţi... . am participat la un protocol... lume bună, străini mulţi. Funcţionarul: Un litru de coniac? Cam mult! Cetăţeanul (nervos): Normal! Altfel nu-l pierdeam! Funcţionarul: Avem aici mai multe capete pe care nu le revendică nimeni! Aşa că dacă doriţi un alt cap decât al dumneavoastră... Cetăţeanul: Ar fi o idee... Dar ştiţi, ce? Mai bine renunţ! Funcţionarul: Renunţaţi? La ce renunţaţi?


cetăţeanul-aici-este-biroul-de-obiecte-pierdute-funcţionarul-da-dumneavoastră-aţi-pierdut-vă-rog-cetăţeanul-capul-funcţionarul-ce-formă-are
corneliu sofroniecetăţeanulaiciestebirouldeobiectepierdutefuncţionaruldadumneavoastrăceaţipierdutrogcapulformăarecapuldumneavoastrăcamărulseamănăcuunmăradicăfrumospedinafarăşiputreddinăuntrupăinunumărcapcapdomnuleînţelegeţicapaveaţiînelideiadicăcevaideibunesauproastecumspunaveamideidarştiamcumexprimdecierafărăideileeraucapcamaşacevaahamieteamăîntrebundelucraţibănuiescmaicapunlitruconiacŞtiţiamparticipatprotocollumebunăstrăinimulţiconiacmultcetăţeanulnervosnormalaltfelnulpierdeamavemaicimultecapetecarerevendicănimeniaşadacădoriţialtcapdecâtaldumneavoastrăarfiideedarştiţimaibinerenunţrenunţaţirenunţaţiaici esteeste biroulbiroul dede obiecteobiecte pierdutevă rogce formăformă areare capulcapul dumneavoastrăe caca mărulseamănă cucu unun măradică frumosfrumos pepe dinafarădinafară şişi putredputred pepe dinăuntrupăi nunu căcă nunu ee măre capcap ee capce aveaţiaveaţi înîn elidei adicăadică cevaceva ideibune sausau proastecum săvă spunspun aveamaveam ideidar nunu ştiamştiam cumcum săle exprimexprim funcţionaruldeci nunu eraera capulcapul fărăfără ideici ideileideile erauerau fărăfără capcam aşaaşa cevateamă săsă întrebîntreb undeunde lucraţilucraţidardar bănuiescce maimai aveaţiaveaţi înîn capun litrulitru dede coniacŞtiţiamam participatparticipat lala unun protocolprotocol lumelume bunăstrăini mulţiun litrulitru dede coniaccam multcetăţeanul (nervos)avem aiciaici maimai multemulte capetecapete pepe carecare nunu lele revendicărevendică nimeniaşa căcă dacădacă doriţidoriţi unun altalt capcap decâtdecât alal dumneavoastrădumneavoastră cetăţeanular fifi oo ideeidee dardar ştiţimai binebine renunţce renunţaţiaici este birouleste biroul debiroul de obiectede obiecte pierdutece formă areformă are capulare capul dumneavoastrăe ca mărulseamănă cu uncu un măradică frumos pefrumos pe dinafarăpe dinafară şidinafară şi putredşi putred peputred pe dinăuntrupăi nu cănu că nucă nu enu e măre cap ecap e capce aveaţi înaveaţi în elidei adică cevaadică ceva ideibune sau proastecum să văsă vă spunvă spun aveamspun aveam ideidar nu ştiamnu ştiam cumştiam cum săcum să lesă le exprimle exprim funcţionaruldeci nu eranu era capulera capul fărăcapul fără ideici ideile erauideile erau fărăerau fără capcam aşa cevateamă să întrebsă întreb undeîntreb unde lucraţiunde lucraţidar bănuiescce mai aveaţimai aveaţi înaveaţi în capun litru delitru de coniacam participatam participat laparticipat la unla un protocolun protocol lumeprotocol lume bunăun litru delitru de coniacavem aici maiaici mai multemai multe capetemulte capete pecapete pe carepe care nucare nu lenu le revendicăle revendică nimeniaşa că dacăcă dacă doriţidacă doriţi undoriţi un altun alt capalt cap decâtcap decât aldecât al dumneavoastrăal dumneavoastră cetăţeanular fi ofi o ideeo idee daridee dar ştiţimai bine renunţla ce renunţaţi

Funcţionarul de la Înmatriculări: Îmi pare rău, domnule, dar noi nu putem oferi oricui date despre şoferi. Trevor Reznik: Dar eu nu sunt oricine. Tipu' ăsta e prietenul meu. Funcţionarul de la Înmatriculări: Dar nu ştiţi adresa prietenului dumneavoastră? Trevor Reznik: Ne-am cunoscut de curând. Nu ştiu prea multe despre el. Funcţionarul de la Înmatriculări: Domnule, aici este Departamentul de Înmatriculări, nu o agenţie de matrimoniale.Caţavencu, Trahanache şi ceilalţi contează, la Caragiale, pe şansa de a-l Funcţionarul: Jack Sparrow. Jack Sparrow: Căpitan... Căpitan Jack Sparrow. Funcţionarul:... pentru comiterea cu buna ştiinţă a unor fărădelegi împotriva coroanei. Acele fărădelegi fiind numeroase şi de o natură sinistră... Elizabeth: E greşit... Guvernatorul Swann: Comodorul Norrington este obligat să respecte legea, ca noi toţi. Funcţionarul:... asumarea identităţii unui ofiţer al Marinei Regale; asumarea identităţii unui preot al Bisericii Anglicane... Jack Sparrow: Oh, da, ha ha. Funcţionarul:... incendiere; răpire; sperjur; piraterie; furt; privare de libertate. Pentru aceste infracţiuni eşti condamnat la moarte prin spânzurare. Dumnezeu să te ierte.Nenea Iancu-a creionatMarshall: Bună, avem nevoie de o autorizaţie de căsătorie, dar vrem să trecem peste perioada de aşteptare pentru că suntem îndrăgostiţi. Funcţionarul: O să şterg perioada de aşteptare chiar acum! Lily: Chiar!? Funcţionarul: Asta aş spune dacă aş putea să şterg perioada de aşteptare, dar din păcate, doar un judecător poate să facă asta.Poliţistul: Este adevărat, că ai semnat acea scrisoare defăimătoare, cu un nume fals? Cetăţeanul: Da! Poliţistul: De ce? Cetăţeanul: Pentru că voiam ca scrisoarea să fie anonimă!